IPPB2/4511-362/16-2/JG | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Sp. z o.o. udziałów należących do Udziałowca celem ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy, jako udziałowca pozostającego w Sp. z o.o., powstanie przychód/dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB2/4511-362/16-2/JGinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. spółka kapitałowa
  3. udział
  4. umorzenie udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, rezydentem podatkowym w Polsce. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki luksemburskiej, dalej: „S.L.”. Wnioskodawca w przyszłym zdarzeniu prawnym utworzy spółkę z o.o. z siedzibą w Polsce, dalej: „Spółka”, której wspólnikiem będzie również S.L. W przyszłym zdarzeniu prawnym nastąpi nieodpłatne umorzenie udziałów S.L. w Spółce. Przewidywane jest zarówno umorzenie bezpośrednie, jak i pośrednie (poprzedzone zbyciem udziałów). Udziały Wnioskodawcy pozostaną bez zmian.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów S.L. w Spółce, Wnioskodawca uzyska jakikolwiek przychód podatkowy ...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy opisywane zdarzenie przyszłe nie rodzi przychodu podatkowego Wnioskodawcy. Umorzenie udziałów S.L. w Spółce jest czynnością dokonywaną bez udziału Wnioskodawcy. Jedynym „łącznikiem” Wnioskodawcy z umorzeniem jest posiadanie udziałów w tej samej spółce - co nie wywołuje skutków podatkowych. Nie ma miejsca w szczególności żadna forma świadczenia na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie uzyskuje środków pieniężnych, nie staje się wierzycielem, nie uzyskuje świadczeń nieodpłatnych itp. Transakcje (czynności) innych podmiotów (jak opisana powyżej) mogą wpływać na wartość rynkową udziałów w Spółce, ale sama zmiana wartości rynkowej posiadanego majątku nie wywołuje skutków podatkowych. Dotyczy to wszelkich przypadków zmiany wartości udziałów (akcji). I tak np. umorzenie udziałów osoby trzeciej za wynagrodzeniem przewyższającym wartość aktywów netto spółki przypadających na te udziały nie rodzi kosztu (straty) podatkowej pozostałych wspólników. Analogicznie wzrost wartości rynkowej posiadanych walorów (w wyniku np. czynności o „odwrotnej” różnicy wartości) nie rodzi przychodu. Przychód (dochód) jest uzyskiwany w momencie jego realizacji (np. poprzez zbycie udziałów, ich umorzenie lub likwidację spółki). Dopiero w tym momencie następuje też jego opodatkowanie.

W ocenie Wnioskodawcy, w momencie nieodpłatnego umorzenia udziałów S.L. w Spółce Wnioskodawca nie uzyska przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Twierdzenie to obejmuje wszelkiego rodzaju przychody (wszystkie źródła), w tym również przychody z kapitałów pieniężnych. Wnioskodawca nie uzyska przychodu zarówno opodatkowanego za pomocą płatnika (spółki), jak i samodzielnie.

Pogląd Wnioskodawcy znajduje poparcie w praktyce skarbowej. Zob. np. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 marca 2015 r. (IBPBI/2/423-1556/14/AK), interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 r. (IPPB2/415 -723/13-2/EL) i z dnia 12 kwietnia 2012 r. (IPPB2/415-193/12-2/AS) oraz interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r. (IPPB2/4511-1004/15-3/MK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Stronę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, żę nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.