IPPB2/436-790/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przedstawionym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii i podlegającym tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest posiadaczem 55,09% akcji (dalej jako „Akcje”) w spółce akcyjnej prawa polskiego (dalej jako „Spółka akcyjna”). Spółka akcyjna podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów. Przedmiotem jej działalności jest inwestowanie w nieruchomości (położone w Polsce) za pośrednictwem spółek celowych, zatem wartość Akcji związana jest pośrednio z wartością nieruchomości położonych w Polsce. Akcje Spółki akcyjnej są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu akcjami New Connect (dalej jako „New Connect”) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”). Wnioskodawca planuje założyć wraz z dwiema osobami fizycznymi - polskimi rezydentami podatkowymi, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (dalej jako „Spółka z o.o.”).

Wnioskodawca planuje objąć w Spółce z o.o. udziały o wartości nominalnej równej wartości rynkowej Akcji, przedstawionej w dniu objęcia udziałów i wnieść w zamian wkład niepieniężny w postaci Akcji. Całość wkładu zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki z o.o. Dopłaty w gotówce nie są przewidziane na żadnym etapie ww. operacji. Spółka z o.o. będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki z o.o. będzie znajdować się w Polsce.

Wnioskodawca zaznacza, że pytanie nr 2 zadaje jako osoba planująca założenie Spółki z o.o. Spółce, którą Wnioskodawca planuje założyć, będzie nadana następująca nazwa i adres: A. Sp. z o.o.

W ramach przygotowań związanych z założeniem przedmiotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na dzień sporządzenia niniejszego pisma, ustalono nazwę spółki i jej adres oraz zasięgnięto konsultacji podatkowych i prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy u Wnioskodawcy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z objęciem udziałów w Spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci 55,09% akcji w Spółce akcyjnej...
  2. Czy Spółka z o.o. będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem na jej kapitał zakładowy, w zamian za udziały tej Spółki, wkładu niepieniężnego w postaci 55,09% akcji w Spółce akcyjnej...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 2 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka z o.o. nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem na jej kapitał zakładowy, w zamian za udziały tej Spółki, wkładu niepieniężnego w postaci 55,09% akcji w Spółce akcyjnej.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. k Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm. - dalej jako „PCC”), podatkowi podlega umowa spółki. Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 2 lit. a) PCC umowa spółki podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się, w przypadku spółki kapitałowej, jej rzeczywisty ośrodek zarządzania. Dalej, wg art. 4 pkt 9 PCC, przy umowie spółki innej niż umowa spółki cywilnej, obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

W przypadku Spółki z o.o. wszystkie ww. warunki są spełnione.

Jednakże, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) PCC, podatkowi nie podlega umowa spółki związana z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały, akcji innej spółki kapitałowej, dającej w niej większość głosów. Zgodnie zaś z art. 1a pkt 2 PCC, przez spółkę kapitałową należy rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską. Spółka z o.o. mieści się w definicji wprowadzonej przez art. 1a pkt 2 PCC, a w zamian za jej udziały, Wnioskodawca wniesie na jej kapitał zakładowy akcje, dające większość praw głosu w Spółce akcyjnej (również zaliczonej przez Ustawodawcę do katalogu spółek kapitałowych na potrzeby PCC). Wobec spełnienia wszystkich warunków wskazanych w art. 2 pkt 6 lit. c) PCC, Spółka z o.o. nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w zakresie jej udziałów wydanych w zamian za wkład w postaci Akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii i podlegającym tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest posiadaczem 55,09% akcji (dalej jako „Akcje”) w spółce akcyjnej prawa polskiego (dalej jako „Spółka akcyjna”). Spółka akcyjna podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów. Przedmiotem jej działalności jest inwestowanie w nieruchomości (położone w Polsce) za pośrednictwem spółek celowych, zatem wartość Akcji związana jest pośrednio z wartością nieruchomości położonych w Polsce. Akcje Spółki akcyjnej są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu akcjami N. (dalej jako „N.”) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”). Wnioskodawca planuje założyć wraz z dwiema osobami fizycznymi - polskimi rezydentami podatkowymi, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (dalej jako „Spółka z o.o.”). Wnioskodawca planuje objąć w Spółce z o.o. udziały o wartości nominalnej równej wartości rynkowej Akcji, przedstawionej w dniu objęcia udziałów i wnieść w zamian wkład niepieniężny w postaci Akcji. Całość wkładu zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki z o.o. Dopłaty w gotówce nie są przewidziane na żadnym etapie ww. operacji. Spółka z o.o. będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Rzeczywisty ośrodek zarządzania Spółki z o.o. będzie znajdować się w Polsce. Wnioskodawca zaznacza, że pytanie nr 2 zadaje jako osoba planująca założenie Spółki z o.o. Spółce, którą Wnioskodawca planuje założyć, będzie nadana następująca nazwa i adres: A. Sp. z o.o.. W ramach przygotowań związanych z założeniem przedmiotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na dzień sporządzenia niniejszego pisma, ustalono nazwę spółki i jej adres oraz zasięgnięto konsultacji podatkowych i prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.