IPPB2/4514-410/16-2/MZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych umorzenia uprzywilejowanych udziałów w kapitale zakładowym I. i zwrot udziałów w kapitale zakładowym przez I. na rzecz H., który będzie miał formę rzeczową w postaci praw przysługujących I. z tytułu Pożyczek
IPPB2/4514-410/16-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. nabycie
 3. udział
 4. umorzenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 11 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia uprzywilejowanych udziałów w kapitale zakładowym I. i zwrot udziałów w kapitale zakładowym przez I. na rzecz H., który będzie miał formę rzeczową w postaci praw przysługujących I. z tytułu Pożyczek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umorzenia uprzywilejowanych udziałów w kapitale zakładowym I. i zwrot udziałów w kapitale zakładowym przez I. na rzecz H., który będzie miał formę rzeczową w postaci praw przysługujących I. z tytułu Pożyczek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. B. Ltd (dalej: „B.”) będąca spółką prawa brytyjskiego i posiadająca siedzibę w Zjednoczonym Królestwie jest jedynym członkiem H. B.A. (dalej: „H.”), która jest spółdzielnią prawa holenderskiego mającą siedzibę w Holandii.
 2. H. jest jedynym udziałowcem holenderskiej spółki I. B.V. (dalej: „I.”) mającej siedzibę w Holandii.
 3. H. i I. łącznie zwane są dalej: „Wnioskodawcami”.
 4. I. jest jedynym udziałowcem spółki L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „L”) mającej siedzibę na terytorium Polski.
 5. Poniżej Wnioskodawcy prezentują schemat odzwierciedlający strukturę opisaną powyżej:
  (...)
 6. Wyżej wymienione spółki należą do międzynarodowej Grupy P..
 7. Przed 1 stycznia 2015 roku L, jako pożyczkobiorca, został stroną umów pożyczek z I. (dalej: „Pożyczki”), w drodze:
  1. sukcesji generalnej wynikającej z połączenia L ze spółką Y. Sp. z o.o. (spółką przejmowaną), która to spółka uprzednio była stroną umów pożyczek z I. (i) zawartych bezpośrednio z I. bądź (ii) takich, w przypadku których I. stał się pożyczkodawcą Y. Sp. z o.o. w wyniku dokonania szeregu restrukturyzacji zadłużenia w Grupie P. oraz
  2. zawarcia umowy pożyczki z I. w dniu 20 czerwca 2014 roku.
 8. Prawem właściwym dla Pożyczek jest prawo angielskie.
 9. Obecnie, planowane jest dokonanie zmian w strukturze Grupy P. mających na celu między innymi uproszczenie struktury Grupy P. poprzez zlikwidowanie H. oraz potencjalnie również likwidację I.. Oprócz opisanych poniżej czynności dotyczących udziałów w L oraz Pożyczek, mogą mieć miejsce również określone czynności w zakresie innych praw jednak nie takich, które są związane z udziałami w L oraz z Pożyczkami (w tym w szczególności przeniesienie z I. aktywów w związku z rozważaną likwidacją spółki I.).
 10. W konsekwencji powyższych zmian, zmieni się m.in. struktura udziałowa L oraz wierzyciel umów Pożyczek:
  1. Krok 1
   Krok 1 może zostać przeprowadzony według jednego z dwóch scenariuszy, tj.;
   1. Krok 1A: zgodnie z przepisami prawa holenderskiego regulującego kwestie korporacyjne spółek, I. nabędzie swoje uprzywilejowane udziały od H. w celu ich umorzenia. Wynagrodzenie za uprzywilejowane udziały własne I. zostanie uregulowane przez I. w formie rzeczowej poprzez przeniesienie na rzecz H. praw przysługujących I. z tytułu Pożyczek (w tym z tytułu naliczonych i niezapłaconych odsetek z tytułu Pożyczek należnych pożyczkodawcy). Następnie udziały I. zostaną umorzone.
   2. Krok 1B: alternatywnie, zgodnie z przepisami prawa holenderskiego regulującego kwestie korporacyjne spółek, H. dokona umorzenia uprzywilejowanych udziałów w kapitale zakładowym I.. Zwrot udziałów w kapitale zakładowym będzie miał formę rzeczową, tj. na H. zostaną przeniesione prawa przysługujące I. z tytułu Pożyczek (w tym z tytułu naliczonych i niezapłaconych odsetek z tytułu Pożyczek należnych pożyczkodawcy).
