IPPB2/4511-45/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

. Czy w związku z planowanym umorzeniem dobrowolnym udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez Spółkę Kapitałową w kapitale Spółki Zależnej, za zgodą Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w Spółce Zależnej w formie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia na rzecz Spółki Kapitałowej, znajdą zastosowanie wobec Wnioskodawcy przepisy UPDOF dotyczące tzw. Cen transferowych, tj. art. 25 UPDOF, a w szczególności czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentacje podatkową (tzw. dokumentację cen transferowych), o której mowa. w art. 25a ust. 1 UPDOF?
IPPB2/4511-45/16-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. udział
 2. udziałowiec
 3. umorzenie udziałów
 4. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, jako udziałowca pozostającego w Spółce zależnej, umorzenia dobrowolnego udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez Spółkę Kapitałową w kapitale Spółki Zależnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, jako udziałowca pozostającego w Spółce zależnej, umorzenia dobrowolnego udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez Spółkę Kapitałową w kapitale Spółki Zależnej

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Planowane jest, że Wnioskodawca zostanie jednym z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Zależna). Udziały Spółki Zależnej będą posiadane przez Wnioskodawcę oraz zagraniczną spółkę kapitałową (dalej: Spółka Kapitałowa) z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca będzie jednocześnie jedynym udziałowcem Spółki Kapitałowej. Planowane jest, że Spółka Zależna będzie posiadała udziały w kilku polskich spółkach.

W przyszłości, w celu uproszczenia struktury grupy kapitałowej, w której podmiotach Wnioskodawca jest udziałowcem, rozważane jest dokonanie umorzenia udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w kapitale Spółki Zależnej. Wskazane umorzenie zostanie dokonane za zgodą Spółki Kapitałowej w drodze nabycia udziałów przez Spółkę Zależną (umorzenie dobrowolne). Omawiane umorzenie zostanie dokonane bez wynagrodzenia, na co Spółka Kapitałowa wyrazi zgodę.

Planowane umorzenie udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w Spółce Zależnej zostanie przeprowadzone z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego lub z obniżeniem kapitału zakładowego. W wyniku umorzenia udziałów w Spółce Zależnej należących do Spółki Kapitałowej, Wnioskodawca stanie się jedynym udziałowcem Spółki Zależnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z planowanym umorzeniem dobrowolnym udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez Spółkę Kapitałową w kapitale Spółki Zależnej, za zgodą Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w Spółce Zależnej w formie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia na rzecz Spółki Kapitałowej, znajdą zastosowanie wobec Wnioskodawcy przepisy UPDOF dotyczące tzw. Cen transferowych, tj. art. 25 UPDOF, a w szczególności czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentacje podatkową (tzw. dokumentację cen transferowych), o której mowa. w art. 25a ust. 1 UPDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w kapitale Spółki Zależnej bez wynagrodzenia, za zgodą Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia planowanego umorzenia udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w kapitale Spółki Zależnej w formie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia na rzecz Spółki Kapitałowej, przepisy UPDOF dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 25 i art. 25a UPDOF, nie znajdą zastosowania wobec Wnioskodawcy. W szczególności dla takiego zdarzenia Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 25a ust. 1 UPDOF.

Ad. 1

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw wynikających z udziałów, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1-7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: KSH). Umorzenie może być przeprowadzone za zgoda wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Jednocześnie, zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W takim wypadku następuje nieodpłatne nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia. Dodatkowo, zgodnie z art. 199 § 6 KSH, umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c UPDOF oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 9 ust. 2 UPDOF dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f UPDOF nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c). Jednocześnie zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 UPDOF, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału. Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 UPDOF, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 5d UPDOF, dochodem z umorzenia udziałów lub akcji jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo lg, albo lł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c UPDOF, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.

Należy wskazać, że na gruncie przepisów UPDOF zasadą jest, iż opodatkowaniu podlega jedynie dochód faktycznie uzyskany z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dlatego też, w wyniku umorzenia udziałów Spółki Zależnej należących do Spółki Kapitałowej nie dojdzie do powstania faktycznego dochodu po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika pozostającego udziałowcem w Spółce Zależnej. Ewentualny dochód w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej będzie mógł powstać dopiero w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę dywidendy ze Spółki Zależnej albo w związku ze sprzedażą posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej.

