IPPB2/415-873/12-3/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres skutków podatkowych powstałych w związku z wniesieniem udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.09.2012 r. (data wpływu 05.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z wniesieniem udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z wniesieniem udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium kraju, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca posiada ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej siedzibę oraz zarząd w Polsce i podlegającej w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest zatem większościowym udziałowcem w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: sp. z o. o,).

Wnioskodawca planuje dokonać aportu posiadanych przez siebie udziałów w sp. z o.o. do innej spółki kapitałowej (innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), posiadającej siedzibę i zarząd na terytorium Polski, podlegającej w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (dalej jako: „spółka kapitałowa”).

W efekcie planowanej transakcji wniesienia (aportu) przez Wnioskodawcę udziałów w sp. z o. o. do spółki kapitałowej, Wnioskodawca obejmie udziały w spółce kapitałowej (ewentualnie udziały wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej udziałów spółki kapitałowej), natomiast spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw do głosu w Sp. z o.o., stając się jej większościowym udziałowcem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy planowana przez Wnioskodawcę transakcja aportu posiadanych przez niego udziałów w Sp. z o.o. do spółki kapitałowej, w wyniku której Wnioskodawca obejmie udziały w spółce kapitałowej (ewentualnie udziały wraz dopłatą nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej tych udziałów), a spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw do głosu w Sp. z o.o., będzie dla Wnioskodawcy transakcją neutralną podatkową na moment objęcia udziałów w Spółce kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 8a pkt 1 ustawy o podatku PIT, jako tzw. wymiana udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja aportu posiadanych przez niego udziałów w Sp. z o.o. do spółki kapitałowej, w wyniku której Wnioskodawca obejmie udziały w spółce kapitałowej (ewentualnie udziały wraz dopłatą nieprzekraczającą 10% wartości nominalne) tych udziałów, a spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw do głosu w sp. z o. o., będzie dla Wnioskodawcy transakcją neutralną podatkowo, na podstawie art. 24 ust. 8a pkt 1 ustawy o podatku PIT, jako tzw. wymiana udziałów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o PIT jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z cytowanego powyżej przepisu wynika, iż transakcja wymiany udziałów jest transakcją neutralną podatkowo zarówno dla udziałowców (akcjonariuszy) spółki zbywającej udziały jak i dla spółki nabywającej. Warunki wyłączenia wartości przekazywanych i obejmowanych udziałów z opodatkowania PIT są następujące:

 1. Podmioty uczestniczące w wymianie udziałów podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Podmioty dokonują wymiany udziałów w ten sposób, że udziały jednej spółki (spółki zbywającej) są przekazywane drugiej spółce (spółce nabywającej) w zamian za jej udziały, które to obejmowane są przez udziałowców lub akcjonariuszy tej pierwszej spółki (spółki zbywającej).
 3. W wyniku wymiany udziałów, ta druga spółka (spółka nabywająca) uzyskuje lub zwiększa bezwzględną większość praw do głosu w tej pierwszej spółce (spółce zbywającej).

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Tylko w takim przypadku transakcja wymiany udziałów będzie transakcją neutralną podatkowo, zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o PIT.

Odnosząc powyższy przepis do zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku, należy wskazać iż:

 1. Podmioty, które wezmą udział w planowanej transakcji, tj. Wnioskodawca, sp. z o.o. oraz spółka kapitałowa, podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, tj. w Polsce.
 2. W zamian za aport posiadanych udziałów w sp. z o.o., Wnioskodawca obejmie udziały w spółce kapitałowej (ewentualnie, obok udziałów, Wnioskodawca otrzyma zapłatę w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości nominalnej udziałów spółki kapitałowej).
 3. W wyniku dokonanej wymiany udziałów, spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw do głosu w sp. z o. o stając się jej większościowym udziałowcem.

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, iż przy realizacji planowanej transakcji, spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki wynikające z art. 24 ust. 8a ustawy o PIT. Zatem, wniesienie przez Wnioskodawcę aportem posiadanych przez niego udziałów w kapitale sp. z o.o. do spółki kapitałowej i objęcie w zamian udziałów w tej spółce kapitałowej, na moment objęcia tych udziałów, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem PIT, gdyż wartość przedmiotowych udziałów nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Planowana transakcja będzie bowiem neutralną podatkowo wymianą udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie wskazać na następujące interpretacje indywidualne wydane w analogicznych lub podobnych stanach faktycznych:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 września 2011 r., sygn. IPPB2/415-697/12-2/ AS;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. IPPB2/415-406/11-2/MG;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2011 r., sygn. IPPB2/415-804/11-2/MG;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 października 2011 r., sygn. ILPB2/415-798/11-2/JK;
 • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPB2/415-31/12-6/KR.

Reasumując, planowana przez Wnioskodawcę transakcja aportu posiadanych przez niego udziałów w sp. z o. o. do spółki kapitałowej, w wyniku której Wnioskodawca obejmie udziały w spółce kapitałowej (ewentualnie udziały wraz z dopłatą nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej tych udziałów), a spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw do głosu w sp. z o.o., będzie dla Wnioskodawcy transakcją neutralną podatkowo na moment objęcia udziałów w spółce kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 8a pkt 1 ustawy o podatku PIT, jako tzw. wymiana udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium kraju, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wnioskodawca posiada ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej siedzibę oraz zarząd w Polsce i podlegającej w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest zatem większościowym udziałowcem w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: sp. z o. o,).

Wnioskodawca planuje dokonać aportu posiadanych przez siebie udziałów w sp. z o.o. do innej spółki kapitałowej (innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), posiadającej siedzibę i zarząd na terytorium Polski, podlegającej w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (dalej jako: „spółka kapitałowa”.

W efekcie planowanej transakcji wniesienia (aportu) przez Wnioskodawcę udziałów w sp. z o. o. do spółki kapitałowej, Wnioskodawca obejmie udziały w spółce kapitałowej (ewentualnie udziały wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej udziałów spółki kapitałowej), natomiast spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw do głosu w Sp. z o.o., stając się jej większościowym udziałowcem.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład co do zasady powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże na mocy art. 1 pkt 16 lit. e) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) ustawodawca dodał po ustępie 8 przepisu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowy ustęp 8a i ustęp 8b, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r.

Jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2011 r., jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotowce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Natomiast stosownie do treści ust. 8b art. 24 ww. ustawy, w przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku Nr 3 do ustawy, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust 8a-8c wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Reasumując, mając na uwadze uregulowania prawne, a także treść przedstawionego zdarzenia przyszłego - zgodnie z którym w wyniku nabycia od Wnioskodawcy posiadanych przez niego udziałów w Spółce z o.o., Spółka z. o. o. nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce której udziały są nabywane, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach ustawy - zastosowanie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Ponadto organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.