  2. Krok 2
   Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego regulującego kwestie korporacyjne spółek, I. w oparciu o uchwałę podjętą przez H., dokona na rzecz H. dystrybucji w formie rzeczowej - w postaci udziałów L, w pierwszej kolejności z zysków zatrzymanych („retained earnings reserves”) I. (jeżeli na dzień dystrybucji takie wystąpią) a w przypadku gdy okażą się one niewystarczające z kapitałów zapasowych („share premium reserves”) I.. Kapitały zapasowe (i) zostały utworzone w przeszłości z nadwyżki wartości emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów (agio) oraz (ii) zostaną utworzone w związku z obniżeniem wartości nominalnej udziałów zwykłych.
  3. Krok 3:
   Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego regulującego kwestie korporacyjne spółek, rozpocznie się likwidacja H.. W ramach postępowania likwidacyjnego H. dokona, dozwolonej zgodnie z właściwymi przepisami, zaliczki na wydanie likwidacyjne. Wydanie to będzie miało formę rzeczową, której składnikami będą: (i) prawa przysługujące H. z tytułu Pożyczek (w tym z tytułu naliczonych i niezapłaconych odsetek z tytułu Pożyczek należnych pożyczkodawcy), (ii) wszystkie udziały L oraz (iii) wszystkie udziały w I..
 11. Kroki 1, 2 i 3 mogą zostać przeprowadzone jednego dnia.
 12. Jak zostało wskazane przez Wnioskodawców, podstawą przeprowadzenia poszczególnych kroków będą przepisy w zakresie prawa korporacyjnego regulujące specyficzne transakcje pomiędzy spółką a jej udziałowcem, obowiązujące w kraju siedziby danej spółki, jak również w kraju siedziby udziałowca tej spółki. Zgodnie z przepisami cywilnymi właściwymi dla poszczególnych transakcji, nie mogą one być traktowane jako transakcja sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki.
 13. W wyniku dokonania wyżej opisanych czynności prawnych, w pierwszej kolejności H. (w rezultacie Kroku 1), a ostatecznie B. (w rezultacie Kroku 3) stanie się pożyczkodawcą L w związku z umowami Pożyczek.
 14. Dodatkowo, w wyniku dokonania Kroku 2 i Kroku 3, w pierwszej kolejności H. a ostatecznie B. zostanie jedynym udziałowcem L.
 15. Należy podkreślić, że dokonanie przedmiotowych czynności prawnych opisanych w Kroku 1 i Kroku 3 doprowadzi tylko do zmiany pożyczkodawcy będącego stroną umów Pożyczek. W szczególności, czynności te nie doprowadzą do zmiany żadnych istotnych warunków umów Pożyczek. Innymi słowy, zgodnie z prawem angielskim, nie dojdzie do zawarcia nowej umowy pożyczki a jedynie do zmiany wierzyciela, tj. (i) z I. na H. (w wyniku Kroku 1) oraz (ii) z H. na B. (w wyniku kroku 3).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym, opisane w zdarzeniu przyszłym (Krok 1B) umorzenie uprzywilejowanych udziałów w kapitale zakładowym I. i zwrot udziałów w kapitale zakładowym przez I. na rzecz H., który będzie miał formę rzeczową w postaci praw przysługujących I. z tytułu Pożyczek, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie H. ani I.?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawców, prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym, opisane w zdarzeniu przyszłym (Krok 1B) umorzenie uprzywilejowanych udziałów w kapitale zakładowym I. i zwrot udziałów w kapitale zakładowym przez I. na rzecz H., który będzie miał formę rzeczową w postaci praw przysługujących I. z tytułu Pożyczek, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie H. ani I..

 1. Przepisy prawa podatkowego w analizowanej kwestii
  1. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (Ustawa o PCC):
   1. podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne (art. 1 ust. 1 pkt 1):;
    1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
    2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
    3. (uchylona);
    4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;
    5. umowy dożywocia;
    6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat;
    7. (uchylona);
    8. ustanowienie hipoteki;
    9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
    10. umowy depozytu nieprawidłowego;
    11. umowy spółki.
   2. podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC, a także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3).