Jednocześnie w opinii Wnioskodawcy, brak jest w UPDOF jakiegokolwiek innego przepisu, który mógłby znaleźć zastosowanie w odniesieniu do umorzenia udziałów w spółce kapitałowej bez obniżania kapitału zakładowego i wskazywałby na powstanie przychodu w następstwie omawianego umorzenia po stronie Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku umorzenia udziałów jednego ze wspólników nie powstaje przychód podlegający obowiązkowi podatkowemu po stronie drugiego wspólnika, pozostającego w spółce, potwierdzają również liczne interpretacje indywidualne wydawane w imieniu Ministra Finansów, np.:

 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB2/415-1035/13-2/TR), w której organ stwierdził, że „w wyniku zbycia bez wynagrodzenia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia dokonanego przez innego udziałowca po stronie Zainteresowanej (jako udziałowca, którego udziały nie będą podlegały zbyciu) nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2013 r. (sygn. IBPBII/2/415-798/13/JG), w której organ stwierdził, że „w przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów bez wynagrodzenia jednego ze wspólników spółki z o.o. nie powstanie przysporzenie majątkowe po stronie innego wspólnika pozostającego w spółce, gdyż nie osiąga on żadnych korzyści, w tym żadnego wynagrodzenia z tego tytułu”;
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 września 2013 r. (sygn. IBPBII/2/415-616/13/HS), w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „W niniejszej sprawie umorzenie udziałów jednego ze wspólników Spółki nie skutkuje otrzymaniem przez pozostałych wspólników żadnych rzeczy, jak również nie wiąże się z otrzymaniem przez nich praw majątkowych. W szczególności umorzenie udziałów należących do danego udziałowca nie oznacza otrzymania udziałów danego udziałowca przez pozostałych wspólników - przeciwnie, posiadają oni tyle samo udziałów (o takiej samej wartości nominalnej), ile posiadali przed umorzeniem. Stąd także na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można mówić o powstaniu przychodu podatkowego”;
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2013 r. (sygn. ILPB2/415-307/13-2/JK), w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym „po stronie Wnioskodawcy, (jako wspólnika, którego udziały nie będą podlegały odpłatnemu zbyciu i umorzeniu) nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PIT”;
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. ILPB1/415- 878/14-2/AP), w której organ uznał, że „w związku z planowanym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez Spółkę kapitałową w Spółce zależnej, za zgodą takiego wspólnika, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie wystąpi realne przysporzenie majątkowe”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, dobrowolne umorzenie udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w kapitale Spółki Zależnej bez wynagrodzenia, za zgodą Spółki Kapitałowej, nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) po stronie Wnioskodawcy, a w konsekwencji nie będzie podlegać po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu PDOF.

Ad. 2

Stosownie do art. 25 ust. 1 UPDOF, jeżeli w wyniku wskazanych w typ przepisie powiązań pomiędzy określonymi podmiotami zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, których należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Zgodnie z art. 25a ust. 1 UPDOF, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji.

Przepisy UPDOF nie definiują pojęcia „transakcji”. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego, PWN, www.sjp.pwn.pl) transakcja to „operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług”, bądź „umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też zawarcie takiej umowy”. Takie stanowisko zostało potwierdzone przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 24 grudnia 2008 r. (sygn. ILPB3/423-637/08-2/HS), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że „Ustawa podatkowa nie definiuje (...) pojęcia „transakcja” oraz „wartość transakcji”. Dokonując wykładni językowej, stwierdza się, iż przez pojęcie „transakcja” należy rozumieć operację handlową dotyczącą kupna lub sprzedaży towarów lub usług bądź też umowę handlową na kupno lub sprzedaż towarów lub usług też zawarcie takiej umowy”.

Z uwagi na powyższe, przepisy UPDOF dotyczące cen transferowych odnoszą się do transakcji o charakterze handlowym. Przepisy o cenach transferowych dotyczą więc zdarzeń będących następstwem działalności gospodarczej (podstawowej lub dodatkowej), w wyniku których generowane są przychody. Zatem nie znajdą one zastosowania w przypadku umorzenia udziałów, które stanowi zdarzenie o charakterze czysto reorganizacyjnym i jednorazowym, uregulowane szczególnymi przepisami prawa handlowego. Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia stanowi bowiem autonomiczną instytucję prawa spółek handlowych regulującą specyficzny stosunek prawny, tj. relacje pomiędzy udziałowcem a spółką. Koniecznym elementem tej instytucji jest właśnie brak wynagrodzenia. Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, art. 25 UPDOF nie będzie miał zastosowania w przypadku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, bowiem nie mamy do czynienia z transakcją w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w wydanej w analogicznym stanie faktycznym interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB1/415-878/14-3/AP), w której Organ stwierdził, że „W przypadku przeprowadzenia planowanego umorzenia udziałów posiadanych przez Spółkę kapitałową w Spółce zależnej w formie umorzenia dobrowolnego bez zapłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki kapitałowej przepisy ustawy o PDOF dotyczące tzw. cen transferowych tj. art. 25 i art. 25a UPDOF, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawcy. W szczególności, dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o PDOF”.

