IPPB2/4511-657/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania zysku ze sprzedaży udziałów w polskiej spółce z o.o., której majątek składa się głównie z nieruchomości, przez rezydenta Belgii
IPPB2/4511-657/15-4/MGinterpretacja indywidualna
  1. rezydent podatkowy
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. udział
  4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  5. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 września 2015 r. (data nadania 9 września 2015 r., data wpływu 16 września 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data nadania 28 sierpnia 2015 r., data doręczenia 2 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zysku ze sprzedaży udziałów w polskiej spółce z o.o., której majątek składa się głównie z nieruchomości, przez rezydenta Belgii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zysku ze sprzedaży udziałów w polskiej spółce z o.o., której majątek składa się głównie z nieruchomości, przez rezydenta Belgii.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, zamieszkałą w kraju Królestwa Belgii, gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej siedzibę na terytorium Polski. Majątek tej spółki, składa się głównie z nieruchomości położonej w Polsce, zaliczonej w aktywach spółki do środków trwałych. Wnioskodawca planuje zbyć posiadane udziały w części lub w całości.

Wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data doręczenia 2 września 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia poprzez wyjaśnienie:

  • Czy Wnioskodawca będzie posiadał certyfikat rezydencji podatkowej potwierdzający miejsce zamieszkania w Belgii...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 9 września 2015 r. (data nadania 9 września 2015 r., data wpływu 16 września 2015 r.), w którym wyjaśnił, że będzie posiadał certyfikat rezydencji podatkowej potwierdzający miejsce zamieszkania w Belgii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zyski osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Królestwie Belgii ze sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której majątek składa się głównie z nieruchomości oraz aktywów znajdujących się na rachunkach bankowych spółki (o mniej więcej równej wartości) mogą być, zgodnie z Konwencją między Polską a Królestwem Belgii, opodatkowane wyłącznie w Belgii...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zyski osoby fizycznej, rezydenta podatkowego Belgii, ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której majątek składa się głównie z nieruchomości położonych w Polsce, na podstawie art. 13 ust. 4 Konwencji, są opodatkowane wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania i przenoszącego własność, tj. w Belgii. Wynika to z literalnego brzmienia powołanego przepisu, który stanowi, iż „zyski osiągane z przeniesienia własności akcji w kapitale spółki, której majątek składa się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w Państwie, w którym ten majątek jest położony, jednak tylko w takim rozmiarze, w jakim zyski te można przypisać do majątku nieruchomego położonego w tym Państwie.

Jednakże przepis art. 13 ust. 4 Konwencji w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania, gdyż wyraźnie wskazuje się w nim na zbycie akcji w kapitale spółki, a nie zbycie udziałów. Zgodnie z Protokołem do niniejszej Konwencji wszystkie teksty, tj. polski, francuski i niderlandzki, są jednakowo autentyczne. Skoro zatem w tekście polskim użyto określenia „akcja”, należy je rozumieć według znaczenia obowiązującego w Polsce, tj. jako papier wartościowy emitowany wyłącznie przez spółki akcyjne prawa handlowego (por. francuskojęzyczna wersja Konwencji - „de Ialienation des action”). Tym samym art. 13 ust. 4 Konwencji nie dotyczy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie też zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach art. 13 ust. 1, 2, 3 Konwencji podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Oznacza to że, w przypadku osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Królestwie Belgii opodatkowanie majątku wymienionego w ust. 5 art. 13 Konwencji może nastąpić wyłącznie w Belgii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

rezydent podatkowy
IPPB5/4510-117/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ITPB1/415-255/15/WM | Interpretacja indywidualna

udział
IPPB3/4510-647/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IBPB-2-1/4511-414/15/BJ | Interpretacja indywidualna

zbycie udziału
IPPP3/443-1253/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.