IPPB3/423-1049/13-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych tzw. transakcji wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2013 r. (data wpływu: 23 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2014 r. (data wpływu 5 marca 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 19 lutego 2014 r. nr IPPB3/423-1049/13-2/MS1 (doręczone 24 lutego 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych tzw. transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych tzw. transakcji wymiany udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Wnioskodawca”). W przyszłości Wnioskodawca planuje zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która będzie polskim rezydentem podatkowym, której jedynym udziałowcem będzie Wnioskodawca (dalej: „H.”).

W związku z planowaną restrukturyzacją grupy spółek, w których Wnioskodawca posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały lub akcje rozważany jest aport akcji w spółce zależnej od Wnioskodawcy (dalej: „Spółka nabywana”) do H..

Planowany aport miałby zostać przeprowadzony na zasadzie tzw. wymiany udziałów, w wyniku której H. dysponowałaby bezwzględną większością praw głosu na zgromadzeniu wspólników w Spółce nabywanej. Tym samym, w wyniku wymiany udziałów H. nabyłaby akcje w Spółce nabywanej w zamian wydając własne udziały na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki nabywanej.

Niewykluczone jest, że w przyszłości H. sprzeda akcje w Spółce nabywanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w razie sprzedaży przez H. akcji w Spółce nabywanej, H. będzie uprawniona do rozpoznania kosztu podatkowego odpowiadającego wartości nominalnej udziałów wydanych przez H. w ramach transakcji wymiany udziałów akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki nabywanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przez H. akcji w Spółce nabywanej, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, H. będzie uprawniona do rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w H. wydanych akcjonariuszom Spółki nabywanej przy wymianie udziałów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d Ustawy CIT, „jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów)”.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym w wyniku wymiany udziałów H. nabędzie akcje w Spółce nabywanej wydając w zamian akcjonariuszom Spółki nabywanej udziały własne. Wskutek transakcji wymiany udziałów H. uzyska bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki nabywanej. Tym samym planowana transakcja będzie spełniać wszystkie warunki wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

W wyniku przeprowadzenia transakcji wymiany udziałów H. nie rozpozna kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem akcji Spółki nabywanej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT wydatki związane z wymianą udziałów - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w H. wydanych akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki nabywanej - będą natomiast dla H. kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji w Spółce nabywanej.

Reasumując, w momencie sprzedaży przez H. akcji w Spółce nabywanej H. będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki nabywanej w ramach wymiany udziałów, w wyniku której H. nabyła akcje w Spółce nabywanej.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w treści interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej przez Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi) z dnia 8 marca 2013 r., w sprawie o sygn. IPTPB3/423-452/12-2/IR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.