IPPB2/4511-680/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z nieodpłatnym umorzeniem udziałów jednego z członków.
IPPB2/4511-680/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. członkowie
 2. informacja
 3. obowiązek płatnika
 4. płatnik
 5. udział
 6. umorzenie
 7. umorzenie przymusowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małoletnich dzieci
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2015 r. (data nadania 16 września 2015 r., data wpływu 21 września 2015 r.) na wezwanie tut. organu Nr IPPB2/4511 -680/15-2/MG i IPPB3/4510-640/15-2/MC z dnia 8 września 2015 r. (data nadania 8 września 2015 r., data doręczenia 10 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z nieodpłatnym umorzeniem udziałów jednego z członków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z nieodpłatnym umorzeniem udziałów jednego z członków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Towarzystwo Ubezpieczeń (dalej zwane: T) prowadzi działalność ubezpieczeniową w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 950, ze zm., dalej zwana: Ustawą o działalności ubezpieczeniowej) i jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w rozumieniu Rozdziału 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych jest zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności.

W chwili obecnej Wnioskodawca rozważa umorzenie udziałów jednego ze swoich członków. W szczególności, rozważane są dwa warianty ww. umorzenia udziałów, tj. tzw. umorzenie dobrowolne poprzez nieodpłatne nabycie udziałów od członka i ich następne umorzenie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia albo tzw. umorzenie przymusowe wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. W obu przypadkach umorzenie ma nastąpić nieodpłatnie za zgodą członka Towarzystwa.

W tym celu, Walne Zgromadzenie Wnioskodawcy podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany statutu. Zgodnie z tą uchwałą, „(...) Zgromadzenie może podjąć uchwałę o umorzeniu udziałów znajdujących się na kapitale zakładowym. Udziały mogą zostać umorzone. Umorzenie udziałów następuje bez wynagrodzenia. Uchwała Zgromadzenia o umorzeniu udziałów określa wskazanie udziałów, które podlegają umorzeniu oraz podstawę umorzenia. W przypadku podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów, Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego. Wysokość obniżonego kapitału zakładowego nie może być niższa niż wymagalny minimalny kapitał gwarancyjny. (...)”.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 8 września 2015 r. (data nadania 8 września 2015 r., data doręczenia 10 września 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii dokumentu, z którego wynika prawo osób, które podpisały wniosek do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego lub przesłanie prawidłowo podpisanego wniosku (zgodnie z informacjami zawartymi w wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki) w tym samym zakresie, zaznaczając w części A.3. formularza ORD-IN „Cel złożenia wniosku” poz. 2 „uzupełnienie wniosku”.
 2. Przeformułowanie pytania Nr 5 dotyczącego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym, tak aby dotyczyło ono spoczywających na Wnioskodawcy obowiązków płatnika, związanych z nieodpłatnym umorzeniem udziałów jednego z członków, z uwagi na to, że zadane pytanie nie dotyczy obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika (zainteresowanego występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji), dotyczy natomiast wyłącznie konsekwencji podatkowych występujących po stronie podatnika.
 3. Doprecyzowanie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie ponownie sformułowanego pytania Nr 5.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.), w którym m.in. poinformował, że wycofuje pytanie Nr 5, tj. wnosi o nie udzielanie odpowiedzi na to pytanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów jednego z członków T w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego albo umorzenia przymusowego powstanie po stronie T przychód opodatkowany na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności, czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnie nabytych rzeczy, praw albo innych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., nr 21, poz. 86, ze zm., dalej zwana: UoPDOP lub Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) albo z tytułu umorzonych zobowiązań w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 tej ustawy...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów jednego z członków T w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego albo umorzenia przymusowego powstaną po stronie T jako płatnika obowiązki płatnicze związane z obliczeniem, poborem i odprowadzeniem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (podatek u źródła), w szczególności z tytułu dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 UoPDOP za pozostałych członków T, którzy pozostaną w T po umorzeniu ...
 3. Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów jednego z członków T w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego albo umorzenia przymusowego powstaną po stronie T jako płatnika obowiązki płatnicze związane z obliczeniem, poborem i odprowadzeniem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek u źródła), w szczególności z tytułu dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350, ze zm., dalej zwana: UoPDOF lub Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) za pozostałych członków T, którzy pozostaną w T po umorzeniu...
 4. Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów jednego z członków T w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego albo umorzenia przymusowego powstanie po stronie pozostałych członków T będących osobami prawnymi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych w rozumieniu art. 12 UoPDOP...