Zdaniem Wnioskodawcy, podkreślenia wymaga fakt, że w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca nie jest stroną czynności będącej przedmiotem przedstawionego zdarzenia przyszłego. W przypadku umorzenia udziałów Spółki Zależnej należących do Spółki Kapitałowej bez wynagrodzenia, Wnioskodawca nie uzyska żadnego realnego przysporzenia ani korzyści w postaci dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych. Ponadto w związku z umorzeniem bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy nie dochodzi również do powstania żadnej wierzytelności lub zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki Kapitałowej, (bowiem charakter tej instytucji od samego początku przewiduje umorzenie bez wynagrodzenia).

Mając na uwadze powyższe, w przypadku przeprowadzenia planowanego umorzenia udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w Spółce Zależnej w formie umorzenia dobrowolnego bez zapłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki Kapitałowej, przepisy UPDOF dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 25 i art. 25a UPDOF, nie znajdą zastosowania wobec Wnioskodawcy. W szczególności dla takiego zdarzenia Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 25a ust. 1 UPDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w kontekście zadanego pytania Nr 1 wniosku.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.).

Umorzenie może być przeprowadzone:

 • za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę – tzw. umorzenie dobrowolne;
 • bez zgody wspólnika – tzw. umorzenie przymusowe;
 • w razie ziszczenia się określonego zdarzenia – tzw. umorzenie warunkowe (automatyczne).

Zgodnie z art. 199 § 3 ww. ustawy – za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Z przywołanego przepisu wynika, że umorzenie udziałów, co do zasady, odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe (w tym automatyczne) traktowane są zgoła odmiennie. W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów dochodzi najpierw do zbycia tychże udziałów przez udziałowca – w takim przypadku następuje nabycie udziałów przez spółkę – a dopiero w drugiej kolejności do ich umorzenia przez spółkę. Umorzenie nastąpi w przyszłości. Zatem w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia udziałów przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia – w dwóch etapach działań. Chodzi więc o rodzaj transakcji, czynność prawną, która jest podstawą umorzenia dobrowolnego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zatem w przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi do zbycia tych udziałów a osiągnięty przychód z tego tytułu należy zakwalifikować – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do kapitałów pieniężnych.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7 i 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że - przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wnioskodawca wskazał, że zbycie udziałów na rzecz Spółki Zależnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w celu umorzenia zostanie przeprowadzone bez wynagrodzenia, na co spółka kapitałowa wyrazi zgodę.

Z przepisów tych wynika zatem, że opodatkowaniu podlega przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Fakt zbycia przez jednego z udziałowców udziałów w spółce kapitałowej nie jest jednak tożsamy z dokonaniem (w ogóle) zbycia udziałów przez udziałowca pozostającego w Spółce, który takiego zbycia nie dokonuje, a co więcej (w szczególe) – zbycia odpłatnego.

Ponadto, wyżej wymieniona ustawa podatkowa nie zawiera żadnych innych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku ze zbyciem udziałów (celem umorzenia) przez jednego z udziałowców po stronie udziałowca (którego udziały nie są zbywane i umarzane) powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, w związku z dobrowolnym zbyciem udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w celu ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika pozostającego w Spółce nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć bowiem należy, że w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego.

W konsekwencji organ podatkowy zauważa, że odpowiedź w zakresie zdanego pytania Nr 2 wniosku dotyczącego kwestii rozpatrywania skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy transakcji dobrowolnego umorzenia udziałów przez innego wspólnika w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w kwestii zastosowania przepisów art. 25 i 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących tzw. cen transferowych stała się bezprzedmiotowa.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że rozstrzygnięcia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia zostały wydane. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Jednocześnie organ podatkowy informuje się, że nadpłata w wysokości 40,00 zł od dokonanej opłaty w wysokości 80,00 zł w dniu 13 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 14f § 2b pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa będzie zwrócona przekazem pocztowym na adres Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.