IPPB2/4511-375/16-6/MG | Interpretacja indywidualna

Na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem CypCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udział w kapitale CypCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo.
IPPB2/4511-375/16-6/MGinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. podmiot zagraniczny
 3. spółka kapitałowa
 4. spółka zagraniczna
 5. udział
 6. udział w zyskach
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. (data nadania 29 czerwca 2016 r., data wpływu 1 lipca 2016 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 20 czerwca 2016 r. (data nadania 20 czerwca 2016 r., data doręczenia 22 czerwca 2016 r.), oraz pismem z dnia 7 lipca 2016 r. (data wpływu 11 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca jest większościowym wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „PolCo”).

W przyszłości PolCo stanie się wspólnikiem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego wymienionej w pkt 13 Załącznika nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej: „Dyrektywa”) oraz w Załączniku nr 3 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) (dalej: „CypCo”). Przez okres dłuższy niż 30 dni, PolCo będzie posiadała co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym CypCo.

CypCo będzie mogła dysponować aktywami takimi jak np.: akcje, udziały, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, udziały w funduszach niepłynnych (np. hedge funds, private equity) (dalej: „Inwestycje Portfelowe”). Jednocześnie CypCo może być wspólnikiem jednej lub kilku zagranicznych spółek osobowych (dalej: „Zagraniczne Spółki Osobowe”), które będą realizowały Inwestycje Portfelowe.

W toku prowadzonej działalności, CypCo może osiągać przychody z Inwestycji Porfelowych realizowanych przez CypCo samodzielnie, tj. przychody z dywidend, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również z tytułu realizacji Inwestycji Portfelowych poprzez Zagraniczne Spółki Osobowe oraz z tytułu zbycia udziałów w Zagranicznych Spółkach Osobowych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że CypCo będzie osiągała zróżnicowane przychody, w tym przychody z Inwestycji Portfelowych realizowanych przez CypCo samodzielnie, tj. przychody z dywidend, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również z tytułu realizacji Inwestycji Portfelowych poprzez Zagraniczne Spółki Osobowe oraz z tytułu zbycia udziałów w Zagranicznych Spółkach Osobowych. Ze względu na rozmiar prowadzonej działalności CypCo, może zdarzyć się, że w danym roku obrotowym przychody z tytułów, o których mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b) stanowić będą więcej niż 50% przychodów CypCo.

Dochody CypCo z tytułu Inwestycji Portfelowych realizowanych przez CypCo samodzielnie lub przez Zagraniczne Spółki Osobowe mogą, w zależności od ich charakteru, podlegać opodatkowaniu na terytorium Cypru stawką podatku nie niższą niż 20% lub korzystać ze zwolnienia bądź wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru.

W przypadku przychodów korzystających ze zwolnienia bądź wyłączenia z opodatkowania, takie zwolnienie lub wyłączenie może wynikać z zastosowania przepisów krajowych obowiązujących na terytorium Cypru lub na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Nie można wykluczyć, że całość lub część dochodów CypCo korzystać będzie ze zwolnienia lub wyłączenia od opodatkowania na podstawie innej niż przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE.

Przychody CypCo mogą przekraczać kwotę 250.000 EUR w danym roku podatkowym.

Wnioskodawca występował już z analogicznym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w odniesieniu do spółki kapitałowej prawa niderlandzkiego. W otrzymanej przez Wnioskodawcę interpretacji o sygn. IPPB2/4511-783/15-4/MK, Minister Finansów potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, iż będzie miał możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o CIT, dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcy od spółki kapitałowej prawa niderlandzkiego, w sytuacji gdy wypłacona dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie przepisów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Ponieważ w wyniku działań restrukturyzacyjnych doszło do zmiany planów i Wnioskodawca stanie się ostatecznie wspólnikiem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego, Wnioskodawca występuje do organu z nowym zapytaniem dla zmodyfikowanego stanu faktycznego.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. (data doręczenia 22 czerwca 2016 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku m.in. poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie:

 • Czy Spółka kapitałowa prawa cypryjskiego (CypCo) będzie spełniała warunki, o których mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b), tj.: co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (PolCo) jako jednostka zależna będzie spełniała łącznie przesłanki, o których mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:
  • jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
  • jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
  • jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne w ustawowym terminie, pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. (data wpływu 1 lipca 2016 r.), w którym m.in. wyjaśnił, że:

