IPPB2/4511-604/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

1) Czy w opisanym zdarzeniu przyszlym Wnioskodawca, w przypadku wniesienia aportem Pakietu Akcji Wnioskodawcy do Spolki Cypryjskiej w zamian za udzialy tej spolki zagranicznej, jako przychod w podatku PIT powinien wykazac wartosc nominalna udzialow Spolki Cypryjskiej objetych w zamian za aport?
2) Czy w przypadku zaistnienia opisanego powyzej zdarzenia przyszlego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie bedzie mogl zastosowac art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zwiazku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w zwiazku z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT i okreslic przychod Wnioskodawcy w innej wysokosci niz wartosc nominalna obejmowanych udzialow?
IPPB2/4511-604/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. aport
 3. objęcie udziałów
 4. spółka kapitałowa
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. udział
 7. wartość nominalna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz ? 7 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z pozn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wplywu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych objecia udzialow w spolce kapitalowej majacej siedzibe na Cyprze - jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych objecia udzialow w spolce kapitalowej majacej siedzibe na Cyprze

We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca wraz z malzonka posiada pakiet akcji w spolce notowanej na Gieldzie Papierow Wartosciowych uprawniajacy do 1,97% w kapitale tej spolki. Wielkosc procentowa posiadanego przez Wnioskodawce wraz z malzonka udzialu w kapitale spolki gieldowej moze sie zmniejszyc w zwiazku z trwajaca aktualnie w spolce procedura nabywania akcji wlasnych przez te spolke.

Akcje w spolce gieldowej naleza do majatkow osobistych malzonkow. Akcje rozkladaja sie w ten sposob, ze Wnioskodawca posiada aktualnie nieznacznie ponizej 1% akcji w kapitale spolki gieldowej w swoim majatku osobistym (dalej jako: ?Pakiet Akcji Wnioskodawcy?). Wnioskodawca wraz z malzonka rozwazaja restrukturyzacje posiadanego przez nich pakietu akcji w spolce gieldowej poprzez wniesienie aportami do spolki z siedziba na Cyprze, czyli kraju bedacym Panstwem Czlonkowskim (dalej jako: ?Spolka Cypryjska?) w zamian za umarzalne udzialy Spolki Cypryjskiej (redeemable shares) uprawniajace lacznie do ponad 90% praw glosow na zgromadzeniu wspolnikow Spolki Cypryjskiej, ktorych wartosc emisyjna bedzie odpowiadac wartosci rynkowej nalezacych do malzenstwa akcji, natomiast wartosc nominalna bedzie nizsza niz wartosc rynkowa.

W konsekwencji Wnioskodawca w zamian za Pakiet Akcji Wnioskodawcy obejmie udzialy w Spolce Cypryjskiej, ktorych wartosc emisyjna bedzie odpowiadac wartosci rynkowej Pakietu Akcji Wnioskodawcy, natomiast wartosc nominalna bedzie nizsza od wartosci rynkowej. Objete udzialy w Spolce Cypryjskiej beda uprawnialy Wnioskodawce do ponad 45% praw glosow na zgromadzeniu wspolnikow Spolki Cypryjskiej i beda nalezaly do jej majatku osobistego.

Spolka Cypryjska bedzie zagraniczna spolka kapitalowa z siedziba w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej wymieniona w zalaczniku I do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczacej podatkow posrednich od gromadzenia kapitalu.

Wnioskodawca wraz z malzonka nie wykluczaja, ze w ramach dalszej restrukturyzacji posiadanych przez nich aktywow wniosa razem nalezace do nich udzialy Spolki Cypryjskiej uprawniajace lacznie do ponad 90% praw glosow na zgromadzeniu wspolnikow Spolki Cypryjskiej do nowo utworzonej polskiej spolki kapitalowej, spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia bedacej polskim rezydentem podatkowym (dalej ?SPVPL?).

