IPPB2/415-924/14-5/MK1 | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki L. spowoduje po jego stronie powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości różnicy pomiędzy wysokością otrzymanych środków a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce L.?.
IPPB2/415-924/14-5/MK1interpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. likwidacja spółki
 3. odpłatne zbycie
 4. podwójne opodatkowanie
 5. spółka kapitałowa
 6. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) oraz piśmie z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie z dnia 16 stycznia 2015 r. (data odbioru 21 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych w ramach likwidacji spółki mającej siedzibę w Luksemburgu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych w ramach likwidacji spółki mającej siedzibę w Luksemburgu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Wnioskodawca). Wnioskodawca zajmuje stanowisko kierownicze w spółce D. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) wchodzącej w skład grupy kapitałowej (dalej: Grupa) na czele której stoi spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Spółka macierzysta).

Spółka macierzysta jest organizatorem motywacyjnego programu opcyjnego (dalej: Program) adresowanego do osób piastujących najwyższe stanowiska w spółkach wchodzących w skład Grupy, w szczególności do kadry menedżerskiej, której to działania mają bezpośredni wpływ na wyniki spółek wchodzących w skład Grupy. Program polegać będzie na przyznaniu uczestnikom opcji menedżerskich (dalej: Opcje).

Program ma na celu dodatkowe motywowanie jego uczestników do większego zaangażowania w pełnione obowiązki, co przyczyni się do osiągnięcia przez Spółkę oraz całą Grupę określonych wyników finansowych. W swoich założeniach program ma zapewnić utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki oraz Grupy, a także powiązanie interesów uczestników programu z interesem Spółki i Grupy.

Przedmiotowe opcje zostaną przyznane Wnioskodawcy na podstawie umowy podpisanej przez Wnioskodawcę ze Spółką macierzystą (dalej: Umowa). Opcje będą uprawniały Wnioskodawcę do zakupu określonej liczby udziałów spółki société ą responsabilité limitée mającej siedzibę w Luksemburgu (dalej: Spółka L.), która wchodzi w skład Grupy.

Cena zakupu udziałów w Spółce L. przez Wnioskodawcę będzie ustalona na podstawie kalkulacji określonych w Umowie. Zawarta w Umowie metodologia ustalania ceny zakupu udziałów w wyniku realizacji nabytych Opcji ma na celu motywowanie Wnioskodawcy do wykonywania powierzonych mu obowiązków z należytą starannością, tak aby doprowadzić do wzrostu wartości spółek z Grupy.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Opcje przyznane Wnioskodawcy są niezbywalne. Realizacja Opcji będzie mogła nastąpić dopiero w sytuacji spełniania warunków przewidzianych w Umowie.

Istnieje możliwość, że w momencie realizacji Opcji Spółka L. będzie znajdować się w likwidacji. Zgodnie z Umową, zaplata ceny za udziały nabyte w drodze realizacji Opcji będzie odroczona i płatna już po nabyciu własności udziałów. Tym samym, może dojść do sytuacji, w której zapłata ceny za nabyte udziały nastąpi po otrzymaniu środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki L. lub w tym samym czasie.

Pismem z dnia 16 stycznia 2015 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez wyjaśnienie:

 • czy niezbywalne opcje uprawniające Wnioskodawcę po spełnieniu warunków przewidzianych w umowie do nabycia w wyniku ich realizacji udziałów spółki sociiété á responsabilité limitée mającej siedzibę w Luksemburgu, (która w momencie realizacji opcji będzie znajdować się w likwidacji) jakie Wnioskodawca otrzymał w związku z uczestnictwem w programie opcyjnym stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego pochodny instrument finansowy oznacza instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 21 stycznia 2015 r.

Pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data nadania 28 stycznia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W uzupełnieniu Wnioskodawca oświadcza, że scharakteryzowane we wniosku niezbywalne opcje otrzymane w ramach udziału w programie motywacyjnym, zdaniem Wnioskodawcy, nie będą stanowić pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki L. spowoduje po jego stronie powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości różnicy pomiędzy wysokością otrzymanych środków a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce L....

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku otrzymania środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki L. uzyska on dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości różnicy pomiędzy wysokością otrzymanych środków a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce L..

