IPPB2/436-775/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu przez Inwestorów 100% udziałów (bezwzględnej większości praw głosów) Spółki Kapitałowej do Spółki Akcyjnej, w zamian za objęcie udziałów Spółki Akcyjnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca, Spółka lub Spółka Akcyjna) podlega w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Akcjonariuszami Spółki są dwie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Inwestorzy). Inwestorzy są również udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Kapitałowa).

Obecnie każdy z Inwestorów posiada po 50% udziałów / akcji Spółki Kapitałowej i Spółki Akcyjnej, reprezentujących 50% praw głosów tych Spółek. Docelowo Inwestorzy przewidują, że jeden z Inwestorów będzie posiadał udziały w Spółce Kapitałowej dające prawo do bezwzględnej większości praw głosów, drugi Inwestor będzie posiadał pozostałe udziały tej Spółki Kapitałowej.

Inwestorzy rozważają dokonanie wymiany udziałów, w ramach której udziały Spółki Kapitałowej zostaną wniesione do Spółki Akcyjnej, która w zamian Inwestorom wyda własne akcje w jej podwyższonym kapitale zakładowym. W ujęciu szczegółowym w ramach transakcji wymiany udziałów Inwestorzy wydadzą Spółce Akcyjnej 100% udziałów Spółki Kapitałowej. Przy tym zostanie to przeprowadzone w ramach dwóch odrębnych transakcji poszczególnych Inwestorów, gdzie pierwsza transakcja jednego Inwestora obejmie wydanie udziałów reprezentujących bezwzględną większość praw głosów Spółki Kapitałowej, druga transakcja wydania udziałów przez drugiego Inwestora będzie powodować dalsze zwiększenie posiadanych przez Spółkę Akcyjną praw głosów ponad posiadaną już bezwzględną większość. W zamian za wydane udziały Spółka Akcyjna wyda Inwestorom własne akcje w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Nominalna wartość akcji objętych przez Inwestorów w Spółce Akcyjnej będzie odpowiadała rynkowej wartości udziałów Spółki Kapitałowej wnoszonych do Spółki Akcyjnej. Spółka Akcyjna w ramach wymiany udziałów uzyska ostatecznie 100% praw głosu w Spółce Kapitałowej. Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wypłaty w gotówce przez Spółkę Akcyjną na rzecz inwestorów z tytułu nabycia udziałów Spółki Kapitałowej.

Wszystkie podmioty biorące udział w wymianie udziałów - Inwestorzy, Spółka Kapitałowa, Spółka Akcyjna - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Polsce (Inwestorzy, Spółka Kapitałowa, Spółka Akcyjna).

Transakcja zostanie przeprowadzona po 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wydaniu przez Spółkę Akcyjną akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Inwestorom i objęcie w zamian udziałów w Spółce Kapitałowej będzie po stronie Spółki Akcyjnej, na dzień dokonania transakcji, powodować powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT...
  2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu przez Inwestorów 100% udziałów (bezwzględnej większości praw głosów) Spółki Kapitałowej do Spółki Akcyjnej, w zamian za objęcie udziałów Spółki Akcyjnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 2 dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o PCC nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku, gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

W świetle powyższego przepisu opisane w stanie faktycznym transakcje polegające na wniesieniu do Spółki Akcyjnej udziałów Spółki Kapitałowej dających w niej bezwzględną większość praw głosów (pierwsza operacja jednego Inwestora) lub wniesieniu kolejnych udziałów do Spółki Akcyjnej, która będzie już posiadać bezwzględną większość praw głosów (kolejna operacja drugiego Inwestora) – ostatecznie Spółka Akcyjna uzyska 100% udziałów Spółki Kapitałowej), w zamian za co Spółka Akcyjna wyda Inwestorom własne akcje, pozostanie poza obszarem opodatkowania PCC. Konsekwentnie – transakcja wymiany udziałów przedstawiona w zdarzeniu przyszłym nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.