IPPB2/4514-564/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, tzn. w wyniku którego do Wnioskodawcy zostaną wniesione, w zamian za jego udziały, akcje Spółki w liczbie dającej co najmniej bezwzględną większość praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-564/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. udział
 4. umowa spółki
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zastosowania art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zastosowania art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą rzeczywistą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Planowane jest wniesienie do Wnioskodawcy, w formie wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, akcji w spółce akcyjnej (Spółka), posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcjonariuszami Spółki są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne spółki z siedzibami w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Żaden z akcjonariuszy Spółki nie posiada samodzielnie akcji w Spółce w liczbie zapewniającej bezwzględną większość, praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Do wniesienia akcji Spółki do Wnioskodawcy dojdzie w następujący sposób:

 1. zgromadzenie wspólników Wnioskodawcy podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy,
 2. nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy zostaną objęte przez wszystkich lub niektórych akcjonariuszy Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich lub części akcji w Spółce posiadanych przez danego akcjonariusza Spółki,
 3. pomiędzy Wnioskodawcą a każdym z akcjonariuszy Spółki, który będzie brał udział w podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy (obejmie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy) zostanie zawarta odrębna umowa (umowa aportowa), na podstawie której dany akcjonariusz Spółki przeniesie na Wnioskodawcę własność wszystkich lub części posiadanych przez siebie akcji Spółki w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku wniesienia wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy (wynikającego z uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy).

W każdym przypadku, na podstawie jednej uchwały zgromadzenia wspólników Wnioskodawcy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy (o której mowa w pkt 1) powyżej), akcjonariusze Spółki wniosą do Wnioskodawcy akcje w Spółce w łącznej liczbie dającej co najmniej bezwzględną większość praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, tzn. w wyniku którego do Wnioskodawcy zostaną wniesione, w zamian za jego udziały, akcje Spółki w liczbie dającej co najmniej bezwzględną większość praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, tzn. w wyniku którego do Wnioskodawcy zostaną wniesione, w zamian za jego udziały, akcje Spółki w liczbie dającej co najmniej bezwzględną większość praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zakres przedmiotowy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obejmuje umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 1 ust 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy spółki kapitałowej, za zmianę umowy tej spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z kolei zgodnie z art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością akcyjną lub europejską.

Obowiązek podatkowy w przypadku zmiany umowy spółki powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce (art. 4 pkt 9 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawka pobieranego w takim przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Należy zauważyć, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa spółki/jej zmiana jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W szczególności, stosownie do art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Wskazany powyżej przepis wyłącza zatem z zakresu przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy (statutu) spółki kapitałowej związane z tzw. transakcją wymiany udziałów, w wyniku której dochodzi do wniesienia na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki kapitałowej udziałów (akcji) dających większość praw głosu w spółce, której udziały są wnoszone.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znajdzie zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, bowiem w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy dojdzie do wniesienia do Wnioskodawcy (będącego spółką kapitałową w rozumieniu art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), w zamian za jego udziały (emitowane na rzecz akcjonariuszy Spółki biorących udział w podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy), akcji Spółki (również będącej spółką kapitałową w rozumieniu art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), w liczbie dającej Wnioskodawcy co najmniej bezwzględną większość praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Biorąc pod uwagę wykładnię językową art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, że dla zastosowania tego przepisu bez znaczenia pozostaje to, czy większościowy pakiet udziałów (akcji) jest wnoszony na pokrycie kapitału zakładowego spółki, do której wnoszone są udziały (akcje), przez jednego czy też większą ilość udziałowców spółki, której udziały (akcje) są wnoszone. Niezbędne jest jedynie spełnienie warunku, by w przypadku wnoszenia do spółki kapitałowej udziałów (akcji) innej spółki kapitałowej przez kilka podmiotów, wnoszone udziały (akcje) łącznie przyznawały spółce, której kapitał jest w ten sposób podwyższany, większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są wnoszone.

Ponadto należy wskazać, że art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie uzależnia zastosowania przewidzianego w nim wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki od liczby wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego podwyższanego w drodze takiej zmiany. Jest to spójne i logiczne z pozostałymi przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, skoro zgodnie z zakresem przedmiotu opodatkowania zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega nie czynność aportu (wniesienia wkładu niepieniężnego), lecz zmiana umowy spółki (podwyższenie kapitału zakładowego), która się z nią wiąże.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem.

Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także - co wynika z pkt 2 powołanego przepisu - ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, a stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy ciąży on na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą rzeczywistą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane jest wniesienie do Wnioskodawcy, w formie wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy, akcji w spółce akcyjnej (Spółka), posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcjonariuszami Spółki są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne spółki z siedzibami w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Żaden z akcjonariuszy Spółki nie posiada samodzielnie akcji w Spółce w liczbie zapewniającej bezwzględną większość, praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Do wniesienia akcji Spółki do Wnioskodawcy dojdzie w następujący sposób: zgromadzenie wspólników Wnioskodawcy podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy zostaną objęte przez wszystkich lub niektórych akcjonariuszy Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich lub części akcji w Spółce posiadanych przez danego akcjonariusza Spółki, pomiędzy Wnioskodawcą a każdym z akcjonariuszy Spółki, który będzie brał udział w podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy (obejmie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy) zostanie zawarta odrębna umowa (umowa aportowa), na podstawie której dany akcjonariusz Spółki przeniesie na Wnioskodawcę własność wszystkich lub części posiadanych przez siebie akcji Spółki w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku wniesienia wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy (wynikającego z uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy). W każdym przypadku, na podstawie jednej uchwały zgromadzenia wspólników Wnioskodawcy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy akcjonariusze Spółki wniosą do Wnioskodawcy akcje w Spółce w łącznej liczbie dającej co najmniej bezwzględną większość praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku którego do Wnioskodawcy zostaną wniesione, na podstawie jednej uchwały zgromadzenia wspólników, w zamian za jego udziały, akcje Spółki, w liczbie dającej co najmniej bezwzględną większość praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znajdzie zastosowanie w przedmiotowej sprawie, bowiem w związku z dokonanym uchwałą zgromadzenia wspólników podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy dojdzie do wniesienia do Wnioskodawcy, w zamian za jego udziały akcji Spółki, w liczbie dającej Wnioskodawcy co najmniej bezwzględną większość praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.