IPPB2/4514-217/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy planowana zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej będzie podlegała opodatkowaniu PCC?
IPPB2/4514-217/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitał zakładowy
 3. podwyższenie kapitału zakładowego
 4. udział
 5. wartość nominalna
 6. wkłady niepieniężne
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w następstwie wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w następstwie wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) w przyszłości zostanie udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka zależna). Obecnie wspólnikami Spółki zależnej są osoby prawne (dalej łącznie: Udziałowcy). Udziałowcy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Spółka zostanie wspólnikiem Spółki zależnej w wyniku otrzymania aportem jej udziałów, która to transakcja będzie polegała na tym, że Spółka nabędzie od obecnych Udziałowców Spółki zależnej udziały posiadane przez nich w Spółce zależnej, a Udziałowcy w zamian otrzymają nowe udziały Spółki, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Planowane jest, że przedmiotowa transakcja będzie przeprowadzona w następstwie podjęcia przez wspólników Spółki jednomyślnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o pokryciu podwyższenia w drodze wniesienia przez Udziałowców aportu udziałów Spółki zależnej (w ramach jednego aktu notarialnego). Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w ramach jednego aktu notarialnego, przy czym udziałowiec Spółki zależnej wnoszący udziały dające większość głosów w Spółce zależnej (dalej: Udziałowiec większościowy) zostanie wskazany pierwszy w kolejności jako wnoszący aport, natomiast drugi w kolejności zostanie wskazany wspólnik będący mniejszościowym udziałowcem w Spółce zależnej (dalej: Udziałowiec mniejszościowy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy planowana zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej będzie podlegała opodatkowaniu PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Stosownie natomiast do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej należy traktować jako zmianę umowy spółki, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o PCC , przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów nie podlega PCC pod warunkiem, że w zamian za udziały spółki kapitałowej wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów lub kolejne udziały - w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego do Spółki zostaną wniesione przez Udziałowców udziały Spółki zależnej dające Spółce bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku zmiany umowy Spółki związanej z planowanym podwyższeniem jej kapitału zakładowego zostaną spełnione wskazane powyżej warunki zastosowania wyłączenia z opodatkowania PCC.

Zgodnie bowiem z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: „KC”), umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. W konsekwencji, nabycie prawa własności składników majątku będących przedmiotem aportu przez spółkę kapitałową otrzymującą aport, co do zasady, ma miejsce z chwilą zawarcia umowy aportowej (zmiany umowy spółki kapitałowej).

Powyższe znajduje potwierdzenie w doktrynie prawa handlowego, czego przykładem jest stanowisko przedstawione przez A. Kidybę (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 158 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2015), zgodnie z którym „Zgodnie z art. 155 § 1 k.c. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo strony inaczej postanowiły. Wskazana umowa spółki z o.o. jest właśnie tą „inną umową zobowiązującą” (S. Sołtysiński, Kodeks, t. III, s. 175- 177). Umowa spółki z o.o. zawiera się niewątpliwie w hipotezie art. 155 § 1 kc. w tej części, w której mowa o umowie zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości (również nieruchomości). W związku z tym przyjąć należy, że wywołuje ona skutek rozporządzający wkładem (por. W. Pyzioł (w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. W. Pyzioła, Warszawa 2008, s. 341)”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki należy uznać, że z chwilą zawarcia umowy aportowej w formie aktu notarialnego, Spółka na podstawie przytoczonego powyżej art. 155 § 1 KC nabędzie własność wszystkich udziałów Spółki zależnej będących przedmiotem aportu. W szczególności należy podkreślić, że nabycie wszystkich udziałów Spółki zależnej wnoszonych przez Udziałowców do Spółki nastąpi w jednym momencie.

Niemniej jednak, nawet gdyby uznać, że w ramach zmiany umowy Spółki dojdzie do dwóch aportów jako dwóch odrębnych czynności ze względu na okoliczność, że wkład do Spółki zostanie wniesiony zarówno przez Udziałowca większościowego jak i Udziałowca mniejszościowego Spółki zależnej, przesłanki warunkujące wyłączenie przedmiotowej wymiany udziałów z opodatkowania PCC zostaną spełnione. Przyjmując bowiem powyższe założenie (tj. że w ramach zmiany umowy Spółki dojdzie do dwóch osobnych aportów), Spółka najpierw uzyska większość praw głosów w Spółce zależnej (otrzymując aport od Udziałowca większościowego, który w treści aktu notarialnego będzie wskazany pierwszy w kolejności jako wnoszący aport), a następnie powiększy posiadaną ilość praw głosu w Spółce zależnej (otrzymując aport od Udziałowca mniejszościowego, który w treści aktu notarialnego będzie wskazany w drugiej kolejności jako wnoszący aport).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wymiana udziałów pomiędzy Spółką oraz Udziałowcami, w wyniku której Spółka uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania jakiegokolwiek obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PCC.

Wnioskodawca chciałby wskazać, że zaprezentowane powyżej stanowisko Spółki zostało potwierdzone w wydawanych interpretacjach indywidualnych, czego przykładem są:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. IPPB2/436-254/14-7/AF: „transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Cypryjskiej do Spółki Kapitałowej w zamian za objęcie udziałów Spółki Kapitałowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem oa czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. ITPB2/436-97/14/TJ: „Z uwagi na tak przedstawione okoliczności stwierdzić należy, że w omawianej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki - Wnioskodawcy - związana z wniesieniem jako aportu udziałów w innej spółce kapitałowej (Spółce Zbywanej - cypryjskiej spółce kapitałowej, odpowiedniku polskiej spółki z o.o.), dających w niej większość głosów, w zamian za udziały w spółce z o.o. - Wnioskodawcy, nosi znamiona działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w Dyrektywie Rady Nr 2008/7/WE, wyłączonych z opodatkowania na podstawie powołanego przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. ILPB2/43 6-95/14- 3/MK: „Reasumując (...) w ocenie Wnioskodawcy (...) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z wniesieniem akcji CypCo w procedurze wymiany udziałów nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 r., sygn. ILPB2/436-39/14-2/MK: „Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będące wynikiem wniesienia do niej aportem udziałów Spółek Zależnych uprawniających do ponad 50% głosów w każdej ze Spółek Zależnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. ILPB2/436-121/13-2/AJ), w której organ stwierdził: „w wyniku opisanej transakcji dotyczącej podwyższenia kapitału w Spółce i wniesienia aportem udziałów w Spółce zależnej, w której uczestniczyć będzie jednocześnie Wnioskodawca oraz Udziałowcy, Spółka uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB2/436-254/13-2/MK), w której organ uznał, że „Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca lub Spółka), w przyszłości zostanie udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka zależna). Spółka zostanie wspólnikiem Spółki zależnej w wyniku transakcji wymiany udziałów, która będzie polegała na tym, że Spółka nabędzie od obecnych Udziałowców Spółki zależnej udziały posiadane przez nich w Spółce zależnej, natomiast Udziałowcy w zamian otrzymają nowe udziały Spółki, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Planowane jest, że przedmiotowa transakcja będzie przeprowadzona w następstwie podjęcia przez wspólników Spółki jednomyślnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o pokryciu podwyższenia w drodze wniesienia przez Udziałowców aportu udziałów Spółki zależnej. W wyniku opisanej transakcji dotyczącej podwyższenia kapitału w Spółce i wniesienia aportem udziałów w Spółce zależnej, w której uczestniczyć będzie jednocześnie Wnioskodawca oraz Udziałowcy, Spółka uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Reasumując: planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.