IPPB2/415-802/14-4/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Z uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a spółka wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) uzupełnione pismem na druku ORD-IN z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r. ) na wezwanie Nr IPPB2/415-802/14-2/AS, IPPB2/436-622/14-2/AF o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będąc osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym jest właścicielem udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji w spółkach akcyjnych posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej Udziałami i Akcjami) - łącznie spółek tych jest około dziesięciu. Wnioskodawca jest większościowym udziałowcem oraz akcjonariuszem spółek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym (Udziały i Akcje stanowią w każdej ze spółek ponad 90% wszystkich udziałów i akcji).

Wnioskodawca zamierza wnieść Udziały i Akcje do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („Spółka Nabywająca”). Wniesienie Udziałów i Akcji nastąpi według ich wartości rynkowej (będzie związane z wyceną rynkową spółek, o których mowa powyżej), bez jakichkolwiek gotówkowych dopłat. W związku z powyższym planowane jest podwyższenie przez Spółkę Nabywającą kapitału zakładowego, który zostanie pokryty Udziałami i Akcjami.

Kapitał zakładowy Spółki Nabywającej zostanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niej Udziałów i Akcji. W rezultacie wniesienia Udziałów i Akcji Wnioskodawcy Spółka Nabywająca nabędzie bezwzględną większość głosów w spółkach, których obecnie właścicielem jest Wnioskodawca.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 listopada 2014 r. Nr IPPB2/415-802/14-2/AS, IPPB2/436-622/14-2/AF na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie, czy Wnioskodawca w zamian za wniesione udziały i akcje do Spółki Nabywającej otrzyma udziały w Spółce Nabywającej, - w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem na druku ORD-IN z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r. W piśmie uzupełniającym wniosek Wnioskodawca wskazał, że: Wnioskodawca w zamian za wniesione Udziały i Akcje do Spółki Nabywającej obejmie udziały w Spółce Nabywającej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym - wniesieniu Udziałów i Akcji przez Wnioskodawcę do Spółki Nabywającej - będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi UPCC - zarówno w zakresie wniesienia Udziałów i Akcji jak i podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Nabywającej ...
 2. Czy w związku z wniesieniem Udziałów i Akcji do Spółki Nabywającej po ich cenie rynkowej (zgodnie z wyceną) a następnie wydaniem Wnioskodawcy udziałów Spółki Nabywającej, które to udziały będą miały wartość nominalną odpowiadającą cenie rynkowej Udziałów i Akcji powstaje u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 2 wniosku dotyczącego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź w zakresie pytania Nr 1 dotyczącego przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym - wniesienia Udziałów i Akcji przez Wnioskodawcę do Spółki Nabywającej - będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 8a UPDOF, a więc u Wnioskodawcy nie wystąpi żaden przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie zaś z powołanym powyżej art. 24 ust. 8a UPDOF: „Jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).”

Ze wskazanych powyżej przepisów UPDOF wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny do tej spółki co do zasady, powoduje powstanie po stronie wnoszącego przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych w ten sposób udziałów (akcji). Jednocześnie w art. 24 ust. 8a UPDOF przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym w przypadku transakcji wymiany udziałów, dla otrzymującego udziały (akcje) w wyniku tej transakcji przychód nie powstanie, pod warunkiem że:

 1. spółka nabędzie od wspólnika/wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikowi/wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikowi/wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji),
 2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
 3. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce.

Odnosząc powyższe rozważania do opisanego zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w omawianym przypadku dotyczącym transakcji wymiany Udziałów i Akcji na udziały Spółki Nabywającej, w której to transakcji uczestniczyć będzie Wnioskodawca oraz Spółka Nabywająca, wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione.

 1. W pierwszej kolejności Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Spółka Nabywająca nabędzie od Wnioskodawcy Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i Akcje w spółkach akcyjnych, a w zamian za te Udziały i Akcje przekaże Wnioskodawcy własne udziały (przy czym Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki Nabywającej częściowej zapłaty w gotówce).
 2. W zakresie analizy drugiego warunku, niewątpliwym jest, że zostanie on również spełniony, gdyż podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów (tj. Wnioskodawca oraz Spółka Nabywająca) będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.
 3. W odniesieniu do spełnienia trzeciego warunku, w wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów, Spółka Nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółkach Wnioskodawcy.

Podsumowując w opinii Wnioskodawcy, planowana transakcja aportu Udziałów i Akcji do Spółki Nabywającej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu UPDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest właścicielem udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcji w spółkach akcyjnych posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest większościowym udziałowcem oraz akcjonariuszem spółek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym (Udziały i Akcje stanowią w każdej ze spółek ponad 90% wszystkich udziałów i akcji).

Wnioskodawca zamierza wnieść Udziały i Akcje do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („Spółka Nabywająca”). Wniesienie Udziałów i Akcji nastąpi według ich wartości rynkowej, bez jakichkolwiek gotówkowych dopłat. W związku z powyższym planowane jest podwyższenie przez Spółkę Nabywającą kapitału zakładowego, który zostanie pokryty Udziałami i Akcjami. Kapitał zakładowy Spółki Nabywającej zostanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niej Udziałów i Akcji. W rezultacie wniesienia Udziałów i Akcji Wnioskodawcy Spółka Nabywająca nabędzie bezwzględną większość głosów w spółkach, których obecnie właścicielem jest Wnioskodawca.

Wnioskodawca w zamian za wniesione Udziały i Akcje do Spółki Nabywającej obejmie udziały w Spółce Nabywającej.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku nie stanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy, to u wnoszącego taki wkład co do zasady powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże w myśl art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotowce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a spółka wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę spełnia kryteria wymiany udziałów opisane w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.