 1. Spółka kapitałowa prawa cypryjskiego (CypCo) będzie osiągać zróżnicowane przychody, w tym przychody z Inwestycji Portfelowych realizowanych przez CypCo samodzielnie, tj. przychody z dywidend, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również z tytułu realizacji Inwestycji Portfelowych poprzez Zagraniczne Spółki Osobowe oraz z tytułu zbycia udziałów w Zagranicznych Spółkach Osobowych. Ze względu na rozmiar prowadzonej działalności CypCo, może zdarzyć się, że w danym roku obrotowym przychody z tytułów, o których mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b) stanowić będą więcej niż 50% przychodów CypCo.
  W takim przypadku należy uznać, że warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b, tj. co najmniej 50% przychodów CypCo osiągniętych w roku podatkowym będą stanowiły przychody pasywne, o których mowa w ww. przepisie, zostanie w danym roku obrotowym spełniony.
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (PolCo), jako jednostka zależna będzie spełniała łącznie przesłanki, o których mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o PIT, tj.
  1. posiadać będzie bezpośrednio 100% udziałów w kapitale CypCo, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 1 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna Wnioskodawcy będzie posiadała bezpośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach CypCo,
  2. będzie zobowiązana do uwzględnienia w swojej podstawie opodatkowania dochodów CypCo na podstawie regulacji dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej, o których mowa w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 2 ustawy o PIT będzie spełniony, gdyż jednostka zależna będzie uwzględniała w podstawie opodatkowania dochody CypCo na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów,
  3. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 3 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

Ponadto, pismem z dnia 7 lipca 2016 r. Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku oraz stanowisko Wnioskodawcy odnośnie sformułowanego pytania podatkowego, prostując przesłane uzupełnienie wniosku z dnia 29 czerwca 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem CypCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udział w kapitale CypCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie na Wnioskodawcy spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem CypCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udział w kapitale CypCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo.

Zgodnie z art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT, „zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. „w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011 r., str. 8, z późn. zm.).”

Odnosząc treść powyższego przepisu do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, iż:

 1. Wnioskodawca będzie większościowym wspólnikiem PolCo przez okres dłuższy niż 30 dni a w tym samym czasie PolCo będzie posiadała 100% udziałów w kapitale CypCo, a co za tym idzie warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit a ustawy o PIT zostanie spełniony, czyli Wnioskodawca będzie posiadał pośrednio stosowny udział w CypCo,
 2. przychody CypCo będą związane z samodzielną realizacją Inwestycji Portfelowych, tj. przychodami CypCo będą przychody z dywidend, inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również przychodami CypCo mogą być przychody z tytułu uczestnictwa w Zagranicznych Spółkach Osobowych, które będą realizowały Inwestycje Portfelowe, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o PIT zostanie spełniony, czyli co najmniej 50% przychodów CypCo osiągniętych w roku podatkowym będą stanowiły przychody pasywne, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o PIT,
 3. przychody CypCo, o których mowa w pkt b powyżej, mogą podlegać zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru na podstawie innej niż przepisy dyrektywy Rady 2011/96//UE, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c) zostanie spełniony, czyli przychody CypCo będą opodatkowane wg stawki podatku niższej o co najmniej 25% od stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub będą zwolnione bądź wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru

- w konsekwencji, należałoby przyjąć, że CypCo będzie mogła zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy o PIT:

„Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w art. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów”.

Zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, przez jednostkę zależną rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Ponieważ Wnioskodawca jest większościowym wspólnikiem PolCo, należy stwierdzić, iż PolCo jest jednostką zależną Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. W konsekwencji, możliwe będzie pomniejszenie udziału Wnioskodawcy w CypCo o udział Wnioskodawcy w PolCo w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o PIT.

Na podstawie analizy art. 30f ust. 12 ustawy o PIT oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku należy stwierdzić, iż:

 1. jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale CypCo, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 1 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna Wnioskodawcy będzie posiadała bezpośrednio co najmniej 25% udział w związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach CypCo,
 2. jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie zobowiązana do uwzględnienia w swojej podstawie opodatkowania dochodów CypCo na podstawie regulacji dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej, o których mowa w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 2 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna będzie uwzględniała w podstawie opodatkowania dochody CypCo na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów,
 3. jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 3 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, Wnioskodawca obliczając swój udział pośredni w CypCo pomniejszać go będzie o udział bezpośredni PolCo w CypCo.

Ponieważ zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy o PIT, Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć swój pośredni udział w CypCo o udział bezpośredni PolCo w CypCo (100%), to w odniesieniu do relacji pomiędzy Wnioskodawcą a CypCo przestanie być spełniony warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o PIT. W konsekwencji, CypCo nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną Wnioskodawcy w rozumieniu regulacji, o której mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT.

