IPPB2/4511-603/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

1) Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, w przypadku wniesienia aportem Pakietu Akcji Wnioskodawcy do Spółki Cypryjskiej w zamian za udziały tej spółki zagranicznej, jako przychód w podatku PIT powinien wykazać wartość nominalną udziałów Spółki Cypryjskiej objętych w zamian za aport?2) Czy w przypadku zaistnienia opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów?3) Czy czynność podwyższenia kapitału zakładowego w polskiej spółce kapitałowej, które zostanie pokryte równocześnie dwoma aportami wnoszonymi zarówno przez Wnioskodawcę i małżonka (Wnioskodawca jak i małżonek wniosą należące do ich majątków odrębnych niezależnie dwa pakiety udziałów w Spółce Cypryjskiej, każdy uprawniający na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej do ponad 45% praw głosów tej spółki), w wyniku którego polska spółka kapitałowa nabędzie udziały w Cypryjskiej Spółce kapitałowej dające w niej większość głosów (łącznie polska Spółka kapitałowa nabędzie udziały Spółki Cypryjskiej uprawniające do ponad 90% głosów) będzie zwolnione z opodatkowania transakcji podwyższenia kapitału podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4511-603/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. aport
 3. objęcie udziałów
 4. spółka kapitałowa
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. udział
 7. wartość nominalna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca wraz z małżonkiem posiada pakiet akcji w spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych uprawniający do 1,97% w kapitale tej spółki. Wielkość procentowa posiadanego przez Wnioskodawcę wraz z małżonkiem udziału w kapitale spółki giełdowej może się zmniejszyć w związku z trwającą aktualnie w spółce procedurą nabywania akcji własnych przez tę spółkę.

Akcje w spółce giełdowej należą do majątków osobistych małżonków. Akcje rozkładają się w ten sposób, że Wnioskodawca posiada aktualnie nieznacznie poniżej 1% akcji w kapitale spółki giełdowej w swoim majątku osobistym (dalej jako: „Pakiet Akcji Wnioskodawcy”). Wnioskodawca wraz z małżonkiem rozważają restrukturyzację posiadanego przez nich pakietu akcji w spółce giełdowej poprzez wniesienie aportami do spółki z siedzibą na Cyprze, czyli kraju będącym Państwem Członkowskim (dalej jako: „Spółka Cypryjska”) w zamian za umarzalne udziały Spółki Cypryjskiej (redeemable shares) uprawniające łącznie do ponad 90% praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej, których wartość emisyjna będzie odpowiadać wartości rynkowej należących do małżeństwa akcji, natomiast wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa.

W konsekwencji Wnioskodawca w zamian za Pakiet Akcji Wnioskodawcy obejmie udziały w Spółce Cypryjskiej, których wartość emisyjna będzie odpowiadać wartości rynkowej Pakietu Akcji Wnioskodawcy, natomiast wartość nominalna będzie niższa od wartości rynkowej. Objęte udziały w Spółce Cypryjskiej będą uprawniały Wnioskodawcę do ponad 45% praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej i będą należały do jej majątku osobistego.

Spółka Cypryjska będzie zagraniczną spółką kapitałową z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej wymienioną w załączniku I do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

Wnioskodawca wraz z małżonkiem nie wykluczają, że w ramach dalszej restrukturyzacji posiadanych przez nich aktywów wniosą razem należące do nich udziały Spółki Cypryjskiej uprawniające łącznie do ponad 90% praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej do nowo utworzonej polskiej spółki kapitałowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej „SPVPL”).

W takim wypadku udziały wyemitowane w jednym podwyższeniu kapitału SPVPL zostaną pokryte dwoma wkładami niepieniężnymi wnoszonymi przez Wnioskodawcę jej małżonka, każdy wkład w postaci udziałów w Spółce Cypryjskiej uprawniających do ponad 45% praw głosów w tej spółce. SPVPL łącznie w zamian za nowo wyemitowane udziały nabędzie udziały w Spółce Cypryjskiej uprawniające łącznie do ponad 90% praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej.