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jednocześnie, stosownie do art. 4a ustawy o PIT powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz, 527 ze zm,; dalej: Konwencja), dywidendy wypłacane przez spółkę, mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W myśl art. 10 ust. 3 Konwencji pojęcie dywidendy oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Zatem art. 10 ust. 3 Konwencji znalazłby zastosowanie, gdyby na podstawie wewnętrznych regulacji luksemburskich, przychody uzyskane w wyniku likwidacji spółki były traktowane jak przychody z akcji. Natomiast z przepisów Konwencji nie wynika, by przychody uzyskiwane w wyniku likwidacji spółki były traktowane jak przychody z akcji.

Oznacza to, że analizując skutki podatkowe likwidacji Spółki L. należy odnieść się do art. 13 Konwencji, który dotyczy zasady opodatkowania zysków ze sprzedaży majątku (przeniesienia własności majątku).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Konwencji, zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W myśl zaś art. 13 ust. 3 Konwencji zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawcy mając na uwadze treść powołanych wyżej przepisów art. 13 Konwencji ma zastosowanie do sytuacji, w której muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie: (i) następuje przeniesienie własności majątku, (ii) osoba dokonująca przeniesienia składników majątkowych musi osiągnąć w związku z tym zysk.

Przenosząc powyższą analizę na grunt zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację Wnioskodawca pragnie podkreślić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki L. nie będzie osiągnięty przez Wnioskodawcę w związku z przeniesieniem własności składników majątkowych na inne osoby, lecz w wyniku realizacji jego praw wynikających z posiadania statusu udziałowca w Spółce L.. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy do opodatkowania otrzymanego przez niego dochodu z likwidacji nie znajdzie zastosowania art. 13 Konwencji, gdyż nie są spełnione kryteria w nim przewidziane.

Oznacza to, że dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki L. nie zostanie objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Konwencji dotyczących specyficznych kategorii dochodów. Tym samym, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Konwencji w myśl którego części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 pkt . 7 ustawy o PIT, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt . 8 lit. a)-c).

W myśl zaś art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Stosownie natomiast do art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Zgodnie zaś z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Należy jednak podkreślić, że art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o PIT zwalnia z opodatkowania wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Tym samym opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy będzie podlegać jedynie różnica pomiędzy między wartością środków pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki L. a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w tej spółce.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że fakt iż zgodnie z Umową zapłata ceny za udziały nabyte w drodze realizacji Opcji będzie odroczona i płatna już po nabyciu własności udziałów (może dojść do sytuacji, w której zapłata ceny za nabyte udziały nastąpi po otrzymaniu majątku w ramach likwidacji Spółki L.) nie ma wpływu na możliwość rozpoznania tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o PIT zwalnia bowiem z opodatkowania wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w wyniku otrzymania środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki L., uzyska on dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości różnicy pomiędzy kwotą wysokością otrzymanych środków, a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce L..

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że prezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2014 r. (nr IPPB2/415-875/13-2/MK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2013 r. (nr ILPB2/415-939/12-2/JK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 września 2012 r. (nr IBPBII/2/415-862/12/MW);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 lipca 2011 r. (nr IBPBII/2/415-503/11/MW).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jednocześnie powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996, Nr 110 poz. 527 z późn. zm.) dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Konwencji dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli właściciel dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć:

 1. 0 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent i posiadała ona ten udział przez nieprzerwany 24 miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend;
 2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Użyte w tym artykule określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji (art. 10 ust. 3 Konwencji).

Zatem, dochód z tytułu z tytułu likwidacji kapitałowej spółki luksemburskiej, o ile prawo luksemburskie zrównuje ww. dochód z wpływami z akcji, będzie podlegał dyspozycji art. 10 umowy, a zatem dochód ten może podlegać opodatkowaniu w Polsce i w Luksemburgu. W tym przypadku, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 1 lit. b) umowy.

W przypadku, kiedy prawo luksemburskie nie zrównuje dochodów tego typu z wpływami z akcji, a tym samym dochód ten nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 umowy, należy dokonać dalszej, właściwej kwalifikacji dochodu na gruncie umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Konwencji zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2).

Zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego przedsiębiorstwa (art. 13 ust. 3).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 Konwencji zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z tytułu przeniesienia własności jakiegokolwiek innego majątku, niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 i 4 podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 5 Konwencji).

Z treści art. 13 Konwencji wynika, że dotyczy on sytuacji, w której muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie, musi nastąpić przeniesienie własności majątku i osoba dokonująca przeniesienia składników majątkowych musi osiągnąć w związku z tym zysk.

