IPPB2/436-790/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-790/14-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. udział
 2. wyłączenie
 3. zamiana
 4. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii i podlegającym tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest posiadaczem 55,09% akcji (dalej jako „Akcje”) w spółce akcyjnej prawa polskiego (dalej jako „Spółka akcyjna”). Spółka akcyjna podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów. Przedmiotem jej działalności jest inwestowanie w nieruchomości (położone w Polsce) za pośrednictwem spółek celowych, zatem wartość Akcji związana jest pośrednio z wartością nieruchomości położonych w Polsce. Akcje Spółki akcyjnej są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu akcjami New Connect (dalej jako „New Connect”) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”). Wnioskodawca planuje założyć wraz z dwiema osobami fizycznymi - polskimi rezydentami podatkowymi, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (dalej jako „Spółka z o.o.”).

Wnioskodawca planuje objąć w Spółce z o.o. udziały o wartości nominalnej równej wartości rynkowej Akcji, przedstawionej w dniu objęcia udziałów i wnieść w zamian wkład niepieniężny w postaci Akcji. Całość wkładu zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki z o.o. Dopłaty w gotówce nie są przewidziane na żadnym etapie ww. operacji. Spółka z o.o. będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki z o.o. będzie znajdować się w Polsce.

Wnioskodawca zaznacza, że pytanie nr 2 zadaje jako osoba planująca założenie Spółki z o.o. Spółce, którą Wnioskodawca planuje założyć, będzie nadana następująca nazwa i adres: A. Sp. z o.o.

W ramach przygotowań związanych z założeniem przedmiotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na dzień sporządzenia niniejszego pisma, ustalono nazwę spółki i jej adres oraz zasięgnięto konsultacji podatkowych i prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy u Wnioskodawcy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z objęciem udziałów w Spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci 55,09% akcji w Spółce akcyjnej...
 2. Czy Spółka z o.o. będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem na jej kapitał zakładowy, w zamian za udziały tej Spółki, wkładu niepieniężnego w postaci 55,09% akcji w Spółce akcyjnej...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 2 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka z o.o. nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem na jej kapitał zakładowy, w zamian za udziały tej Spółki, wkładu niepieniężnego w postaci 55,09% akcji w Spółce akcyjnej.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. k Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm. - dalej jako „PCC”), podatkowi podlega umowa spółki. Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 2 lit. a) PCC umowa spółki podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się, w przypadku spółki kapitałowej, jej rzeczywisty ośrodek zarządzania. Dalej, wg art. 4 pkt 9 PCC, przy umowie spółki innej niż umowa spółki cywilnej, obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

W przypadku Spółki z o.o. wszystkie ww. warunki są spełnione.

Jednakże, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) PCC, podatkowi nie podlega umowa spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały, akcji innej spółki kapitałowej, dającej w niej większość głosów. Zgodnie zaś z art. 1a pkt 2 PCC, przez spółkę kapitałową należy rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską. Spółka z o.o. mieści się w definicji wprowadzonej przez art. 1a pkt 2 PCC, a w zamian za jej udziały, Wnioskodawca wniesie na jej kapitał zakładowy akcje, dające większość praw głosu w Spółce akcyjnej (również zaliczonej przez Ustawodawcę do katalogu spółek kapitałowych na potrzeby PCC). Wobec spełnienia wszystkich warunków wskazanych w art. 2 pkt 6 lit. c) PCC, Spółka z o.o. nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w zakresie jej udziałów wydanych w zamian za wkład w postaci Akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii i podlegającym tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest posiadaczem 55,09% akcji (dalej jako „Akcje”) w spółce akcyjnej prawa polskiego (dalej jako „Spółka akcyjna”). Spółka akcyjna podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów. Przedmiotem jej działalności jest inwestowanie w nieruchomości (położone w Polsce) za pośrednictwem spółek celowych, zatem wartość Akcji związana jest pośrednio z wartością nieruchomości położonych w Polsce. Akcje Spółki akcyjnej są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu akcjami N. (dalej jako „N.”) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”). Wnioskodawca planuje założyć wraz z dwiema osobami fizycznymi - polskimi rezydentami podatkowymi, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (dalej jako „Spółka z o.o.”). Wnioskodawca planuje objąć w Spółce z o.o. udziały o wartości nominalnej równej wartości rynkowej Akcji, przedstawionej w dniu objęcia udziałów i wnieść w zamian wkład niepieniężny w postaci Akcji. Całość wkładu zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki z o.o. Dopłaty w gotówce nie są przewidziane na żadnym etapie ww. operacji. Spółka z o.o. będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki z o.o. będzie znajdować się w Polsce. Wnioskodawca zaznacza, że pytanie nr 2 zadaje jako osoba planująca założenie Spółki z o.o. Spółce, którą Wnioskodawca planuje założyć, będzie nadana następująca nazwa i adres: A. Sp. z o.o.. W ramach przygotowań związanych z założeniem przedmiotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na dzień sporządzenia niniejszego pisma, ustalono nazwę spółki i jej adres oraz zasięgnięto konsultacji podatkowych i prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.