W takim wypadku udzialy wyemitowane w jednym podwyzszeniu kapitalu SPVPL zostana pokryte dwoma wkladami niepienieznymi wnoszonymi przez Wnioskodawce jej malzonka, kazdy wklad w postaci udzialow w Spolce Cypryjskiej uprawniajacych do ponad 45% praw glosow w tej spolce. SPVPL lacznie w zamian za nowo wyemitowane udzialy nabedzie udzialy w Spolce Cypryjskiej uprawniajace lacznie do ponad 90% praw glosow na zgromadzeniu wspolnikow Spolki Cypryjskiej.

Wnioskodawca jako osoba planujaca utworzenie/nabycie polskiej spolki kapitalowej w niniejszym wniosku zadaje takze pytanie w trybie art. 14n ? 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej o skutki podatkowe planowanych dzialan w zakresie dotyczacym dzialalnosci polskiej spolki kapitalowej w zakresie zobowiazan tej spolki w podatku od czynnosci cywilnoprawnych.

W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytania.

 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszlym Wnioskodawca, w przypadku wniesienia aportem Pakietu Akcji Wnioskodawcy do Spolki Cypryjskiej w zamian za udzialy tej spolki zagranicznej, jako przychod w podatku PIT powinien wykazac wartosc nominalna udzialow Spolki Cypryjskiej objetych w zamian za aport...
 2. Czy w przypadku zaistnienia opisanego powyzej zdarzenia przyszlego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie bedzie mogl zastosowac art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zwiazku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w zwiazku z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT i okreslic przychod Wnioskodawcy w innej wysokosci niz wartosc nominalna obejmowanych udzialow...
 3. Czy czynnosc podwyzszenia kapitalu zakladowego w polskiej spolce kapitalowej, ktore zostanie pokryte rownoczesnie dwoma aportami wnoszonymi zarowno przez Wnioskodawce i malzonka (Wnioskodawca jak i malzonka wniosa nalezace do ich majatkow odrebnych niezaleznie dwa pakiety udzialow w Spolce Cypryjskiej, kazdy uprawniajacy na zgromadzeniu wspolnikow Spolki Cypryjskiej do ponad 45% praw glosow tej spolki), w wyniku ktorego polska spolka kapitalowa nabedzie udzialy w Cypryjskiej Spolce kapitalowej dajace w niej wiekszosc glosow (lacznie polska Spolka kapitalowa nabedzie udzialy Spolki Cypryjskiej uprawniajace do ponad 90% glosow) bedzie zwolnione z opodatkowania transakcji podwyzszenia kapitalu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych...

Interpretacja indywidualna zostala wydana w zakresie pytania Nr 1 i 2 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. W odniesieniu do pytania Nr 3 w odniesieniu do ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych zostanie wydana odrebna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 i 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym przy wniesieniu aportem Pakietu Akcji Wnioskodawczyni do Spolki Cypryjskiej, w zamian za udzialy tej spolki (redeemable shares) uprawniajace do ponad 45% praw glosu na zgromadzeniu Spolki Cypryjskiej, ktorych wartosc emisyjna bedzie odpowiadac wartosci rynkowej Pakietu Akcji Wnioskodawcy natomiast wartosc nominalna bedzie nizsza od wartosci rynkowej, przychodem Wnioskodawcy bedzie wylacznie wartosc nominalna objetych udzialow Spolki Cypryjskiej.

W przypadku zaistnienia opisanego powyzej zdarzenia przyszlego, tzn. w przypadku wniesienia przez Wnioskodawce Pakietu Akcji Wnioskodawcy tytulem wkladu niepienieznego do Spolki Cypryjskiej w zamian za udzialy w tej spolce zagranicznej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie bedzie mogl zastosowac art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zwiazku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w zwiazku z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT i okreslic przychod Wnioskodawcy w innej wysokosci niz wartosc nominalna obejmowanych udzialow.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jezeli maja miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegaja obowiazkowi podatkowemu od calosci swoich dochodow (przychodow) bez wzgledu na miejsce polozenia zrodel przychodow. Przepis ten stanowi o nieograniczonym obowiazku podatkowym polskich rezydentow podatkowych, do ktorych zalicza sie Wnioskodawca. Dodatkowo, uzupelnieniem powyzszej normy jest zapis art. 4a ustawy o PIT, ktory stanowi, ze przepis odnoszacy sie do nieograniczonego obowiazku podatkowego stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie unikania podwojnej opodatkowania, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska.