Interpretacja indywidualna wydana została w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do pytania Nr 3. W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do pytania Nr 1, 2 i 4 została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 3.

T prezentuje stanowisko, zgodnie z którym w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów jednego z członków T w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego albo umorzenia przymusowego nie powstaną po stronie T jako płatnika obowiązki płatnicze związane z obliczeniem, poborem i odprowadzeniem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek u źródła), w szczególności z tytułu dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 UoPDOF za pozostałych członków T, którzy pozostaną w T po umorzeniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Zasady organizacji oraz działania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych regulowane są w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej, w szczególności w rozdziale 3 tej ustawy. Zgodnie z art. 46 ust. 1 i 4 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, kapitał zakładowy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie może być niższy niż najwyższa wysokość minimalnego kapitału gwarancyjnego wymaganego dla grup ubezpieczeń, o których mowa w załączniku do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w zakresie których towarzystwo posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości udziałów lub przez umorzenie części udziałów. Jednocześnie, przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie regulują wprost problematyki sposobu oraz trybu umorzenia udziałów poza zapisem art. 41 ust. 1 pkt 7 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym, dokumentem w którym powinna zostać uregulowana problematyka umorzenia udziałów jest statut. Z kolei zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia T, „(...) Zgromadzenie może podjąć uchwałę o umorzeniu udziałów znajdujących się na kapitale zakładowym. Udziały mogą zostać umorzone. Umorzenie udziałów następuje bez wynagrodzenia. Uchwała Zgromadzenia o umorzeniu udziałów określa wskazanie udziałów, które podlegają umorzeniu oraz podstawę umorzenia. W przypadku podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów, Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego. Wysokość obniżonego kapitału zakładowego nie może być niższa niż wymagalny minimalny kapitał gwarancyjny. (...)”.

W związku z powyższym, stosując przez analogię przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH lub Kodeks spółek handlowych) dotyczące spółek kapitałowych, a w szczególności dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, T zamierza nieodpłatnie umorzyć udziały jednego ze swoich członków w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego albo umorzenia przymusowego, o których mowa w art. 199 § 1 i 3 KSH. Zgodnie z tymi przepisami, udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Zgodnie z doktryną prawa w obu przypadkach za zgodą wspólników umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. (Patrz, w szczególności A. Szajkowski (w) S. Sołtysiński, Szajkowski, A. Szumański, Kodeks spółek handlowych, Tom II, Komentarz do artykułów 151-300, 2. Wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., s. 424).

W przypadku analizowanego stanu faktycznego, tj. w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów członka T po stronie T nie powstaną również obowiązki płatnicze w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia odpowiednio zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od członków T, którzy pozostaną w T po umorzeniu, tj. zarówno od członków T, którzy są osobami prawnymi, jak również od członków T, którzy są osobami fizycznymi.

Z tego punktu widzenia podstawowe znaczenie ma definicja dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zamieszczona odpowiednio w art. 10 ust. 1 UoPDOP oraz art. 24 ust. 5 UoPDOF. W obu przypadkach katalog dochodów (przychodów) jest katalogiem zamkniętym. Odnośnie umorzenia udziałów jako przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zostało wymienione wyłącznie wynagrodzenie otrzymane z tytułu tzw. umorzenia przymusowego udziałów. Katalog ten nie wymienia zaś jako przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nieodpłatnego umorzenia. Jednocześnie, podstawowym warunkiem wystąpienia przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest jego faktyczne uzyskanie. W przypadku umorzenie nieodpłatnego z takim faktycznym uzyskaniem przychodu nie mamy zaś do czynienia.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015 r. nr IPPB2/415-955/14-2/MK

„(...) Przepisy UPDOF me zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie sądów administracyjnym podatkowe pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (np. uchwala NSA z dnia 16 października 2006 r. sygn. akt II FPS 1/06). Przyjmuje się również, że świadczenie nieodpłatne jest przychodem podatnika wyłącznie wtedy, gdy możliwe jest ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w art. 11 ust. 2 UPDOF (np. wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2013 r. sygn. akt II FSK 1769/11).

