IPPB2/4514-118/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

W opisanym zdarzeniu przyszłym – w przypadku jednoczesnego wniesienia przez Wnioskodawcę i jej męża udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej – będzie miało zastosowanie wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych określone w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-118/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. udział
 4. umowa spółki
 5. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zastosowania art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ww. ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zastosowania art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ww. ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będąc rezydentem polskim, posiada razem ze swoim mężem 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem Zarządu w Polsce („Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”). Każdy ze wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada po 50% jej udziałów.

Wnioskodawca oraz jej mąż zamierzają utworzyć kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniosą udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (nowoutworzona spółka z o.o. będzie dalej zwana „Spółką Nabywającą”). Wspólnicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamierzają objąć po 50% udziałów w Spółce Nabywającej. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Nabywającej będzie równa wartości rynkowej udziałów posiadanych łącznie przez Wnioskodawcę oraz jej męża w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (przy uwzględnieniu wyceny tych udziałów).

Planowana firma Spółki Nabywającej to: A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnioskodawca oraz jej mąż pokryją udziały w Spółce Nabywającej wyłącznie poprzez wniesienie do tej spółki udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po wartości rynkowej tych udziałów, bez żadnych innych dopłat.

Na skutek wniesienia udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca stanie się jedynym wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. uzyska bezwzględną większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a Wnioskodawca oraz jej mąż w ramach transakcji dokonanej wspólnie przez małżonków, w zamian za wniesione udziały Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmą po 50% udziałów w Spółce Nabywającej.

Wnioskodawca oraz jej mąż zamierzają doprowadzić do odpłatnego zbycia przez Spółkę Nabywająca na rzecz osoby trzeciej wszystkich posiadanych przez tę spółkę udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zbycie nastąpi według wartości rynkowej udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadanych przez Spółkę Nabywającą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, utworzenie przez Wnioskodawcę i jej męża Spółki Nabywającej oraz wniesienie do niej łącznie wszystkich udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6) lit. c) tiret drugi PCCU...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zbycie przez Spółkę Nabywającą udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz osoby trzeciej spowoduje powstanie w Spółce Nabywającej: (i) przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości uzyskanej ceny z tytułu zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (ii) kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości nominalnej udziałów w Spółce Nabywającej...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania nr 1 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pytania nr 2 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym - wniesienie przez Wnioskodawcę i jego żonę w łącznej transakcji udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej - będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi UPCC.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k UPCC podatkowi od czynności cywilnoprawnej podlegają umowy spółki. Ustawodawca przewidział jednak wyłączenie od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych dla określonego katalogu czynności. Do katalogu tego zalicza się także umowę spółki, ale tylko po spełnieniu przesłanek wskazanych w UPCC. W świetle przepisu art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi UPCC „Nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów (...)”. Zgodnie z brzmieniem powyższego umowa spółki będzie podlegała wyłączeniu z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w wyniku wymiany udziałów, spółka otrzymująca aport w postaci udziałów w innej spółce kapitałowej (w tym przypadku Spółka Nabywająca) nabędzie większość głosów w drugiej spółce (a w przedmiotowej sprawie w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

Planowana przez Wnioskodawcę i jej męża transakcja wymiany udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na udziały w Spółce Nabywającej spełnia wymagania nałożone przez normę prawną zawartą w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi UPCC. Wskutek wniesienia przez wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością łącznie jej udziałów w tej spółce do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca nabędzie całość głosów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zostanie zatem spełniony jedyny wymóg nałożony przez przepis art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi UPCC w celu skorzystania z wyłączenia w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zawarcie przez Wnioskodawcę i jej męża umowy Spółki Nabywającej i wniesienie do niej udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czego skutkiem będzie uzyskanie przez Spółkę Nabywającą całości głosów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie rodzi obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynność ta jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisu art. 2 pkt 6 lit. c) UPCC. Transakcja będzie neutralna na gruncie UPCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 • rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 • siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będąc rezydentem polskim, posiada razem ze swoim mężem 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem Zarządu w Polsce. Każdy ze wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada po 50% jej udziałów. Wnioskodawca oraz jej mąż zamierzają utworzyć kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniosą udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (nowoutworzona spółka z o.o. będzie dalej zwana „Spółką Nabywającą”). Wspólnicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamierzają objąć po 50% udziałów w Spółce Nabywającej. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Nabywającej będzie równa wartości rynkowej udziałów posiadanych łącznie przez Wnioskodawcę oraz jej męża w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (przy uwzględnieniu wyceny tych udziałów). Wnioskodawca oraz jej mąż pokryją udziały w Spółce Nabywającej wyłącznie poprzez wniesienie do tej spółki udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po wartości rynkowej tych udziałów, bez żadnych innych dopłat. Na skutek wniesienia udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca stanie się jedynym wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. uzyska bezwzględną większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a Wnioskodawca oraz jej mąż w ramach transakcji dokonanej wspólnie przez małżonków, w zamian za wniesione udziały Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmą po 50% udziałów w Spółce Nabywającej. Wnioskodawca oraz jej mąż zamierzają doprowadzić do odpłatnego zbycia przez Spółkę Nabywająca na rzecz osoby trzeciej wszystkich posiadanych przez tę spółkę udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zbycie nastąpi według wartości rynkowej udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadanych przez Spółkę Nabywającą.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że w opisanym zdarzeniu przyszłym – w przypadku jednoczesnego wniesienia przez Wnioskodawcę i jej męża udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej – będzie miało zastosowanie wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych określone w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.