Z uwagi na fakt, ze Pakiet Akcji ma zostac wniesiony do spolki cypryjskiej, konieczne jest odwolanie do Umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania zawartej pomiedzy Rzeczpospolita Polska a Rzadem Republiki Cypru w sprawie unikania podwojnego opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majatku sporzadzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523). W rozpatrywanym przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 13 ust. 4 Umowy zatytulowany ?Zyski ze sprzedazy majatku?, z tresci ktorego wynika, ze zyski z przeniesienia tytulu wlasnosci majatku, takiego jak akcje w spolkach, co do zasady podlegaja opodatkowaniu tylko w tym panstwie, w ktorym przenoszacy tytul wlasnosci ma miejsce zamieszkania lub siedzibe.

Na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT jednym ze zrodel przychodow sa kapitaly pieniezne i prawa majatkowe.

Natomiast na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT za przychod z kapitalow pienieznych uwaza sie nominalna wartosc udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni objetych w zamian za wklad niepieniezny. Jednoczesnie art. 17 ust. 2 ustawy o PIT wskazuje, ze w przypadku ustalania wartosci przychodow m.in. z tytulu wniesienia wkladu niepienieznego do spolki kapitalowej stosuje sie odpowiednio przepisy art. 19 tej ustawy. Z kolei zgodnie z art. 19 ustawy o PIT przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie, pomniejszona o koszty odplatnego zbycia. Jezeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartosci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychod ten okresla organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokosci wartosci rynkowej.

W ocenie Wnioskodawcy, w omawianym stanie faktycznym przychod jaki powstanie po stronie Wnioskodawcy w zwiazku z aportem Pakietu Akcji Wnioskodawcy do Spolki Cypryjskiej w zamian za udzialy tej spolki zagranicznej, powinien byc rowny wartosci nominalnej udzialow otrzymanych w zamian za ten wklad, stosownie do brzmienia art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Literalne brzmienie ww. przepisu wskazuje bowiem jednoznacznie, ze przychod podatkowy osoby wnoszacej wklad niepieniezny do spolki powinien odpowiadac wartosci nominalnej udzialow objetych w zamian za ten wklad.

Jednoczesnie, uzycie przez ustawodawce pojecia ?wartosc nominalna? oznacza, ze wykluczona jest jakakolwiek mozliwosc ustalania wartosci tego przychodu w oparciu o inne wyznaczniki, w tym np. w oparciu o wartosc rynkowa przedmiotu wkladu. Innymi slowy - zakladajac racjonalnosc ustawodawcy - gdyby jego zamiarem bylo powiazanie wysokosci przychodu z omawianego tytulu np. z wartoscia rynkowa przedmiotu wkladu niepienieznego, wowczas zamiar ten znalazlby wyrazne odzwierciedlenie w literalnym brzmieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Wnioskodawca pragnie podkreslic, ze pojecie ?wartosci nominalnej?, do ktorej odnosi sie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT jest pojeciem ostrym, jednoznacznym i niebudzacym watpliwosci. Wartosc nominalna udzialow okreslona jest w umowie spolki i jest wartoscia ?sztywna?, co znajduje potwierdzenie w wyrokach sadow administracyjnych. Przykladowo Wojewodzki Sad Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 23 wrzesnia 2011 r. (sygn. akt. I SA/Po 522/11) stwierdzil, ze: ?Jak wynika bowiem z regulacji zawartych w przepisach k.s.h., wartosc nominalna jest wielkoscia stala wynikajaca z umowy badz statutu spolki, a zmiana jej wysokosci moze nastapic wylacznie w drodze stosownej decyzji w tym zakresie organu spolki; tj. zgromadzenia wspolnikow lub walnego zgromadzenie akcjonariuszy spolki, nie zas decyzji organu podatkowego. Ustawodawca nie upowaznil organow podatkowych do weryfikacji wartosci nominalnej udzialow lub akcji?.

