IPPB2/4514-214/16-4/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy planowana transakcja wymiany udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.) na wezwanie IPPB2/4514-214/16-2/LS z dnia 20 maja 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca lub Spółka). Planowane jest, że w przyszłości Wnioskodawca zostanie wspólnikiem w innej spółce kapitałowej w rozumieniu art. 1a pkt . 2 ustawy PCC (dalej: Spółka zależna). Spółka zostanie wspólnikiem Spółki zależnej w wyniku transakcji wymiany udziałów, która będzie polegała na tym, że Spółka w wyniku wniesienia do niej aportu nabędzie od udziałowców lub udziałowca Spółki zależnej udziały posiadane przez nich w Spółce zależnej, natomiast udziałowcy lub udziałowiec Spółki zależnej w zamian otrzyma nowe udziały Spółki, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku planowanej transakcji dotyczącej podwyższenia kapitału w Spółce i wniesienia aportem udziałów w Spółce zależnej, Spółka uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej.

Pismem z dnia 20 maja 2016 r. Nr IPPB2/4514-214/16-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez wskazanie:

  • czy planowana transakcja wymiany udziałów będzie przeprowadzona w ramach jednej czynności (tzn. jednej uchwały),
  • w przypadku gdy transakcja wymiany udziałów nie będzie przeprowadzona w ramach jednej uchwały, to czy w sytuacji gdy udziały będą wnoszone przez więcej niż jednego Udziałowca Spółka przy pierwszej transakcji uzyska bezwzględną większość głosów...

Pismem z dnia 24 maja 2016 r. (data nadania 24 maja 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, iż planowana transakcja wymiany udziałów będzie przeprowadzona w jeden z następujących sposobów:

  1. w ramach jednej uchwały (jednej czynności),
    lub
  2. w ramach więcej niż jednej uchwały ale z zachowaniem zasady, że Spółka uzyska większość głosów już przy pierwszej transakcji (już przy pierwszym wniesieniu).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana transakcja wymiany udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja wymiany udziałów, w wyniku której Spółka uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy PCC podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Stosownie natomiast do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC w przypadku umowy spółki za zmianę uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy PCC nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Analiza przywołanych powyżej przepisów wskazuje, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej należy traktować jako zmianę umowy spółki, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakże od wyżej wskazanej zasady przewidziany został w art. 2 pkt 6 ustawy PCC wyjątek, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych pod warunkiem, że w zamian za udziały spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku spełnione zostaną wskazane powyżej warunki skutkujące wyłączeniem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji wymiany udziałów, bowiem Spółka nabędzie w wyniku aportu udziały Spółki zależnej oraz w zamian za te udziały przekaże udziałowcom Spółki zależnej własne udziały, przy czym w wyniku transakcji wymiany udziałów, Spółka uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, której udziały nabędzie.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja wymiany udziałów zawarta między Spółką oraz udziałowcami Spółki zależnej, w wyniku której Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania jakiegokolwiek obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.