Wnioskodawca wskazuje, że umorzenie udziałów spółki kapitałowej bez wynagrodzenia należących do jednego wspólnika nie wiąże się z uzyskaniem przez pozostałych udziałowców realnych, określonych w sensie ekonomicznym korzyści. Bezspornym jest, że w związku w umorzeniem udziałów jednego wspólnika bez wynagrodzenia drugi wspólnik nie otrzymuje żadnych pieniędzy ani wartości pieniężnych. Takie świadczenia nie są również stawiane do dyspozycji takiego wspólnika.

Umorzenie udziałów nie oznacza także otrzymania udziałów danego udziałowca przez wspólników pozostających w spółce. Przeciwnie, pozostający w spółce wspólnicy posiadają tyle udziałów, ile posiadali przed umorzeniem dotyczącym określonego wspólnika.

W szczególności, brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, iż w związku z takim zdarzeniem wspólnik pozostający w spółce kapitałowej otrzymuje świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia. Nie można przyjąć na przykład, że w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia pozostali wspólnicy uzyskują przychód w postaci zwolnienia ich z zobowiązania do zapłaty tego wynagrodzenia. Należy zauważyć, że zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za umarzane udziały może ciążyć wyłącznie na spółce kapitałowej będącej odrębnym od wspólników podatnikiem podatku dochodowego. Skoro więc pozostający w spółce wspólnicy nie mogą być zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia za umarzane udziały, to nie można uznać, że z tytułu umorzenia dochodzi do zwolnienia ich z zobowiązania wobec udziałowca, którego udziały są umarzane (tym bardziej, jeśli takie wynagrodzenie zgodnie z KSH w ogóle nie zostało ustalone w przypadku umorzenia dobrowolnego).

Przyjęcie odmiennego wniosku byłoby sprzeczne z fundamentalnym założeniem systemu opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym, tj. opodatkowaniem rzeczywistego przyrostu majątku podatnika. Dopuszczenie takiej możliwości oznaczałoby w praktyce, że wspólnicy pozostający w spółce podlegaliby opodatkowaniu (co najmniej) dwukrotnie. Oprócz faktycznie uzyskanych przychodów z udziału w zyskach spółki kapitałowej ponosiliby ciężar podatkowy z tytułu transakcji, która nie przyniosła im żadnego wymiernego przysporzenia.

Prowadzi to do wniosku, że w związku z umorzeniem udziałów posiadanych przez Spółkę, Wnioskodawca nie uzyska przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo, Wnioskodawca zwraca uwagę, że podobne stanowisko prezentowane było w praktyce interpretacyjnej organów podatkowych. Przykładowo, Wnioskodawca wskazuje interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012 r. nr IPPB2/415 -48/12-2/AK oraz interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 września 2013 r. nr IBPBH/2/415-616/13/HS, z dnia 29 października 2013 r. nr IBPBII/2/415-798/13/JG i IBPBII/2/415-801/13/JG oraz z dnia 12 grudnia 2013 r. nr IBPBII/2/415-926/13/MZa.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku nieodpłatnego nabycia przez PolCo udziałów posiadanych przez innego udziałowca PolCo w celu ich umorzenia po stronie Wnioskodawcy jako jednego z udziałowców pozostających w PolCo nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (...).

Tak również indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego w podobnych sprawach.

Spośród wielu patrz w szczególności:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 września 2010 r. ITPB1/415-681/10/MR.

„(...) Jak wynika z powyższych uregulowań, bezpośrednim skutkiem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez akcjonariuszy akcji. Za zgodą akcjonariuszy spółki akcyjnej umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. W takim przypadku następuje nieodpłatne nabycie akcji przez spółkę.

Natomiast zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Na mocy art. 41 ust. 4 ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Natomiast w myśl art. 24 ust. 5 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 2. dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji);
 3. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej;
 4. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej;
 5. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;
 6. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 7. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 8. wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym dla akcjonariuszy spółki - osób fizycznych nie powstaje żadna z sytuacji wymienionych w powyższym przepisie. W szczególności zaś nie można mówić o dochodzie faktycznie uzyskanym. (...)”.

Z tych samych przyczyn po stronie członków T, którzy pozostaną w T po nieodpłatnym umorzeniu udziałów jednego z członków T również nie powstanie przychód opodatkowany na zasadach ogólnych w rozumieniu art. 12 UoPDOP. W szczególności, nieodpłatne umorzenie udziałów jednego z członków T może ewentualnie wpłynąć na wartość udziałów pozostałych członków T, ale w tym momencie żaden przychód nie zostanie faktycznie otrzymany, ani nie będzie również należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego oraz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnej sprawy podatnika osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.