Na gruncie prawa handlowego, wartosc nominalna udzialow w spolce to taka wartosc, ktora znajduje odzwierciedlenie na kapitale zakladowym spolki, w odroznieniu od wartosci emisyjnej, na ktora sklada sie wartosc wykazana na kapitale zakladowym oraz kapitale zapasowym utworzonym z agio emisyjnego.

Jednoczesnie, stosujac sie do zasad wykladni prawa, w przypadku gdy literalne brzmienie przepisu nie budzi watpliwosci, nie nalezy poszukiwac innych od literalnego znaczen tego pojecia (clara non sunt interpretanda). A zatem, skoro literalna wykladnia art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT jest jasna i odwoluje sie do ostrego i jednoznacznego pojecia, jakim jest ?wartosc nominalna?, zdaniem Wnioskodawcy nie ma mozliwosci dokonania innej interpretacji tego przepisu niz interpretacja przedstawiona powyzej przez Wnioskodawce.

W ocenie Wnioskodawcy, przepis art. 17 ust. 2 ustawy o PIT nakazujacy odpowiednie stosowanie przepisow art. 19 tej ustawy przy okreslaniu wysokosci przychodu z tytulu objecia udzialow w spolce w zamian za wklad niepieniezny nalezy interpretowac w ten sposob, ze odpowiednio nalezy zastosowac przepis art. 19 ust. 1 ustawy o PIT zdanie pierwsze, zgodnie z ktorym przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, o ktorym mowa w art. 10. ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie, pomniejszona o koszty odplatnego zbycia. Brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT wyklucza natomiast mozliwosc zastosowania zdania drugiego, art. 19 ust. 1 pozwalajacego organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej na okreslenie przychodu w wysokosci wartosci rynkowej.

Odpowiednie stosowanie art. 19 ustawy o PIT, do ktorego odwoluje sie art. 17 ust. 2 tej ustawy, nie moze sluzyc kwestionowaniu wysokosci przychodu, ktory wynika jednoznacznie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Wskazane odwolanie, zgodnie z ktorym przepisy art. 19 ww. ustawy stosuje sie ?odpowiednio? oznacza, ze przepis ten moze zostac zastosowany jedynie w takim zakresie, jaki da sie pogodzic z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsylajacym. Skoro zatem w art. 17 ust 1 pkt 9 przewidziano, ze przychodem z kapitalow pienieznych jest nominalna wartosc udzialow objetych w zamian za wklad niepieniezny, a wiec wartosc umownie okreslona przez strony, to nie jest dopuszczalne jakiekolwiek ustalanie wartosci w oparciu o zasady wskazane w art. 19 ust. 1 zdanie drugie powyzszej ustawy.

Co wiecej, uznanie przez organ podatkowy, ze przychod z tytulu wniesienia wkladu niepienieznego w postaci Pakietu Akcji Wnioskodawcy do Spolki Cypryjskiej powinien zostac okreslony w wartosci rynkowej przedmiotu wkladu prowadziloby efektywnie do ekonomicznego podwojnego opodatkowania (z uwagi na wystapienie tzw. agio emisyjnego).

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, zarowno wykladnia jezykowa przepisow art. 17 ust. 1 pkt 9, 17 ust. 2 oraz 19 ustawy o PIT, jak i ich wykladnia systemowa prowadza do wniosku, ze przychodem z tytulu wniesienia wkladu niepienieznego do spolki w postaci innej niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc jest - w kazdym przypadku (niezaleznie od wystapienia tzw. agio emisyjnego) - wartosc nominalna udzialow otrzymanych w zamian za ten aport.

Powyzsze stanowisko znajduje pelne odzwierciedlenie w praktyce organow podatkowych w tym zakresie. Wnioskodawca chcialby zwrocic uwage na jednolita linie interpretacyjna organow podatkowych w odniesieniu do omawianego zagadnienia:

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 grudnia 2013 r. sygn. ILPB1/415-1000/13-2/TW;
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 wrzesnia 2013 r. sygn. IBPBII/2/415-664/13/MW;
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 czerwca 2013 r. sygn. IBPBII/2/415-291/13/Mma
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lipca 2013 r. sygn. IPPB2/415-457/13-3/MK1;
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 czerwca 2013 r. sygn. ITPB1/415-364/13/PSZ,
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z 4 kwietnia 2013 r. sygn. IPTPB2/415-59/13-2/KR;
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 kwietnia 2013 r. sygn. IPPB2/415-59/13-2/AS.

