IPPB2/4514-331/16-2/AF | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym nabycie przez Wnioskodawczynię od Powiernika udziałów w Spółce w wykonaniu umowy powierniczej będzie podlegać i darowizn?
IPPB2/4514-331/16-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. powiernictwo
 2. udział
 3. umowa powiernictwa
 4. zwrot udziałów
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powierniczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powierniczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni w dniu 2 czerwca 2008 r. zawarła z osobą fizyczną (dalej: Powiernik) powierniczą umowę nabycia udziałów. Wnioskodawczyni podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Na mocy tej umowy Powiernik zobowiązał się do nabycia od osoby trzeciej (dalej: Zbywca) w imieniu własnym, ale na rzecz Wnioskodawczyni, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). Udziały Spółki będące przedmiotem umowy powierniczej nie stanowią wszystkich udziałów Spółki (nie wyczerpują 100% kapitału zakładowego). Zgodnie z umową powierniczą, przeniesienie udziałów przez Powiernika na Wnioskodawczynię ma nastąpić na pierwsze żądanie Wnioskodawczyni, w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania, jednak nie później niż do dnia określonego w umowie powierniczej.

Zgodnie z umową powierniczą, Powiernik, w zakresie wykonywania praw i obowiązków z udziałów, w szczególności wykonywania prawa głosu z udziałów, zobowiązany jest stosować się do dyspozycji i wskazań Wnioskodawczyni. Wszelkie pożytki, w szczególności dywidendy, lub ciężary z udziałów przypadają Wnioskodawczyni lub ją obciążają. W czasie trwania umowy Powiernik w celu zabezpieczenia praw Wnioskodawczyni zobowiązuje się do niedokonywania obciążania lub zbywania udziałów pod jakimkolwiek tytułem.

W wykonaniu umowy powierniczej Powiernik nabył udziały od Zbywcy. Wnioskodawczyni, zgodnie z umową powierniczą, pokryła koszty nabycia udziałów, tj. cenę za udziały, którą Powiernik uiścił Zbywcy. Wnioskodawczyni przekazała Powiernikowi na mocy umowy powierniczej kwoty pieniężne na pokrycie ceny nabycia udziałów, które to kwoty Powiernik uiścił Zbywcy.

Umowa powiernicza przewiduje jednorazowe wynagrodzenie dla Powiernika z tytułu realizacji umowy, ustalone jako ryczałtowa kwota pieniężna, której wysokość uzależniona jest od okresu obowiązywania umowy powierniczej, płatna w chwili przeniesienia udziałów przez Powiernika na Wnioskodawczynię (dalej: Wynagrodzenie).

Planowane jest zawarcie, w wykonaniu umowy powierniczej umowy, na mocy której Powiernik dokona przeniesienia udziałów na rzecz Wnioskodawczyni. Z tytułu zawarcia umowy przeniesienia udziałów Powiernik nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia; jedyne wynagrodzenie należne Powiernikowi to Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy powierniczej, opisane powyżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym w związku z nabyciem od Powiernika udziałów w Spółce w wykonaniu umowy powierniczej Wnioskodawczyni uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym umowa przeniesienia udziałów w Spółce przez Powiernika na rzecz Wnioskodawczyni w wykonaniu umowy powierniczej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym nabycie przez Wnioskodawczynię od Powiernika udziałów w Spółce w wykonaniu umowy powierniczej będzie podlegać i darowizn...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania nr 2 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym umowa przeniesienia udziałów w Spółce przez Powiernika na rzecz Wnioskodawczyni w wykonaniu umowy powierniczej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczące spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Ustawa PCC zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają tylko czynności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy PCC.

Umowa przeniesienia rzeczy lub praw majątkowych przez powiernika na rzecz powierzającego w wykonaniu umowy powierniczej, jako czynność niewymieniona w art. 1 ust. 1 Ustawy PCC, nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zatem przeniesienie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez Powiernika na rzecz Wnioskodawczyni nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko powyższe potwierdzają liczne interpretacje indywidualne wydane z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektorów Izb Skarbowych, przykładowo interpretacje: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r., IPPB2/4514-539/15-4/LS; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2013 r. IBPBII/1/436-16/13/MZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.