 2. Szczegółowe uzasadnienie Wnioskodawców
  1. Zgodnie z literalnym brzmieniem Ustawy o PCC, niekwestionowanym przez ugruntowaną praktykę organów podatkowych:
   1. katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym (zasada numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu). Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych mogą podlegać wyłącznie czynności cywilnoprawne w nim wymienione.
   2. Konsekwentnie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności są inne czynności, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisach Ustawy o PCC, nawet jeśli wywołują w sferze gospodarczej skutki podobne do tych, które wywołują transakcje wymienione w Ustawie o PCC.
  2. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawców, planowana w Kroku 1B transakcja umorzenia uprzywilejowanych udziałów w kapitale zakładowym I. i zwrot udziałów w kapitale zakładowym przez I. na rzecz H., który będzie miał formę rzeczową w postaci praw przysługujących I. z tytułu Pożyczek, jako czynność niewymieniona w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, nie może podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W szczególności uzasadnione jest to następującymi argumentami:
   1. Planowana transakcja, przenosząc na grunt przepisów prawa polskiego (biorąc pod uwagę fakt, że zostanie ona przeprowadzona w oparciu o przepisy prawa zagranicznego), wydaje się być najbliższa uregulowanym w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm., dalej „KSH”): przymusowemu umorzeniu udziałów (artykuł 199 § 2 KSH) bądź automatycznemu umorzeniu udziałów (artykuł 199 § 4 KSH).
   2. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie zawiera szczegółowego rodzaju transakcji jaką jest umorzenie udziałów (ani podlegających prawu polskiemu ani prawu obcemu).
   3. Podstawą przeprowadzenia planowanej transakcji będą przepisy w zakresie prawa korporacyjnego regulujących specyficzne transakcje pomiędzy spółką a jej udziałowcem obowiązujące w kraju siedziby Wnioskodawców (w analizowanym przypadku w Holandii) i zgodnie z przepisami cywilnymi właściwymi dla przeprowadzonej transakcji, nie może ona być traktowana jako transakcja sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki.
  3. Powyższe stanowisko Wnioskodawców, znajduje potwierdzenie w ugruntowanej praktyce organów podatkowych (w odniesieniu do zbliżonych stanów faktycznych), w szczególności:
   • W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 lipca 2016 roku, znak IBPB-2-1/4514-289/16/PM, w której organ podatkowy całkowicie potwierdził stanowisko wnioskodawcy, który wskazał, że: „ustawodawca wymieniając w treści art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych poszczególne czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, stworzył ich zamknięty katalog. W konsekwencji, wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w treści wspomnianego przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, nie jest dopuszczalne objęcie zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych innych czynności niż wymienione we wspomnianym przepisie.
   • W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 maja 2016 roku, znak IBPB-2-1/4514-162/16/PM, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Tym samym nabycie przez Wnioskodawcę własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem należy traktować jako szczególny rodzaj umowy, który nie został wymieniony w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy tego typu nie można zakwalifikować jako umowy sprzedaży albo umowy zamiany rzeczy lub praw, wymienionych w tym katalogu. Tym samym – z powyższych przyczyn – transakcja nabycia przez Wnioskodawcę własnych udziałów celem ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
   • W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku, znak IPPB2/4514-237/16-2/JG1, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „Ustawodawca, wprowadzając zasadę numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne czynności, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.
   • W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2016 roku, znak IBPB-2-1/4514-94/16/HK, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko wnioskodawcy, zgodnie, z którym: „Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, (...), jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w katalogu czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
   • W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2016 roku, znak IBPB-2-1/4514-91/16/PM, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Tym samym nabycie przez Wnioskodawcę własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem należy traktować jako szczególny rodzaj umowy, który nie został wymieniony w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy tego typu nie można zakwalifikować jako umowy sprzedaży albo zamiany rzeczy lub praw, wymienionych w tym katalogu. Tym samym – z powyższych przyczyn – transakcja nabycia przez Wnioskodawcę własnych udziałów celem ich umorzenia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
  4. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawców, prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym, opisane w zdarzeniu przyszłym (Krok 1B) umorzenie uprzywilejowanych udziałów w kapitale zakładowym I. i zwrot udziałów w kapitale zakładowym przez I. na rzecz H., który będzie miał formę rzeczową w postaci praw przysługujących I. z tytułu Pożyczek, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie H. ani I..
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.