IPPB2/4514-263/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

Czy czynność podwyższenia kapitału zakładowego w polskiej spółce kapitałowej, które zostanie pokryte równocześnie dwoma aportami wnoszonymi zarówno przez Wnioskodawcę i małżonka (Wnioskodawca jak i małżonek wniosą należące do ich majątków odrębnych niezależnie dwa pakiety udziałów w Spółce Cypryjskiej, każdy uprawniający na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej do ponad 45% praw głosów tej spółki), w wyniku którego polska spółka kapitałowa nabędzie udziały w Cypryjskiej Spółce kapitałowej dające w niej większość głosów (łącznie polska Spółka kapitałowa nabędzie udziały Spółki Cypryjskiej uprawniające do ponad 90% głosów) będzie zwolnione z opodatkowania transakcji podwyższenia kapitału podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-263/15-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. akcja
 3. aport
 4. kapitał zakładowy
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych
 6. podwyższenie
 7. udział
 8. umowa spółki
 9. wyłączenie
 10. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zastosowania art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zastosowania art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca wraz z małżonkiem posiada pakiet akcji w spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych uprawniający do 1,97% w kapitale tej spółki. Wielkość procentowa posiadanego przez Wnioskodawcę wraz z małżonkiem udziału w kapitale spółki giełdowej może się zmniejszyć w związku z trwającą aktualnie w spółce procedurą nabywania akcji własnych przez tę spółkę.

Akcje w spółce giełdowej należą do majątków osobistych małżonków. Akcje rozkładają się w ten sposób, że Wnioskodawca posiada aktualnie nieznacznie poniżej 1% akcji w kapitale spółki giełdowej w swoim majątku osobistym (dalej jako: „Pakiet Akcji Wnioskodawcy”).

Wnioskodawca wraz z małżonkiem rozważają restrukturyzację posiadanego przez nich pakietu akcji w spółce giełdowej poprzez wniesienie aportami do spółki z siedzibą na Cyprze, czyli kraju będącym Państwem Członkowskim (dalej jako: „Spółka Cypryjska”) w zamian za umarzalne udziały Spółki Cypryjskiej (redeemable shares) uprawniające łącznie do ponad 90% praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej, których wartość emisyjna będzie odpowiadać wartości rynkowej należących do małżeństwa akcji, natomiast wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa.

W konsekwencji Wnioskodawca w zamian za Pakiet Akcji Wnioskodawcy obejmie udziały w Spółce Cypryjskiej, których wartość emisyjna będzie odpowiadać wartości rynkowej Pakietu Akcji Wnioskodawcy, natomiast wartość nominalna będzie niższa od wartości rynkowej. Objęte udziały w Spółce Cypryjskiej będą uprawniały Wnioskodawcę do ponad 45% praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej i będą należały do jej majątku osobistego.

Spółka Cypryjska będzie zagraniczną spółką kapitałową z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej wymienioną w załączniku I do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

Wnioskodawca wraz z małżonkiem nie wykluczają, że w ramach dalszej restrukturyzacji posiadanych przez nich aktywów wniosą razem należące do nich udziały Spółki Cypryjskiej uprawniające łącznie do ponad 90% praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej do nowo utworzonej polskiej spółki kapitałowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej „SPVPL”).

W takim wypadku udziały wyemitowane w jednym podwyższeniu kapitału SPVPL zostaną pokryte dwoma wkładami niepieniężnymi wnoszonymi przez Wnioskodawcę jej małżonka, każdy wkład w postaci udziałów w Spółce Cypryjskiej uprawniających do ponad 45% praw głosów w tej spółce. SPVPL łącznie w zamian za nowo wyemitowane udziały nabędzie udziały w Spółce Cypryjskiej uprawniające łącznie do ponad 90% praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej.

