IPPB2/4511-334/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w opisanym stanie faktycznym, w którym Wnioskodawca wniesie aportem do Spółki udziały w Spółce I oraz w Spółce II, przy czym Spółka na dzień wniesienie aportu będzie posiadać bezwzględną większość głosów w Spółce I oraz w Spółce II, w wyniku czego Spółka zwiększy ilość udziałów w Spółce I oraz w Spółce II, znajdzie zastosowanie przepis art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: UPDOF), w konsekwencji wniesienie aportu nie będzie pociągać za sobą powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wymianą udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wymianą udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest udziałowcem dwóch spółek kapitałowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Spółki Z. Sp. z o.o. (Spółka I) oraz O. Sp. z o.o. (Spółka II), w których posiada mniejszość (poniżej 50%) udziałów w kapitale zakładowym (w każdej z tych spółek). Posiadane udziały nie dają bezwzględnej większości praw głosu w tych Spółkach.

Wnioskodawca zamierza wnieść aportem wszystkie udziały w Spółce I oraz w Spółce II do innej istniejącej spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Spółka). Spółka posiadać będzie na dzień wniesienia aportu przez Wnioskodawcę większość udziałów (powyżej 50%) w kapitale zakładowym Spółki I oraz Spółki II, dającą bezwzględną większość praw głosu w tych Spółkach.

W związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę aportu do Spółki, Spółka posiadająca bezwzględną większość praw głosu w Spółce I oraz w Spółce II zwiększy ilość udziałów w tej spółce. Spółka, Spółka I, Spółka II oraz Wnioskodawca podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w Polsce. Wkład niepieniężny zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wniesienie aportu nie będzie wiązać się z żadną zapłatą przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy za wnoszone udziały, a za aport Wnioskodawca obejmie jedynie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym, w którym Wnioskodawca wniesie aportem do Spółki udziały w Spółce I oraz w Spółce II, przy czym Spółka na dzień wniesienie aportu będzie posiadać bezwzględną większość głosów w Spółce I oraz w Spółce II, w wyniku czego Spółka zwiększy ilość udziałów w Spółce I oraz w Spółce II, znajdzie zastosowanie przepis art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: UPDOF), w konsekwencji wniesienie aportu nie będzie pociągać za sobą powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozważana transakcja stanowić będzie transakcję „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 24 ust. 8a UPDOF. Tym samym wniesienie aportów w opisanym stanie faktycznym nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a UPDOF, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
  4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
  5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, to u wnoszącego taki wkład - co do zasady - powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie art. 24 ust. 8a UPDOF, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

  1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
  2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zostały spełnione wszystkie warunki przewidziane w art. 24 ust. 8a w zw. z art. 24 ust. 8b UPDOF. W Wyniku aportu udziałów w Spółce I oraz w Spółce II, który zostanie wniesiony przez Wnioskodawcę do Spółki w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, Spółka w wyniku nabycia zwiększy ilość udziałów w Spółce I oraz w Spółce II , posiadając na dzień wniesienia aportu udziały w Spółce I oraz w Spółce II dające bezwzględną większość praw głosu w tych spółkach.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki na skutek wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w kapitale zakładowym Spółki I oraz w Spółki II, w ramach opisanej powyżej transakcji, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu, co wynika z przepisu art. 24 ust. 8a UPDOF.

Kończąc Wnioskodawca nadmienia, że prawidłowość powyższego stanowiska znajduje oparcie w praktyce organów podatkowych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2015 r. nr IPPB2/415-1051/14-4/AS, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2015 r. nr IPTPB3/4511-149/15-2IR).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.