IPPB2/415-782/14-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wymiany udziałów/akcji
IPPB2/415-782/14-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. aport
 3. objęcie udziałów
 4. udział
 5. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów/akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów/akcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (tj. osobą podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce). Wnioskodawca jest udziałowcem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej; „Spółka A”) posiadającym bezwzględną większość praw głosu w Spółce A.

Wnioskodawca rozważa przystąpienie jako wspólnik (udziałowiec / akcjonariusz) do już istniejącej innej polskiej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) albo już istniejącej zagranicznej spółki (będącej podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „updof”). <Spółka, do której planuje przystąpić Wnioskodawca będzie zwana dalej: „Spółką B”>.

W celu przystąpienia do Spółki B, Wnioskodawca dokona aportu (wkładu niepieniężnego) udziałów w Spółce A dających bezwzględną większość praw głosu w Spółce A, w zamian za co Spółka B przekaże Wnioskodawcy własne udziały lub akcje, ewentualnie wraz z zapłatą na rzecz Wnioskodawcy w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów lub akcji. Niniejszym, dojdzie do wymiany udziałów pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką B.

Po dokonanym aporcie, Spółka B uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce A.

Zarówno Spółka A jak i Spółka B będą podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (innymi słowy, Spółka A i Spółka B będą rezydentami podatkowymi jednego z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Mając na uwadze powyższe zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, że opisana transakcja wymiany udziałów, tj. aport przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A (dających bezwzględną większość praw głosu) do Spółki B w zamian za nabycie przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) w Spółce B, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana transakcja wymiany udziałów, polegająca na aporcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A (dających bezwzględną większość praw głosu) do Spółki B w zamian za nabycie przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) w Spółce B, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, tj. będzie neutralna dla Wnioskodawcy na gruncie updof.

Co do zasady, objęcie udziałów (akcji) w polskiej lub zagranicznej spółce kapitałowej w zamian za aport (wkład niepieniężny) w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, stanowi przychód podatkowy dla wspólnika w wysokości wartości nominalnej obejmowanych udziałów (akcji), stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 9 updof.

Jednak, zgodnie z treścią art. 24 ust. 8a updof, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
  - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 8b updof, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mając na uwadze powyższą treść art. 24 ust. 8a i 8b updof oraz następujące elementy zdarzenia przyszłego:

 • Spółka A i Spółka B będą podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Spółka A (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i Spółka B będą podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do updof,
 • w wyniku aportu przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A do Spółki B, Spółka B uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce A,
 • w wyniku aportu przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A do Spółki B, Spółka B przekaże Wnioskodawcy swoje własne udziały (akcje), ewentualnie wraz z zapłatą na rzecz Wnioskodawcy w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji)

nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy z tytułu objęcia udziałów (akcji) w Spółce B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (tj. osobą podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce). Wnioskodawca jest udziałowcem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej; „Spółka A”) posiadającym bezwzględną większość praw głosu w Spółce A. Wnioskodawca rozważa przystąpienie jako wspólnik (udziałowiec / akcjonariusz) do już istniejącej innej polskiej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) albo już istniejącej zagranicznej spółki (będącej podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „updof”). <Spółka, do której planuje przystąpić Wnioskodawca będzie zwana dalej: „Spółką B”>. W celu przystąpienia do Spółki B, Wnioskodawca dokona aportu (wkładu niepieniężnego) udziałów w Spółce A dających bezwzględną większość praw głosu w Spółce A, w zamian za co Spółka B przekaże Wnioskodawcy własne udziały lub akcje, ewentualnie wraz z zapłatą na rzecz Wnioskodawcy w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów lub akcji. Niniejszym, dojdzie do wymiany udziałów pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką B. Po dokonanym aporcie, Spółka B uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce A. Zarówno Spółka A jak i Spółka B będą podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (innymi słowy, Spółka A i Spółka B będą rezydentami podatkowymi jednego z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki w postaci składnika majątku nie stanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, to u wnoszącego taki wkład co do zasady powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże w myśl art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotowce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust 8a – 8b wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego przedstawiony przez Wnioskodawcę, który wskazuje, że warunki określone w art. 24 ust 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.