Wnioskodawca jako osoba planująca utworzenie/nabycie polskiej spółki kapitałowej w niniejszym wniosku zadaje także pytanie w trybie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej o skutki podatkowe planowanych działań w zakresie dotyczącym działalności polskiej spółki kapitałowej w zakresie zobowiązań tej spółki w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, w przypadku wniesienia aportem Pakietu Akcji Wnioskodawcy do Spółki Cypryjskiej w zamian za udziały tej spółki zagranicznej, jako przychód w podatku PIT powinien wykazać wartość nominalną udziałów Spółki Cypryjskiej objętych w zamian za aport...
 2. Czy w przypadku zaistnienia opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów...
 3. Czy czynność podwyższenia kapitału zakładowego w polskiej spółce kapitałowej, które zostanie pokryte równocześnie dwoma aportami wnoszonymi zarówno przez Wnioskodawcę i małżonka (Wnioskodawca jak i małżonek wniosą należące do ich majątków odrębnych niezależnie dwa pakiety udziałów w Spółce Cypryjskiej, każdy uprawniający na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej do ponad 45% praw głosów tej spółki), w wyniku którego polska spółka kapitałowa nabędzie udziały w Cypryjskiej Spółce kapitałowej dające w niej większość głosów (łącznie polska Spółka kapitałowa nabędzie udziały Spółki Cypryjskiej uprawniające do ponad 90% głosów) będzie zwolnione z opodatkowania transakcji podwyższenia kapitału podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 3 w odniesieniu do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W odniesieniu do pytania Nr 1 i 2 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 3.

Zdaniem Wnioskodawcy podwyższenie kapitału zakładowego SPVPL w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę i małżonka dwóch wkładów niepieniężnych w postaci udziałów Spółki Cypryjskiej, w wyniku którego SPVPL uzyska większość głosów w Spółce Cypryjskiej nie będzie skutkowało koniecznością opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k) i pkt 2) ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 ustawy o PCC. Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC, za zmianę umowy spółki, w przypadku spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jednocześnie, na mocy art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane m.in. z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian, za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Zdaniem Wnioskodawcy podwyższenie kapitału w SPVPL, które zostanie pokryte przez Wnioskodawcę pakietem udziałów w Spółce Cypryjskiej uprawniającym do ponad 45% praw głosów w tej spółce, w sytuacji gdy równocześnie w celu pokrycia tego samego podwyższenia kapitału zakładowego przez małżonka Wnioskodawcy zostanie wniesiony drugi pakiet udziałów w Spółce Cypryjskiej również uprawniający do ponad 45% praw głosów w Spółce Cypryjskiej, w efekcie Spółka Cypryjska nabędzie łącznie ponad 90% praw głosów w Spółce Cypryjskiej i będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC.

Na marginesie należy dodać, iż prawidłowość powyższego stanowiska potwierdza dodatkowo zmiana jaka została wprowadzona w ustawie o PIT z dniem 1 stycznia 2015 r. poprzez wprowadzenie do art. 24 przepis ust. 8a. Zgodnie z ustępem 8a zwolnienie z opodatkowania przewidziane dla transakcji tzw. „wymiany udziałów” stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane.

Jednym z warunków niepodlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych transakcji wymiany udziałów jest by podmioty uczestniczące w tej procedurze były spółkami kapitałowymi.

Ustawa o PCC, jako spółkę kapitałową w art. la pkt 2 tej ustawy wymienia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub spółkę europejską.

W ocenie Wnioskodawczyni należy uznać, że w zakres powyższej definicji wchodzą zarówno spółki kapitałowe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), jak również spółki kapitałowe z siedzibą poza Polską.

W definicji pojęcia „spółka kapitałowa” ustawodawca nie zawarł odwołania do przepisów polskiego prawa spółek. Gdyby intencją ustawodawcy było ograniczenie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych jedynie do polskich spółek kapitałowych wskazałby to wyraźnie w dyspozycji przepisu art. 1 pkt 2 ustawy o PCC.