Co wiecej, powyzsze stanowisko w pelni znajduje potwierdzenie takze w orzecznictwie Naczelnego Sadu Administracyjnego oraz prawomocnych wyrokach Wojewodzkich Sadow Administracyjnych. Przykladowo, w wyroku z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. II FSK 1691/09, Naczelny Sad Administracyjny stwierdzil, ze ?do ustalenia wartosci przychodu okreslonego w art. 17 ust 1 pkt 9 u.p.d.o.f. ma zastosowanie wylacznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. zgodnie z ktorym przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie, pomniejszonej o koszty odplatnego zbycia; w przypadku przychodu z tytulu objecia udzialow w spolce w zamian za wklad niepieniezny jest to wartosc nominalna tych udzialow okreslona w umowie, pomniejszona o koszty nabycia wkladu niepienieznego. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f., ktory w zakresie ustalania wartosci przychodow odsyla do odpowiedniego stosowania art. 19 u.p.d.o.f., poniewaz slowo ?odpowiednie? oznacza, ze do ustalenia wartosci przychodu okreslonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. ma zastosowanie wylacznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. Odmienna wykladnia wskazanych przepisow prowadzilaby bowiem do tego, ze jednoznaczny przepis ustawy moglby byc odczytany wbrew jego literalnemu brzmieniu, poniewaz okreslenie wartosci udzialow lub akcji przez bieglego spowodowaloby, ze nie bylaby to juz wartosc nominalna wkladu niepienieznego, okreslona w umowie?.

W podobnym tonie wypowiedzial sie rowniez Wojewodzki Sad Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 10 lutego 2010 r., sygn. I SA/GI 741/09, stwierdzajac, ze ?Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej za przychody z kapitalow pienieznych z tytulu objecia akcji w spolce akcyjnej w zamian za wklad niepieniezny uwaza wylacznie ich wartosc nominalna, a wiec wartosc wynikajaca ze statutu spolki akcyjnej, inna niz nominalna wartosc takich akcji nie tworzy przychodu, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej i to niezaleznie od tego, czy chodzi o objecie nowych akcji, czy podwyzszenie wartosci nominalnej akcji juz istniejacych. Przychodem jest zawsze nominalna wartosc tych akcji.

W przypadku emisji nowych akcji obejmowanych w zamian za wklad niepieniezny przedmiotem opodatkowania bedzie ich nominalna wartosc rowniez wtedy, gdy akcjonariusz obejmie nowe akcje po cenie (o wartosci) innej niz nominalna (wartosc rynkowa).?

Majac na wzgledzie powyzsze, w ocenie Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszlym, przychodem Wnioskodawcy bedzie wartosc nominalna udzialow w Spolce Cypryjskiej objetych w zamian za wklad niepieniezny w postaci Pakietu Akcji Wnioskodawcy.

Jednoczesnie, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie bedzie mogl zastosowac art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zwiazku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w zwiazku z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT i okreslic przychod Wnioskodawczyni w innej wysokosci niz wartosc nominalna obejmowany Udzialow.

W oparciu o przedstawione powyzej argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Majac powyzsze na wzgledzie, stosownie do art. 14c ? 1 Ordynacji podatkowej, odstapiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powolanych przez Wnioskodawce interpretacji organow podatkowych oraz przywolanych wyrokow Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego oraz Naczelnego Sadu Administracyjnego - wskazac nalezy, ze orzeczenia te dotycza tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak rowniez powolane wyroki dotycza konkretnych spraw podatnikow osadzonych w okreslonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygniecia w nich zawarte sa wiazace. Natomiast organy podatkowe mimo, ze w ocenie indywidualnych spraw podatnikow posilkuja sie wydanymi rozstrzygnieciami sadow i innych organow podatkowych, to nie maja mozliwosci zastosowania ich wprost, z tego powodu, iz nie stanowia materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012, poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Plocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Plock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.