IPPB2/4511-452/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład pieniężny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-452/15-2/MK z dnia 8 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład pieniężny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład pieniężny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

W majątku Wnioskodawcy znajdować się będą akcje spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Polski (dalej: „Akcje”).

Wnioskodawca sprzeda Akcje do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). W związku ze sprzedażą Akcji przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, na Spółce ciążyć będzie zobowiązanie do zapłaty ceny na rzecz Wnioskodawcy.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez Wnioskodawcę, który zobowiąże się do pokrycia tych nowych udziałów wkładem pieniężnym. Wkład pieniężny Wnioskodawcy zostanie w części przeznaczony na pokrycie wartości nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, natomiast w pozostałej części (odpowiadającej nadwyżce wartości wkładu pieniężnego ponad wartość nominalną udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym) zwiększy kapitał zapasowy Spółki (agio).

Następnie wierzytelność Wnioskodawcy o zapłatę ceny sprzedaży oraz wierzytelność Spółki o wpłatę wkładu pieniężnego ulegną potrąceniu.

W przyszłości udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, objęte przez Wnioskodawcę w opisany powyżej sposób (w zamian za wkład pieniężny), mogą zostać umorzone, w formie nabycia ich przez Spółkę za zgodą Wnioskodawcy w celu umorzenia, na podstawie art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”) tj. w formie tzw. umorzenia dobrowolnego.

W zamian za umorzone udziały, Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 8 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-452/15-2/MK wezwał Wnioskodawcę do doprecyzowania przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego w celu doprecyzowania przedstawionego zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie:

  • czy objęcie za wkład pieniężny nowo utworzonych udziałów w spółce z o.o. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpi po cenie nominalnej, która będzie równa czy też niższa od ich wartości rynkowej...:

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 20 lipca 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Objęcie za wkład pieniężny nowo utworzonych udziałów w Spółce w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpi po „cenie” (rozumianej jako wartość o jaką zwiększony zostanie kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy Spółki), która według wiedzy Wnioskodawcy będzie równa wartości rynkowej objętych przez Wnioskodawcę udziałów Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
  1. Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny, w sposób opisany w niniejszym wniosku, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu ze zbycia udziałów Spółki w celu umorzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny, w sposób opisany w niniejszym wniosku, nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: „podatek PIT’).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: „ustawa o PIT’) opodatkowaniu podatkiem PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy o PIT określone zostały źródła przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem PIT, wśród których znajdują się m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT).

Rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych podlegających opodatkowaniu podatkiem PIT zostały natomiast wymienione w 17 ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten ani żaden inny przepis ustawy o PIT nie przewiduje jednak aby w przypadku objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny po stronie podmiotu wnoszącego taki wkład powstawał jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT.

Co więcej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się też należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji), stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, podatnik może też rozpoznać wydatki poniesione uprzednio na objęcie udziałów jako koszty uzyskania przychodu. Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT powstaje więc dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów objętych w zamian za wkład pieniężny.

W świetle wskazanych powyżej regulacji prawnych, uznać należy, że objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny, w sposób opisany w niniejszym wniosku, nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

Ad 2)

Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT powstanie natomiast w momencie zbycia przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, na podstawie art. 199 § 1 KSH. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie wspomniany powyżej art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT, zgodnie z którym należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych należy traktować jako przychody z kapitałów pieniężnych. Wnioskodawca będzie zatem zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT w wysokości należnego mu wynagrodzenia za umarzane udziały Spółki.

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy będzie podlegał dochód określany jako różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu ze zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.

Zgodnie z tym artykułem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

W świetle wskazanego powyżej przepisu kosztem uzyskania przychodów ze zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na ich objęcie.

Biorąc pod uwagę fakt, że udziały w Spółce Wnioskodawca obejmie za wkład pieniężny, za wydatki poniesione na objęcie tych udziałów należy uznać całość wkładu pieniężnego jaki Wnioskodawca będzie zobowiązany wnieść do Spółki. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że wkład pieniężny Wnioskodawcy zostanie w części przeznaczony na pokrycie wartości nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, natomiast w pozostałej części (odpowiadającej nadwyżce wkładu pieniężnego ponad wartość nominalną udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym) zwiększy kapitał zapasowy Spółki. W związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Wnioskodawca poniesie ekonomiczny ciężar całego wkładu pieniężnego (zarówno tej jego części, która zostanie przeznaczona na pokrycie wartości nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jak i tej części, która zwiększy kapitał zapasowy Spółki), w związku z czym całość wkładu pieniężnego Wnioskodawcy do Spółki będzie stanowić wydatek na objęcie udziałów w Spółce, który w momencie umorzenia udziałów za wynagrodzeniem będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów (proporcjonalnie do liczby umarzanych udziałów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.