IPPB2/4511-783/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez HoldCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie posiadała 100% udziałów w HoldCo.
IPPB2/4511-783/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. podmiot zagraniczny
 3. spółka zagraniczna
 4. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-783/15-2/MK z dnia 23 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dochodów osiąganych przez HoldCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem HoldCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udziały w kapitale HoldCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo – jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dochodów osiąganych przez HoldCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem HoldCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udział w kapitale HoldCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca zamierza objąć/nabyć 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „PolCo”). W przyszłości PolCo stanie się wspólnikiem w spółce kapitałowej prawa niderlandzkiego wymienionej w Załączniku nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej: „Dyrektywa”) oraz w Załączniku nr 3 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) (dalej: „HoldCo”). Przez okres dłuższy niż 30 dni, PolCo będzie posiadała co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym HoldCo.

HoldCo będzie mogła dysponować aktywami takimi jak np.: akcje, udziały, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, udziały w funduszach niepłynnych (np. hedge funds, private equity) (dalej: „Inwestycje Portfelowe”). Jednocześnie HoldCo może być wspólnikiem jednej lub kilku zagranicznych spółek spółek osobowych (dalej: „Zagraniczne Spółki Osobowe”), które będą realizowały Inwestycje Portfelowe.

W toku prowadzonej działalności, HoldCo może osiągać przychody z Inwestycji Porfelowych realizowanych przez HoldCo samodzielnie, tj. przychody z dywidend, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również z tytułu realizacji Inwestycji Portfelowych poprzez Zagraniczne Spółki Osobowe oraz z tytułu zbycia udziałów w Zagranicznych Spółkach Osobowych. HoldCo nie będzie prowadziła innej rzeczywistej działalności gospodarczej, niż działalność firm centralnych i holdingowych.

Dochody HoldCo z tytułu Inwestycji Portfelowych realizowanych przez HoldCo samodzielnie lub przez Zagraniczne Spółki Osobowe mogą, w zależności od ich charakteru, podlegać opodatkowaniu na terytorium Holandii stawką podatku nie niższą niż 20% lub korzystać ze zwolnienia bądź wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Holandii.

W przypadku przychodów korzystających ze zwolnienia bądź wyłączenia z opodatkowania, takie zwolnienie lub wyłączenie może wynikać z zastosowania przepisów krajowych obowiązujących na terytorium Holandii lub na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Nie można wykluczyć, że całość lub część dochodów HoldCo korzystać będzie ze zwolnienia lub wyłączenia od opodatkowania na podstawie innej niż przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE.

Przychody HoldCo mogą przekraczać kwotę 250.000 EUR w danym roku podatkowym.

Pismem z dnia 23 września 2015 r. Nr IPPB2/4511-783/15-2/MK organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w celu doprecyzowania przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

 • Czy Spółka kapitałowa prawa niderlandzkiego (HoldCo) będzie spełniała warunki o których mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b, tj.: co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • Czy Spółka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (PolCo) jako jednostka zależna będzie spełniała łącznie przesłanki, o których mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:
  1. jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
  2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
  3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 2 października 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 • Spółka kapitałowa prawa niderlandzkiego (HoldCo) może osiągać przychody z Inwestycji Portfelowych realizowanych przez HoldCo samodzielnie, tj. przychody z dywidend, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również z tytułu realizacji Inwestycji Portfelowych poprzez Zagraniczne Spółki Osobowe oraz z tytułu zbycia udziałów w Zagranicznych Spółkach Osobowych. HoldCo nie będzie prowadziła innej rzeczywistej działalności gospodarczej, niż działalność firm centralnych i holdingowych.
  Skoro przychody HoldCo będą związane tylko z samodzielną realizacją Inwestycji Portfelowych oraz z uczestnictwem w Zagranicznych Spółkach Osobowych realizujących Inwestycje Portfelowe, to warunek o którym mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b, tj. co najmniej 50% przychodów HoldCo osiągniętych w roku podatkowym będą stanowiły przychody pasywne, o których mowa w ww. przepisie, zostanie spełniony w tych latach, w których HoldCo osiągnie przychód.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (PolCo), jako jednostka zależna będzie spełniała łącznie przesłanki, o których mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o PIT, tj.
  1. posiadać będzie bezpośrednio 100% udziałów w kapitale HoldCo, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 1 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna Wnioskodawcy będzie posiadała bezpośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach HoldCo,
  2. będzie zobowiązana do uwzględnienia w swojej podstawie opodatkowania dochodów HoldCo na podstawie regulacji dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej, o których mowa w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 2 ustawy o PIT będzie spełniony, gdyż jednostka zależna będzie uwzględniała w podstawie opodatkowania dochody HoldCo na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów,
  3. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 3 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez HoldCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem HoldCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udział w kapitale HoldCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie na nim spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez HoldCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem HoldCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udział w kapitale HoldCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo.

