IPPB2/436-622/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym – wniesieniu Udziałów i Akcji przez Wnioskodawcę do Spółki Nabywającej – będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – zarówno w zakresie wniesienia Udziałów i Akcji, jak i podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Nabywającej?
IPPB2/436-622/14-4/AFinterpretacja indywidualna
  1. przedmiot opodatkowania
  2. udział
  3. umowa spółki
  4. wyłączenie
  5. zmiana umowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) uzupełnionym na wniosku ORD-IN z dnia 27 listopada 2014 r. (data nadania 27 listopada 2014 r., data wpływu 1 grudnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 25 listopada 2014 r. Nr IPPB2/415-802/14-2/AS oraz Nr IPPB2/436-622/14-2/AF (data doręczenia 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów i akcji do spółki nabywającej -
jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów i akcji do spółki nabywającej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będąc osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym jest właścicielem udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji w spółkach akcyjnych posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej Udziałami i Akcjami) - łącznie spółek tych jest około dziesięciu. Wnioskodawca jest większościowym udziałowcem oraz akcjonariuszem spółek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym (Udziały i Akcje stanowią w każdej ze spółek ponad 90% wszystkich udziałów i akcji).

Wnioskodawca zamierza wnieść Udziały i Akcje do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („Spółka Nabywająca”). Wniesienie Udziałów i Akcji nastąpi według ich wartości rynkowej (będzie związane z wyceną rynkową spółek, o których mowa powyżej), bez jakichkolwiek gotówkowych dopłat. W związku z powyższym planowane jest podwyższenie przez Spółkę Nabywającą kapitału zakładowego, który zostanie pokryty Udziałami i Akcjami.

Kapitał zakładowy Spółki Nabywającej zostanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niej Udziałów i Akcji. W rezultacie wniesienia Udziałów i Akcji Wnioskodawcy Spółka Nabywająca nabędzie bezwzględną większość głosów w spółkach, których obecnie właścicielem jest Wnioskodawca.

Pismem z dnia 25 listopada 2014 r. Nr IPPB2/415-802/14-2/AS oraz IPPB2/436-622/14-2/AF wezwano Wnioskodawce do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie: czy Wnioskodawca w zamian za wniesione udziały i akcje do Spółki Nabywającej otrzyma udziały w Spółce Nabywającej...

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie wskazując, że Wnioskodawca w zamian za wniesione Udziały i Akcje do Spółki Nabywającej obejmie udziały w Spółce Nabywającej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym – wniesieniu Udziałów i Akcji przez Wnioskodawcę do Spółki Nabywającej – będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – zarówno w zakresie wniesienia Udziałów i Akcji, jak i podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Nabywającej...
  2. Czy w związku z wniesieniem Udziałów i Akcji do Spółki Nabywającej po ich cenie rynkowej (zgodnie z wyceną) a następnie wydaniem Wnioskodawcy udziałów Spółki Nabywającej, które to udziały będą miały wartość nominalną odpowiadającą cenie rynkowej Udziałów i Akcji powstaje u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania nr 1 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pytania nr 2 dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym - wniesieniu Udziałów i Akcji przez Wnioskodawcę do Spółki Nabywającej - będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnej podlegają umowy spółki, a zgodnie z pkt 2 wskazanego przepisu także zmiany tych umów (jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4). Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia. Obowiązek podatkowy z tytułu zmiany umowy spółki spoczywa na spółce (art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Ustawodawca przewidział jednak wyłączenie od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych dla określonego katalogu czynności. Do katalogu tego zalicza się także zmiana umowy spółki, ale tylko po spełnieniu przesłanek wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle przepisu art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „Nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów (...)”. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu zmiana umowy spółki będzie podlegała wyłączeniu z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w wyniku wymiany udziałów, spółka otrzymująca aport w postaci Udziałów i Akcji (w tym przypadku Spółka Nabywająca) nabędzie większość głosów w drugiej spółce (a w przedmiotowej sprawie w spółkach w których Wnioskodawca ma Udziały i Akcje).

Zdaniem Wnioskodawcy spełnia on wymagania nałożone przez normę prawną. Wskutek wniesienia Udziałów i Akcji przez Wnioskodawcę Spółka Nabywająca nabędzie większość głosów w spółkach Wnioskodawcy. Zostanie zatem spełniony jedyny wymóg nałożony przez przepis art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w celu skorzystania z wyłączenia w podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Nabywającej w związku z wniesieniem do niej Udziałów i Akcji, czego skutkiem będzie uzyskanie większości głosów w spółkach Wnioskodawcy, nie rodzi obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynność ta jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisu art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Transakcja będzie neutralna na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.