IPPB3/423-1030/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.
IPPB3/423-1030/14-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. korekta przychodu
  2. przychód
  3. rok obrotowy
  4. spółka komandytowo-akcyjna
  5. udział
  6. umowa sprzedaży
  7. wyrok
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014r. (data wpływu 3 października 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej: „Wnioskodawca” lub „SKA”). SKA została utworzona w drugiej połowie 2013 r. Rejestracja SKA w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła przed dniem 12 grudnia 2013 r. Rok obrotowy SKA jest inny niż kalendarzowy i trwa od 1 kwietnia jednego roku do dnia 31 marca roku następnego, przy czym pierwszy rok obrotowy SKA jest dłuższy niż 12 miesięcy i kończy się w dniu 31 marca 2015 r. SKA od chwili rejestracji nie dokonała żadnej zmiany roku obrotowego. Zarówno w chwili utworzenia SKA jak i w chwili obecnej, akcjonariuszem SKA jest osoba fizyczna, natomiast komplementariuszem jest osoba prawna.

Do SKA zamierza przystąpić, jako akcjonariusz, spółka komandytowa (dalej: „SPK”) Tytułem wkładu do SKA, SPK wniesie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której majątek składa się w głównej mierze z nieruchomości (dalej: „X. Sp. z o.o.”). Jest możliwe, że SKA dokona sprzedaży udziałów w X Sp. z o.o. podmiotowi trzeciemu do dnia 31 marca 2015 r.

Umowa sprzedaży udziałów będzie zawierała prawo SKA do odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów, po spełnieniu warunków określonych w umowie. Możliwe jest, że umowa sprzedaży udziałów będzie przewidywać tzw. ustawowe (przewidziane w art. 492 Kodeksu cywilnego) lub umowne prawo odstąpienia (przewidziane w art. 395 Kodeksu Cywilnego).

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, wykonanie umownego lub ustawowego prawa odstąpienia następuje ze skutkiem prawnym ex tunc, tj. umowę uważa się za niezawartą. To, co strony już świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. A zatem, w przypadku wykonania przez SKA prawa odstąpienia od umowy, własność udziałów w X Sp. z o. o. powróci do SKA z mocą wsteczną, natomiast SKA będzie zobowiązana zwrócić wynagrodzenie otrzymane z tytułu przeniesienia tych udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z chwilą skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów w X Sp. z o.o., po dniu 31 marca 2015 r. SKA będzie miała prawo do dokonania korekty przychodów w roku, w którym sprzedaż udziałów miała miejsce, przy założeniu, iż zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, że SKA jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia1 stycznia 2014 r....

Stanowisko Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy, nie jest on podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2014 r. Podatnikiem stanie się dopiero od dnia 1 kwietnia 2015 r. Zakładając jednak, iż Minister Finansów uzna Wnioskodawcę za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2014 r. i stanowisko to zostanie prawomocnie potwierdzone przez sąd administracyjny, w opinii Wnioskodawcy, z chwilą skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów w X Sp. z o.o., SKA będzie miała prawo do zmniejszenia przychodów w roku, w którym sprzedaż udziałów miała miejsce o kwotę uzyskaną za sprzedaży udziałów w X Sp. z o.o. oraz jednocześnie będzie zobowiązana do obniżenia kosztów uzyskania przychodów o koszty podatkowe związane ze zbyciem udziałów w X Sp, z o.o.

Stanowisko Wnioskodawcy wynika z następujących przepisów prawa:

Zgodnie z art, 535 Kodeksu cywilnego, sprzedaż jest umową, w której sprzedawca (tu: SKA) zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy (tu: SKA) cenę. Jednocześnie, zgodnie z art, 395 § 1 Kodeksu cywilnego można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy (tzw. umowne prawo odstąpienia). W świetle art. 492 Kodeksu cywilnego, jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego (tzw. ustawowe prawo odstąpienia). W obydwu w/w przypadkach, w przypadku wykonania prawa odstąpienia, następuje rozwiązanie umowy z mocą wsteczną (ex tunc), czyli umowa uważana jest za nie zawartą. Powoduje to powrót do stanu, jaki istniał przed jej zawarciem, a strony mają obowiązek zwrotu tego, co otrzymały w stanie niezmienionym. Oznacza to, że w przypadku wykonania prawa odstąpienia, SKA będzie zobowiązana do zwrotu wynagrodzenia otrzymanego z tytułu sprzedaży udziałów w X Sp. z o.o. i stanie się właścicielem udziałów X Sp. z o.o. z mocą wsteczną (tak jak gdyby do umowy sprzedaży nigdy nie doszło).

W świetle powyższych przepisów wykonanie prawa odstąpienia od umowy dokonana po powstaniu obowiązku podatkowego, powinno skutkować koniecznością korekty tego zobowiązania. Co prawda przepisy Ustawy CIT nie określają zasad dokonywania korekt przychodów w takim przypadku. Tym niemniej, w ocenie Wnioskodawcy, wykonanie odstąpienia od umowy, które na gruncie prawa cywilnego spowoduje uznanie tej umowy za nie zawartą, powinno skutkować obowiązkiem Wnioskodawcy do dokonania odpowiedniej korekty przychodów i kosztów w okresie, w którym umowa ta została zawarta (z uwagi na to, że odstąpienie od umowy ma skutek prawny ex tunc).

Na zakończenie, warto wskazać, iż stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez tut. Organ w dniu 20 stycznia 2010 r, (sygn. IBPBI/2/423-1267/09/MS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.