Zgodnie z art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT, „zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • „w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 • co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).”

Odnosząc treść powyższego przepisu do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, iż:

 1. Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów w kapitale PoICo przez okres dłuższy niż 30 dni a w tym samym czasie PolCo będzie posiadała 100% udziałów w kapitale HoldCo, a co za tym idzie warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit a ustawy o PIT zostanie spełniony, czyli Wnioskodawca będzie posiadał pośrednio stosowny udział w HoldCo,
 2. przychody HoldCo będą związane z samodzielną realizacją Inwestycji Portfelowych, tj. przychodami HoldCo będą przychody z dywidend, inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również przychodami HoldCo mogą być przychody z tytułu uczestnictwa w Zagranicznych Spółkach Osobowych, które będą realizowały Inwestycje Portfelowe, co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o PIT zostanie spełniony, czyli co najmniej 50% przychodów HoldCo osiągniętych w roku podatkowym będą stanowiły przychody pasywne, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o PIT,
 3. przychody HoldCo, o których mowa w pkt b powyżej, mogą podlegać zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Holandii na podstawie innej niż przepisy dyrektywy Rady 2011/96//UE, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c zostanie spełniony, czyli przychody HoldCo będą opodatkowane wg stawki podatku niższej o co najmniej 25% od stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub będą zwolnione bądź wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Holandii
  - w konsekwencji, należałoby przyjąć, że HoldCo będzie mogła zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy o PIT:

„Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w art. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istniej podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczna spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.”

Zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, przez jednostkę zależną rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust 3 pkt 3 lit, b i c, w których podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Ponieważ Wnioskodawca posiada 100% udziału w kapitale PolCo, należy stwierdzić, iż PolCo jest jednostką zależną Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. W konsekwencji, możliwe będzie pomniejszenie udziału Wnioskodawcy w HoldCo o udział Wnioskodawcy w PolCo w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o PIT.

Na podstawie analizy art. 30f ust. 12 ustawy o PIT oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku należy stwierdzić, iż:

 1. jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale HoldCo, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 1 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna Wnioskodawcy będzie posiadała bezpośrednio co najmniej 25% udział w związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach HoldCo,
 2. jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie zobowiązana do uwzględnienia w swojej podstawie opodatkowania dochodów HoldCo na podstawie regulacji dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej, o których mowa w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 2 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna będzie uwzględniała w podstawie opodatkowania dochody HoldCo na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów,
 3. jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 3 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna Wnioskodawcy (PoICo) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, Wnioskodawca obliczając swój udział pośredni w HoldCo pomniejszać go będzie o udział bezpośredni PolCo w HoldCo.

Ponieważ zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy o PIT Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć udział swój pośredni udział w HoldCo (100%) o udział bezpośredni PolCo w HoldCo (100%), to w odniesieniu do relacji pomiędzy Wnioskodawcą a HoldCo przestanie być spełniony warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o PIT. W konsekwencji, HoldCo nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną Wnioskodawcy w rozumieniu regulacji, o której mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT.