Jeżeli dochód uzyskany przez Wnioskodawcę nie ma być osiągnięty przez niego w związku z przeniesieniem własności składników majątkowych na inne osoby, lecz z tytułu przysługujących mu praw w spółce, w której będzie udziałowcem, to nie będą spełnione kryteria przewidziane w art. 13 Konwencji, by dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na zasadach w nim określonych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Konwencji części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

W rezultacie dochód uzyskany w wyniku likwidacji spółki luksemburskiej - w przypadku, kiedy prawo luksemburskie nie zrównuje dochodów tego typu z wpływami z akcji - opodatkowany będzie w Polsce.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7 i 9 - 10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19, co wynika bezpośrednio z art. 17 ust. 2 ustawy.

Z treści art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Zasad ustalania wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki kapitałowej nie wyrażają wprost również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa handlowego, podział majątku może nastąpić bądź przez wypłatę wspólnikom przypadających im z tytułu likwidacji kwot w pieniądzu, bądź przez przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych zlikwidowanej spółki.

Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca nie różnicuje sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z likwidacją majątku spółki w zależności od tego czy wypłacane są środki pieniężne, czy też zwrot następuje w formie niepieniężnej.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi 19% dochodów (przychodów).

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ustawy).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, który stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Wnioskodawca). Wnioskodawca zajmuje stanowisko kierownicze w spółce D. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) wchodzącej w skład grupy kapitałowej (dalej: Grupa) na czele której stoi spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Spółka macierzysta). Spółka macierzysta jest organizatorem motywacyjnego programu opcyjnego adresowanego do osób piastujących najwyższe stanowiska w spółkach wchodzących w skład Grupy, w szczególności do kadry menedżerskiej, której to działania mają bezpośredni wpływ na wyniki spółek wchodzących w skład Grupy. Program polegać będzie na przyznaniu uczestnikom opcji menedżerskich. Program ma na celu dodatkowe motywowanie jego uczestników do większego zaangażowania w pełnione obowiązki, co przyczyni się do osiągnięcia przez Spółkę oraz całą Grupę określonych wyników finansowych. Przedmiotowe opcje zostaną przyznane Wnioskodawcy na podstawie umowy podpisanej przez Wnioskodawcę ze Spółką macierzystą. Opcje będą uprawniały Wnioskodawcę do zakupu określonej liczby udziałów spółki société ą responsabilité limitée mającej siedzibę w Luksemburgu (dalej: Spółka L.), która wchodzi w skład Grupy. Cena zakupu udziałów w Spółce L. przez Wnioskodawcę będzie ustalona na podstawie kalkulacji określonych w Umowie. Zawarta w Umowie metodologia ustalania ceny zakupu udziałów w wyniku realizacji nabytych Opcji ma na celu motywowanie Wnioskodawcy do wykonywania powierzonych mu obowiązków z należytą starannością, tak aby doprowadzić do wzrostu wartości spółek z Grupy. Opcje przyznane Wnioskodawcy są niezbywalne. Realizacja Opcji będzie mogła nastąpić dopiero w sytuacji spełniania warunków przewidzianych w Umowie. Istnieje możliwość, że w momencie realizacji Opcji Spółka L. będzie znajdować się w likwidacji. Zgodnie z Umową, zaplata ceny za udziały nabyte w drodze realizacji Opcji będzie odroczona i płatna już po nabyciu własności udziałów. Tym samym, może dojść do sytuacji, w której zapłata ceny za nabyte udziały nastąpi po otrzymaniu środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki L. lub w tym samym czasie.

Mając na uwadze powyższe, wartość majątku otrzymanego w związku likwidacją spółki, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów.

Wobec tego różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów (akcji), których wartość jest zwolniona z podatku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fakt że zgodnie z Umową zapłata ceny za udziały nabyte w drodze realizacji Opcji będzie odroczona i płatna już po nabyciu własności udziałów (może dojść do sytuacji, w której zapłata ceny za nabyte udziały nastąpi po otrzymaniu majątku w ramach likwidacji Spółki L.) nie ma wpływu na możliwość rozpoznania tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu.

Wartość majątku otrzymanego w związku likwidacją osoby prawnej będzie przychodem Wnioskodawcy, który Wnioskodawca otrzyma w wyniku likwidacji Spółki luksemburskiej, bez prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, co wynika wprost z ww. art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w wyniku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie udziałów w tej Spółce. Jednocześnie należy zauważyć, że w sytuacji gdyby nie doszło do zapłaty ceny za nabyte udziały zgodnie z zawartą umową wówczas, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do pomniejszenia przychodu o wartość poniesionych wydatków na nabycie tych udziałów.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.