Na szerokie rozumienie definicji „spółki kapitałowej” wskazują konsekwentnie przepisy ustawy o PCC, w szczególności przepisy art. 1 ust. 3 pkt 4, art. 1 ust. 5 pkt 2 lit. b) oraz art. 9 pkt 11 lit. a) i lit. b), które w sposób wyraźny odwołują się do siedziby spółki kapitałowej znajdującej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Konstrukcja tych przepisów dowodzi tym samym, że definicja „spółki kapitałowej” zawarta w ustawie o PCC nie została zawężona jedynie do polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

Regulacja zawarta w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o PCC została wprowadzona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od. czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1319) tytułem implementacji przepisów Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie brzmienia ustawy o PCC do Dyrektywy w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych. W wyniku tej nowelizacji wprowadzono nowe regulacje dla spółek kapitałowych, zgodnie z którymi wyłączono z opodatkowania czynności niepodlegające podatkowi pośredniemu w świetle Dyrektywy, w tym działania restrukturyzacyjne. Za działania restrukturyzacyjne Dyrektywa uznaje m.in. działania polegające na przejęciu przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub też istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem, że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki.

W tym kontekście należy się również odnieść do art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy, zgodnie z którym przez spółkę kapitałową w znaczeniu Dyrektywy należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku I do Dyrektywy.

Biorąc pod uwagę, że Spółka Cypryjska będzie mieć formę wyszczególnioną w załączniku I do Dyrektywy, będzie spełniać warunki uznania jej za „spółkę kapitałową” w rozumieniu Dyrektywy i w konsekwencji w rozumieniu ustawy o PCC.

Również w uzasadnieniu do projektu omawianej nowelizacji ustawy o PCC wskazano, iż projekt przewiduje:

„(...) 4) w art. 1 w pkt 3 - wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „wymiana udziałów” w spółkach kapitałowych, (...)”.

W konsekwencji, zmiana umowy SPVPL - w zawiązku z którą nastąpi wniesienie aportem dwóch pakietów udziałów Spółki Cypryjskiej, o której mowa w stanie faktycznym niniejszego wniosku- nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o PCC w związku z art. 5 ust. 1 lit. e) Dyrektywy.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych.

Tytułem przykładu można wskazać na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2011 r. (sygn. IPPB2/436-241/11-2/AF), w której organ stwierdził, iż: „Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. la pkt 2 ustawy, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską. Należy wskazać, iż Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału nakazuje nieopodatkowanie czynności restrukturyzacyjnych, do których zalicza się między innymi wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej, dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a wyżej wymienionej Dyrektywy przez spółkę kapitałową w znaczeniu niniejszej dyrektywy należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku I (...).

W ocenie Wnioskodawcy, nawet gdyby przyjąć, iż definicja spółki kapitałowej zawarta w art. la pkt 2 ustawy o PCC ogranicza się jedynie do polskich spółek kapitałowych, to i tak biorąc pod uwagę, że spółka zagraniczna wymieniona będzie w załączniku I do Dyrektywy, należałoby uznać ją za spółkę, do której mają zastosowanie przepisy art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o PCC.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010 r. (sygn. IPPB2/436-350/10-2/AF), w której Dyrektor stwierdził, że: „Należy wskazać, iż Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału nakazuje nieopodatkowywanie czynności restrukturyzacyjnych, do których zalicza między innymi wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej, dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów. W przypadku więc, gdy do spółki kapitałowej (z o.o., akcyjnej lub europejskiej) wnoszone są udziały lub akcje spółki, innej niż wymieniona w art. la pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, która zgodnie z załącznikiem do dyrektywy jest uważana za spółkę kapitałową w jednym z państw członkowskich, wówczas czynność taka korzystałaby z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy.

Powyższe stanowisko znajduje - również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2015 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB2/436-788/14-2/MZ.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego SPVPL, w związku z wniesieniem należących do majątku osobistego Wnioskodawcy udziałów Spółki Cypryjskiej uprawniających do ponad 45% głosów nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W stanie faktycznym wskazanym we wniosku o interpretację wszystkie warunki, których spełnianie uprawnia do zastosowania zwolnienie należy uznać za spełnione, gdyż zmiana umowy SPVPL związana będzie z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.