IPPB3/423-1289/14-4/PK1 | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów
IPPB3/423-1289/14-4/PK1interpretacja indywidualna
  1. aport
  2. podatnik
  3. przychód
  4. udział
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2014 r. (data wpływu: 31 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 2 marca 2015 r. (data wpływu: 4 marca 2015 r.) na wezwanie organu z 2 lutego 2015 r., nr IPPB3/423-1289/14-2/PK1 (data doręczenia: 23 lutego 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów. W związku z brakami formalnymi pismem z 2 lutego 2015 r., nr IPPB3/423-1289/14-2/PK1 (data doręczenia: 23 lutego 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę o przedłożenie odpisu pełnomocnictwa. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 2 marca 2015 r. (data wpływu: 4 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również; Podatnik, Spółka) jest spółką kapitałową (tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka została utworzona i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, iż nie jest spółką w organizacji. Jednocześnie Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W ramach planowanych działań restrukturyzacyjnych Spółka wniesie aport (niewykluczone, iż w postaci przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do spółki kapitałowej mającej siedzibę na terenie Polski (dalej również; „Z”). W wyniku tej czynności Podatnik obejmie, co najmniej bezwzględną większość praw głosu w Z.

Jednocześnie po zakończeniu czynności związanej z wniesieniem aportu do spółki Z, Podatnik wniesie wszystkie udziały, które posiada w spółce Z do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej również: „X”). Spółka X została utworzona i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, iż nie jest spółką w organizacji. Jednocześnie spółka X jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W wyniku tej czynności spółka X uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce Z.

Transakcja wniesienia aportem udziałów w spółce Z do spółki X przez Podatnika nie będzie przewidywała dopłaty w gotówce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy wniesienie aportem udziałów przez Podatnika w spółce Z do spółki X będzie kreowało po jego stronie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w 2015r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji, nie powstanie po stronie Spółki przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz, U. z 2014 r., poz, 851, z późn. zm., dalej „u.p.d.o.p.”).

W ocenie Spółki, w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji zastosowanie znajdzie norma wynikająca z art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. dotycząca wymiany udziałów.

Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 11 u.p.d.o.p., przepis art. 12 ust.4d powołanej ustawy stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do u.p.d.o.p., lub spółkami mającymi siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Istota powyższych przepisów sprowadza się zatem zasadniczo do odroczenia opodatkowania podmiotów biorących udział w wymianie udziałów do momentu zbycia udziałów uzyskanych w ramach takiej transakcji.

Odnosząc powyższe do sytuacji Spółki, nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że wskazane w art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. przesłanki zastosowania przedmiotowej normy zostały spełnione.

Należy bowiem podkreślić, że w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji:

  • X nabędzie od wspólników (Wnioskodawcy) innej spółki (Z) udziały tej innej spółki (Z);
  • w wyniku ww, nabycia, spółka nabywająca (X), która na moment planowanej transakcji nie będzie posiadała praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (Z), uzyska bezwzględną większość praw głosu w tej spółce (Z),
  • w zamian za otrzymane przez X udziały w Z, nastąpi ustanowienie przez Z na rzecz Podatnika nowych udziałów w kapitale zakładowym X;

– a przy tym podmioty biorące udział w tej transakcji (Wnioskodawca i Z) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej, tj. w Polsce, opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia oraz są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do u.p.d.o.p., tj. stanowią spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji Spółki znajdzie zastosowanie norma wynikająca z art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. dotycząca wymiany udziałów, zgodnie z którą do przychodów nie zalicza się wartości udziałów przekazanych wspólnikom spółki nabywanej. W konsekwencji, po stronie Spółki nie powstanie przychód w rozumieniu u.p.d.o.p, z tytułu objęcia przez Spółkę nowych udziałów w kapitale zakładowym X.

Analogicznie w tej kwestii Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2013 r,, sygn. IPTPB3/423-36/13-5/KJ; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 28 sierpnia 2014 r,, sygn. IPPB3/423-597/14-2/KK; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2014 r., sygn. ILPB4/423-256/14-5/ŁM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.