Wnioskodawca jako osoba planująca utworzenie/nabycie polskiej spółki kapitałowej w niniejszym wniosku zadaje także pytanie w trybie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej o skutki podatkowe planowanych działań w zakresie dotyczącym działalności polskiej spółki kapitałowej w zakresie zobowiązań tej spółki w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, w przypadku wniesienia aportem Pakietu Akcji Wnioskodawcy do Spółki Cypryjskiej w zamian za udziały tej spółki zagranicznej, jako przychód w podatku PIT powinien wykazać wartość nominalną udziałów Spółki Cypryjskiej objętych w zamian za aport...
 2. Czy w przypadku zaistnienia opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów...
 3. Czy czynność podwyższenia kapitału zakładowego w polskiej spółce kapitałowej, które zostanie pokryte równocześnie dwoma aportami wnoszonymi zarówno przez Wnioskodawcę i małżonka (Wnioskodawca jak i małżonek wniosą należące do ich majątków odrębnych niezależnie dwa pakiety udziałów w Spółce Cypryjskiej, każdy uprawniający na zgromadzeniu wspólników Spółki Cypryjskiej do ponad 45% praw głosów tej spółki), w wyniku którego polska spółka kapitałowa nabędzie udziały w Cypryjskiej Spółce kapitałowej dające w niej większość głosów (łącznie polska Spółka kapitałowa nabędzie udziały Spółki Cypryjskiej uprawniające do ponad 90% głosów) będzie zwolnione z opodatkowania transakcji podwyższenia kapitału podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 1 i 2 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do pytania Nr 3 w odniesieniu do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 i 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym przy wniesieniu aportem Pakietu Akcji Wnioskodawczyni do Spółki Cypryjskiej, w zamian za udziały tej spółki (redeemable shares) uprawniające do ponad 45% praw głosu na zgromadzeniu Spółki Cypryjskiej, których wartość emisyjna będzie odpowiadać wartości rynkowej Pakietu Akcji Wnioskodawcy natomiast wartość nominalna będzie niższa od wartości rynkowej, przychodem Wnioskodawcy będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów Spółki Cypryjskiej.

W przypadku zaistnienia opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, tzn. w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę Pakietu Akcji Wnioskodawcy tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Cypryjskiej w zamian za udziały w tej spółce zagranicznej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten stanowi o nieograniczonym obowiązku podatkowym polskich rezydentów podatkowych, do których zalicza się Wnioskodawca. Dodatkowo, uzupełnieniem powyższej normy jest zapis art. 4a ustawy o PIT, który stanowi, że przepis odnoszący się do nieograniczonego obowiązku podatkowego stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnej opodatkowania, których strona jest Rzeczpospolita Polska.

Z uwagi na fakt, że Pakiet Akcji ma zostać wniesiony do spółki cypryjskiej, konieczne jest odwołanie do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523). W rozpatrywanym przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 13 ust. 4 Umowy zatytułowany „Zyski ze sprzedaży majątku”, z treści którego wynika, że zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, takiego jak akcje w spółkach, co do zasady podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Natomiast na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednocześnie art. 17 ust. 2 ustawy o PIT wskazuje, że w przypadku ustalania wartości przychodów m.in. z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 tej ustawy. Z kolei zgodnie z art. 19 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

W ocenie Wnioskodawcy, w omawianym stanie faktycznym przychód jaki powstanie po stronie Wnioskodawcy w związku z aportem Pakietu Akcji Wnioskodawcy do Spółki Cypryjskiej w zamian za udziały tej spółki zagranicznej, powinien być równy wartości nominalnej udziałów otrzymanych w zamian za ten wkład, stosownie do brzmienia art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Literalne brzmienie ww. przepisu wskazuje bowiem jednoznacznie, że przychód podatkowy osoby wnoszącej wkład niepieniężny do spółki powinien odpowiadać wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ten wkład.

Jednocześnie, użycie przez ustawodawcę pojęcia „wartość nominalna” oznacza, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość ustalania wartości tego przychodu w oparciu o inne wyznaczniki, w tym np. w oparciu o wartość rynkową przedmiotu wkładu. Innymi słowy - zakładając racjonalność ustawodawcy - gdyby jego zamiarem było powiązanie wysokości przychodu z omawianego tytułu np. z wartością rynkową przedmiotu wkładu niepieniężnego, wówczas zamiar ten znalazłby wyraźne odzwierciedlenie w literalnym brzmieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że pojęcie „wartości nominalnej”, do której odnosi się art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT jest pojęciem ostrym, jednoznacznym i niebudzącym wątpliwości. Wartość nominalna udziałów określona jest w umowie spółki i jest wartością „sztywną”, co znajduje potwierdzenie w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 23 września 2011 r. (sygn. akt. I SA/Po 522/11) stwierdził, że: „Jak wynika bowiem z regulacji zawartych w przepisach k.s.h., wartość nominalna jest wielkością stałą wynikającą z umowy bądź statutu spółki, a zmiana jej wysokości może nastąpić wyłącznie w drodze stosownej decyzji w tym zakresie organu spółki; tj. zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenie akcjonariuszy spółki, nie zaś decyzji organu podatkowego. Ustawodawca nie upoważnił organów podatkowych do weryfikacji wartości nominalnej udziałów lub akcji”.

Na gruncie prawa handlowego, wartość nominalna udziałów w spółce to taka wartość, która znajduje odzwierciedlenie na kapitale zakładowym spółki, w odróżnieniu od wartości emisyjnej, na którą składa się wartość wykazana na kapitale zakładowym oraz kapitale zapasowym utworzonym z agio emisyjnego.

Jednocześnie, stosując się do zasad wykładni prawa, w przypadku gdy literalne brzmienie przepisu nie budzi wątpliwości, nie należy poszukiwać innych od literalnego znaczeń tego pojęcia (clara non sunt interpretanda). A zatem, skoro literalna wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT jest jasna i odwołuje się do ostrego i jednoznacznego pojęcia, jakim jest „wartość nominalna”, zdaniem Wnioskodawcy nie ma możliwości dokonania innej interpretacji tego przepisu niż interpretacja przedstawiona powyżej przez Wnioskodawcę.