Dlatego też na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez HoldCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie posiadała 100% udziałów w HoldCo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym – zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółką”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdefiniowanie pojęcia „zagranicznej spółki” wiąże się z koniecznością posłużenia się w powołanych przepisach kategorią podmiotów obejmującą swym zakresem podmioty zagraniczne (osoby prawne i będące podatnikami jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) nieosiągające dochodów na terytorium Polski, a więc kategorią niepokrywającą się z pojęciem „nierezydent” (art. 3 ust. 2 ustawy).

Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  - nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest;

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
   - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Z wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów w kapitale PolCo przez okres dłuższy, niż 30 dni a w tym samym czasie PolCo będzie posiadała co najmniej 25% udziałów w kapitale HoldCo, co najmniej 50% przychodów HoldCo będą stanowiły przychody pasywne: HoldCo może osiągać przychody z Inwestycji Portfelowych realizowanych przez HoldCo samodzielnie, tj. przychody z dywidend, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również z tytułu realizacji Inwestycji Portfelowych poprzez Zagraniczne Spółki Osobowe oraz z tytułu zbycia udziałów w Zagranicznych Spółkach Osobowych, przychody HoldCo, o których mowa w pkt b powyżej, mogą podlegać zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Holandii na podstawie innej niż przepisy dyrektywy Rady 2011/96//UE.

W świetle przywołanych powyżej uregulowań prawnych Spółka Zagraniczna (HoldCo) stanowi spółkę zagraniczną kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o której mowa w art. 30f cytowanej ustawy.

Zatem odnosząc się do kwestii czy na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez HoldCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie posiadała co najmniej 25% udziałów w HoldCo organ podatkowy stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, jednostka zależna – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

W celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 12 pkt 1, przepis art. 25 ust. 5b stosuje się odpowiednio (art. 30f ust. 17 ww. ustawy).

Jak stanowi ww. art. 25 ust. 5b cytowanej ustawy, określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Zatem posiadanie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium RP PolCo reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki PolCo, jak również posiadanie 100% praw głosów na walnym zgromadzeniu spółki kapitałowej, oznaczać będzie, że Wnioskodawca tym samym będzie posiadał udział pośredni w Spółce Zagranicznej (HoldCo) mającej siedzibę w Holandii kontrolowanej przez spółkę kapitałową w Polsce (PolCo).

Spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium RP (PolCo) będzie posiadała co najmniej 25% udziałów w kapitale Zakładowym Spółki Zagranicznej (HoldCo) mającej siedzibę na terytorium Holandii, zatem będzie posiadała udziały w innym (trzecim) podmiocie, w tym przypadku w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Holandii, co oznacza, że Wnioskodawca będzie posiadał w tym podmiocie udział pośredni.

Zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
 2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Przyjmując zatem za Wnioskodawcą, że Spółka kapitałowa (PolCo), której Wnioskodawca będzie udziałowcem, będzie spełniać wszystkie warunki wskazane w przywołanym powyżej art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. będzie posiadać bezpośrednio 100% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w zagranicznej spółce kontrolowanej mającej siedzibę w Holandii (HoldCo), spółka kapitałowa PolCo jako jednostka zależna będzie uwzględniać w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów czyli w Polsce - Spółka kapitałowa PolCo jako jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce - udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej HoldCo będzie mógł zostać pomniejszony o udział Spółki kapitałowej PolCo w Spółce Zagranicznej HoldCo, co nie oznacza, jak twierdzi Wnioskodawca, że nie będzie posiadał udziału w Spółce Zagranicznej i Spółka Zagraniczna nie będzie stanowić dla Podatnika spółki zagranicznej kontrolowanej, bowiem Wnioskodawca w związku z powyższym nie będzie tylko zobowiązany do opodatkowywania dochodu tej Spółki.

W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez HoldCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie posiadała 100% udziałów w HoldCo.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.