Dlatego też na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie posiadała 100% udziałów w CypCo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ww. ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółką”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdefiniowanie pojęcia „zagranicznej spółki” wiąże się z koniecznością posłużenia się w powołanych przepisach kategorią podmiotów obejmującą swym zakresem podmioty zagraniczne (osoby prawne i będące podatnikami jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) nieosiągające dochodów na terytorium Polski, a więc kategorią niepokrywającą się z pojęciem „nierezydent” (art. 3 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z powyższym przepisem zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str 8, z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest większościowym wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (PolCo). W przyszłości PolCo stanie się wspólnikiem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego. Przez okres dłuższy niż 30 dni, PolCo będzie posiadała co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym CypCo. CypCo będzie osiągała zróżnicowane przychody, w tym przychody z Inwestycji Portfelowych realizowanych przez CypCo samodzielnie, tj. przychody z dywidend, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia: udziałów oraz papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, jak również z tytułu realizacji Inwestycji Portfelowych poprzez Zagraniczne Spółki Osobowe oraz z tytułu zbycia udziałów w Zagranicznych Spółkach Osobowych. Ze względu na rozmiar prowadzonej działalności CypCo, może zdarzyć się, że w danym roku obrotowym przychody z tytułów, o których mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b) stanowić będą więcej niż 50% przychodów CypCo. Dochody CypCo z tytułu Inwestycji Portfelowych realizowanych przez CypCo samodzielnie lub przez Zagraniczne Spółki Osobowe mogą, w zależności od ich charakteru, podlegać opodatkowaniu na terytorium Cypru stawką podatku nie niższą niż 20% lub korzystać ze zwolnienia bądź wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Cypru. Nie można wykluczyć, że całość lub część dochodów CypCo korzystać będzie ze zwolnienia lub wyłączenia od opodatkowania na podstawie innej niż przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE. Przychody CypCo mogą przekraczać kwotę 250.000 EUR w danym roku podatkowym. W takim przypadku należy uznać, że warunek o którym mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b, tj. co najmniej 50% przychodów CypCo osiągniętych w roku podatkowym będą stanowiły przychody pasywne, o których mowa w ww. przepisie, zostanie w danym roku obrotowym spełniony. PolCo, jako jednostka zależna będzie spełniała łącznie przesłanki, o których mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o PIT, tj. posiadać będzie bezpośrednio 100% udziałów w kapitale CypCo, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 1 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna Wnioskodawcy będzie posiadała bezpośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach CypCo; będzie zobowiązana do uwzględnienia w swojej podstawie opodatkowania dochodów CypCo na podstawie regulacji dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej, o których mowa w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 2 ustawy o PIT będzie spełniony, gdyż jednostka zależna będzie uwzględniała w podstawie opodatkowania dochody CypCo na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów; jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, warunek, o którym mowa w art. 30f ust. 12 pkt 3 ustawy o PIT jest spełniony, gdyż jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle przywołanych powyżej uregulowań prawnych Spółka Zagraniczna (CypCo) stanowi spółkę zagraniczną kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o której mowa w art. 30f cytowanej ustawy.

Zatem odnosząc się do kwestii, czy na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o PIT, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem CypCo a Wnioskodawca będzie posiadał udział w kapitale CypCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo, organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

W celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 12 pkt 1, przepis art. 25 ust. 5b stosuje się odpowiednio (art. 30f ust. 17 ww. ustawy).

Jak stanowi ww. art. 25 ust. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Zatem posiadanie przez Wnioskodawcę większościowego pakietu udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski (PolCo), jak również posiadanie przez Polco bezpośrednio 100% udziałów w kapitale CypCo, oznaczać będzie, że Wnioskodawca tym samym będzie posiadał udział pośredni w Spółce Zagranicznej (CypCo) mającej siedzibę na Cyprze kontrolowanej przez spółkę kapitałową w Polsce (PolCo).

Spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Polski (PolCo) będzie posiadała co najmniej 25% udziałów w kapitale Zakładowym Spółki Zagranicznej (CypCo) mającej siedzibę na terytorium Cypru, zatem będzie posiadała udziały w innym podmiocie, w tym przypadku w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Cypru, co oznacza, że Wnioskodawca będzie posiadał w tym podmiocie udział pośredni.

Zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
 2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Przyjmując zatem za Wnioskodawcą, że Spółka kapitałowa (PolCo), której Wnioskodawca jest większościowym udziałowcem, będzie spełniać wszystkie warunki wskazane w przywołanym powyżej art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. będzie posiadać bezpośrednio 100% udziałów w kapitale CypCo, ponieważ jednostka zależna Wnioskodawcy będzie posiadała bezpośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach CypCo, spółka kapitałowa PolCo jako jednostka zależna będzie uwzględniać w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów czyli na Cyprze - Spółka kapitałowa PolCo jako jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce - udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej CypCo będzie mógł zostać pomniejszony o udział Spółki kapitałowej PolCo w Spółce Zagranicznej CypCo, co nie oznacza, jak twierdzi Wnioskodawca, że Cypco nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną Wnioskodawcy w rozumieniu regulacji, o której mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca w związku z powyższym nie będzie tylko zobowiązany do opodatkowywania dochodu tej Spółki Zagranicznej.

W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem CypCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udział w kapitale CypCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.