W ocenie Wnioskodawcy, przepis art. 17 ust. 2 ustawy o PIT nakazujący odpowiednie stosowanie przepisów art. 19 tej ustawy przy określaniu wysokości przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny należy interpretować w ten sposób, że odpowiednio należy zastosować przepis art. 19 ust. 1 ustawy o PIT zdanie pierwsze, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o którym mowa w art. 10. ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT wyklucza natomiast możliwość zastosowania zdania drugiego, art. 19 ust. 1 pozwalającego organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej na określenie przychodu w wysokości wartości rynkowej.

Odpowiednie stosowanie art. 19 ustawy o PIT, do którego odwołuje się art. 17 ust. 2 tej ustawy, nie może służyć kwestionowaniu wysokości przychodu, który wynika jednoznacznie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Wskazane odwołanie, zgodnie z którym przepisy art. 19 ww. ustawy stosuje się „odpowiednio” oznacza, że przepis ten może zostać zastosowany jedynie w takim zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym. Skoro zatem w art. 17 ust 1 pkt 9 przewidziano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny, a więc wartość umownie określona przez strony, to nie jest dopuszczalne jakiekolwiek ustalanie wartości w oparciu o zasady wskazane w art. 19 ust. 1 zdanie drugie powyższej ustawy.

Co więcej, uznanie przez organ podatkowy, że przychód z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Pakietu Akcji Wnioskodawcy do Spółki Cypryjskiej powinien zostać określony w wartości rynkowej przedmiotu wkładu prowadziłoby efektywnie do ekonomicznego podwójnego opodatkowania (z uwagi na wystąpienie tzw. agio emisyjnego).

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, zarówno wykładnia językowa przepisów art. 17 ust. 1 pkt 9, 17 ust. 2 oraz 19 ustawy o PIT, jak i ich wykładnia systemowa prowadzą do wniosku, że przychodem z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest - w każdym przypadku (niezależnie od wystąpienia tzw. agio emisyjnego) - wartość nominalna udziałów otrzymanych w zamian za ten aport.

Powyższe stanowisko znajduje pełne odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych w tym zakresie. Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę na jednolitą linię interpretacyjną organów podatkowych w odniesieniu do omawianego zagadnienia:

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 grudnia 2013 r. sygn. ILPB1/415-1000/13-2/TW;
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 września 2013 r. sygn. IBPBII/2/415-664/13/MW;
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 czerwca 2013 r. sygn. IBPBII/2/415-291/13/Mma
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lipca 2013 r. sygn. IPPB2/415-457/13-3/MK1;
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 czerwca 2013 r. sygn. ITPB1/415-364/13/PSZ,
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 kwietnia 2013 r. sygn. IPTPB2/415-59/13-2/KR;
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 kwietnia 2013 r. sygn. IPPB2/415-59/13-2/AS.

Co więcej, powyższe stanowisko w pełni znajduje potwierdzenie także w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prawomocnych wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Przykładowo, w wyroku z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. II FSK 1691/09, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust 1 pkt 9 u.p.d.o.f. ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszonej o koszty odpłatnego zbycia; w przypadku przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny jest to wartość nominalna tych udziałów określona w umowie, pomniejszona o koszty nabycia wkładu niepieniężnego. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f., który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 u.p.d.o.f., ponieważ słowo „odpowiednie” oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. Odmienna wykładnia wskazanych przepisów prowadziłaby bowiem do tego, że jednoznaczny przepis ustawy mógłby być odczytany wbrew jego literalnemu brzmieniu, ponieważ określenie wartości udziałów lub akcji przez biegłego spowodowałoby, że nie byłaby to już wartość nominalna wkładu niepieniężnego, określona w umowie”.

W podobnym tonie wypowiedział się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 10 lutego 2010 r., sygn. I SA/GI 741/09, stwierdzając, że „Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej za przychody z kapitałów pieniężnych z tytułu objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny uważa wyłącznie ich wartość nominalną, a więc wartość wynikającą ze statutu spółki akcyjnej, inna niż nominalna wartość takich akcji nie tworzy przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej i to niezależnie od tego, czy chodzi o objęcie nowych akcji, czy podwyższenie wartości nominalnej akcji już istniejących. Przychodem jest zawsze nominalna wartość tych akcji.

W przypadku emisji nowych akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny przedmiotem opodatkowania będzie ich nominalna wartość również wtedy, gdy akcjonariusz obejmie nowe akcje po cenie (o wartości) innej niż nominalna (wartość rynkowa).”

Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów w Spółce Cypryjskiej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Pakietu Akcji Wnioskodawcy.

Jednocześnie, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT i określić przychód Wnioskodawczyni w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowany Udziałów.

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.