IPPB3/423-1289/14-4/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2014 r. (data wpływu: 31 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 2 marca 2015 r. (data wpływu: 4 marca 2015 r.) na wezwanie organu z 2 lutego 2015 r., nr IPPB3/423-1289/14-2/PK1 (data doręczenia: 23 lutego 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów. W związku z brakami formalnymi pismem z 2 lutego 2015 r., nr IPPB3/423-1289/14-2/PK1 (data doręczenia: 23 lutego 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę o przedłożenie odpisu pełnomocnictwa. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 2 marca 2015 r. (data wpływu: 4 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również; Podatnik, Spółka) jest spółką kapitałową (tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka została utworzona i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, iż nie jest spółką w organizacji. Jednocześnie Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W ramach planowanych działań restrukturyzacyjnych Spółka wniesie aport (niewykluczone, iż w postaci przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółki kapitałowej mającej siedzibę na terenie Polski (dalej również; „Z”). W wyniku tej czynności Podatnik obejmie, co najmniej bezwzględną większość praw głosu w Z.

Jednocześnie po zakończeniu czynności związanej z wniesieniem aportu do spółki Z, Podatnik wniesie wszystkie udziały, które posiada w spółce Z do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej również: „X”). Spółka X została utworzona i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, iż nie jest spółką w organizacji. Jednocześnie spółka X jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W wyniku tej czynności spółka X uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce Z.

Transakcja wniesienia aportem udziałów w spółce Z do spółki X przez Podatnika nie będzie przewidywała dopłaty w gotówce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy wniesienie aportem udziałów przez Podatnika w spółce Z do spółki X będzie kreowało po jego stronie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w 2015r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji, nie powstanie po stronie Spółki przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz, U. z 2014 r., poz, 851, z późn. zm., dalej „u.p.d.o.p.”).

W ocenie Spółki, w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji zastosowanie znajdzie norma wynikająca z art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. dotycząca wymiany udziałów.

Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 11 u.p.d.o.p., przepis art. 12 ust.4d powołanej ustawy stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do u.p.d.o.p., lub spółkami mającymi siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Istota powyższych przepisów sprowadza się zatem zasadniczo do odroczenia opodatkowania podmiotów biorących udział w wymianie udziałów do momentu zbycia udziałów uzyskanych w ramach takiej transakcji.

Odnosząc powyższe do sytuacji Spółki, nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że wskazane w art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. przesłanki zastosowania przedmiotowej normy zostały spełnione.

Należy bowiem podkreślić, że w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji:

  • X nabędzie od wspólników (Wnioskodawcy) innej spółki (Z) udziały tej innej spółki (Z);
  • w wyniku ww, nabycia, spółka nabywająca (X), która na moment planowanej transakcji nie będzie posiadała praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (Z), uzyska bezwzględną większość praw głosu w tej spółce (Z),
  • w zamian za otrzymane przez X udziały w Z, nastąpi ustanowienie przez Z na rzecz Podatnika nowych udziałów w kapitale zakładowym X;

– a przy tym podmioty biorące udział w tej transakcji (Wnioskodawca i Z) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej, tj. w Polsce, opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia oraz są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do u.p.d.o.p., tj. stanowią spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji Spółki znajdzie zastosowanie norma wynikająca z art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. dotycząca wymiany udziałów, zgodnie z którą do przychodów nie zalicza się wartości udziałów przekazanych wspólnikom spółki nabywanej. W konsekwencji, po stronie Spółki nie powstanie przychód w rozumieniu u.p.d.o.p, z tytułu objęcia przez Spółkę nowych udziałów w kapitale zakładowym X.

Analogicznie w tej kwestii Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2013 r,, sygn. IPTPB3/423-36/13-5/KJ; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 28 sierpnia 2014 r,, sygn. IPPB3/423-597/14-2/KK; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2014 r., sygn. ILPB4/423-256/14-5/ŁM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.