IPPB2/415-760/13-3/PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przejęcie udziałów będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2013 r. (data wpływu 5 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w drodze darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w drodze darowizny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W ramach umowy darowizny otrzymał od swojego brata udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca otrzymał 100% udziałów w ilości 10 udziałów każdy po 500 zł, łączna wartość udziałów wynosi 5000 zł. W ramach przyjęcia darowizny Wnioskodawca przejął do realizacji również umowy i inne zobowiązania zawarte w okresie prowadzenia przez swojego brata działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, która potem została przekształcona w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach udziałów Wnioskodawca nabył również prawo do dysponowania środkami trwałymi spółki wcześniej stanowiącymi prywatną wartość jego brata.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

  1. Czy otrzymana darowizna udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...
  2. Czy przejęcie udziałów będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Niniejsza interpretacja odnosi się do pytania nr 2 dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że przejęcie udziałów w formie darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W myśl natomiast art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Stosownie do art. 2 ww. ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż każda darowizna, bez względu na jej przedmiot, a zatem również darowizna akcji, prawa z których wykonywane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz osoby fizycznej, która w chwili zawarcia umowy darowizny była obywatelem polskim lub miała stałe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a tym samym nie znajdują zastosowania w tym przypadku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W ramach umowy darowizny otrzymał od swojego brata udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca otrzymał 100% udziałów w ilości 10 udziałów każdy po 500 zł, łączna wartość udziałów wynosi 5000 zł.

W odniesieniu do powyższego, uwzględniając przepisy prawa znajdujące zastosowanie w niniejszej sprawie stwierdzić należy, że z brzmienia przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody podlegające przepisom ustawy od spadków i darowizn. W związku z tym nabycie przez Wnioskodawcę udziałów na podstawie umowy darowizny nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstaje z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.