IPPB2/415-717/13-2/EL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Aktywów – o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych w zamian udziałów – przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna obejmowanych udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07.10.2013 r. (data wpływu 09.10.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z opodatkowaniem osiągniętego przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.10.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z opodatkowaniem osiągniętego przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca („Wnioskodawca” lub „Podatnik”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych („PIT”) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podlega on w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Wnioskodawca posiada udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest również uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Polsce - w ramach wspólności ustawowej z współmałżonkiem jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych. Wnioskodawca może również stać się właścicielem akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy też innych aktywów (łącznie udziały, certyfikaty oraz inne aktywa jako „Aktywa”).

Wnioskodawca rozważa restrukturyzację polegającą na przeniesieniu Aktywów lub ich części na spółkę kapitałową lub spółki kapitałowe („Spółka”) w drodze aportu (tj. wniesienia ich do Spółki jako wkładu niepieniężnego w zamian za udziały / akcje Spółki). Aktualnie Wnioskodawca rozważa scenariusz, w którym Spółka będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce lub spółką zagraniczną z siedzibą w jednym z państw Unii Europejskiej będącej odpowiednikiem polskiej spółki z o. o. (która będzie podlegała w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania których stroną jest to Państwo). Spółka zagraniczna będzie jedną ze spółek wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wniesie Aktywa (lub ich część) do Spółki tytułem wkładu niepieniężnego, w zamian za co obejmie udziały w Spółce. Tytuł własności do Aktywów przejdzie w wyniku tego na Spółkę.

Wartość nominalna nowych udziałów w Spółce objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie Aktywów będzie ustalona na poziomie znacznie niższym od wartości rynkowej Aktywów. W konsekwencji, przy objęciu udziałów w Spółce wystąpi nadwyżka wartości rynkowej aportu (wartości rynkowej wnoszonych Aktywów) nad wartością nominalną obejmowanych udziałów w Spółce (tzw. agio), która to nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki. Tym samym suma kwot przekazanych na kapitał zakładowy i zapasowy lub rezerwowy Spółki będzie równa wartości rynkowej aportu (tj. wartości rynkowej Aktywów lub ich części przenoszonych na Spółkę jako wkład niepieniężny). Powyższe oznacza, że cena za obejmowane udziały (cena emisyjna równa sumie wartości nominalnej udziałów oraz agio) będzie równa wartości rynkowej przedmiotu aportu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym, tj. wniesieniem przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Aktywów o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości równej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów...
 2. Czy prawidłowym jest twierdzenie, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych Aktywów organy podatkowe nie będą uprawnione na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o PIT do określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce...
 3. Czy artykuł 25 ustawy o PIT należy rozumieć w ten sposób, że samo określenie wartości nominalnej obejmowanych udziałów w Spółce w zamian za aport Aktywów poniżej ich wartości rynkowej w sytuacji, w której wartość wkładu jest ustalona na poziomie rynkowym i w części została przekazana na agio, nie stanowi przesłanki do określenia przez organ podatkowy na podstawie tego artykułu dochodu Wnioskodawcy w związku z planowanym wniesieniem aportu Aktywów przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce...

Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy pytania Nr 1 i Nr 2. W zakresie pytania Nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Aktywów o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów powoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości równej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym jest twierdzenie, że w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych Aktywów organy podatkowe nie będą uprawnione na podstawie art. 19 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce.

UZASADNIENIE

Pytanie nr 1 i nr 2

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o PIT wyrażającym zasadę powszechności opodatkowania - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych, niż wymienione w pkt 8 lit a)-c). Zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny zostały zawarte w przepisie art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy o PIT w którym ustawodawca kwalifikuje ten rodzaj przychodów do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Z treści art. 17 ust. la pkt 2 ustawy o PIT wynika natomiast, iż przychód określony w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Z brzmienia art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy o PIT wynika, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego z objęciem udziałów w zamian za aport po stronie podmiotów wnoszących wkład. Gdy podatnik wnosi do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część osiąga w związku z tą operacją przychód. Jest nim, zgodne z art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy o PIT nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Istotnym w rozpatrywanej sprawie jest zwrot „nominalna wartość udziałów (akcji)”. Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną (por. Słownik języka polskiego pod red. E Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003, s. 537).

Wartość nominalna jest wielkością stałą, z jej istoty wynika, że nie może być podwyższona. Podwyższenie takiej wielkości skutkowałoby ukształtowaniem nowej innej wielkości, która nie byłaby już wartością nominalną. Użycie przez ustawodawcę pojęcia „nominalna” wskazuje, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość ustalania wartości udziału w oparciu o ceny rynkowe. Wartość nominalna jest wielkością stałą, z jej istoty wynika, że nie może być podwyższona. Podwyższenie takiej wielkości skutkowałoby ukształtowaniem nowej innej wielkości, która nie byłaby już wartością nominalną. Ustawodawca bowiem wyraźnie i jednoznacznie stwierdził, że w takim wypadku brana może być jedynie pod uwagę wartość nominalna ściśle już określona w umowie spółki.

Odpowiednie stosowanie art. 19 ust 1 ustawy o PIT

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit c), pkt 6, 7, 9 i 10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Analizując z kolei kwestię „odpowiedniego” stosowania art. 19 ustawy, do którego odsyła ustawodawca w art. 17 ust. 2 ustawy, należy podkreślić, iż użycie przez prawodawcę podczas konstruowania norm prawnych określenia „odpowiednio” oznacza, że przepis, do którego odwołano się ma zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym. Odpowiednie stosowanie może polegać bowiem na zastosowaniu przepisu (lub jego części) wprost z modyfikacją lub nawet na odmowie zastosowania.

W art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość nabytych udziałów, czyli wartość umownie określona przez strony, stąd wykluczone jest jakiekolwiek ustalanie wartości w oparciu o ceny rynkowe. Odpowiednie zastosowanie art. 19 ust. 1 ustawy polega zatem wyłącznie na zastosowaniu zdania pierwszego, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że prawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uznał nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 tej ustawy. Słowo „odpowiednie” oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko ust. 1 jest to, iż przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.

Reasumując, należy stwierdzić, iż:

 • wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Aktywów o wartości rynkowej wyższej niż wartość nominalna otrzymywanych w zamian udziałów powoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych w zamian za aport udziałów;
 • w sytuacji ustalenia całkowitej wartości wkładu niepieniężnego (tj. uwzględniającej agio) zgodnie z wartością rynkową wnoszonych Aktywów organy podatkowe nie będą uprawnione na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce.

Analogiczne stanowisko w podobnym stanie faktycznym zajął:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 13 sierpnia 2013 r. (sygn. IBPBII/2/415- 532/13/MM);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 16 lipca 2012 r. (sygn. ILPB2/415-409/12-2/WS),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 maja 2012 r. (sygn. IPPB2/415-186/12-2/AK) oraz z 10 maja 2012 r. (sygn. IPPBI/415-402/12-4/ES).

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w odniesieniu do zawartych w niniejszym wniosku pytań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania Nr 1 i Nr 2 wniosku uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Ustawodawca w przepisie art. 17 ust. 1a ustawy podatkowej wyraźnie przewidział moment powstania przychodu osoby fizycznej wnoszącej do spółki aport w postaci udziałów stanowiąc, iż przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z kolei art. 17 ust. 2 ww. ustawy wynika, że przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit.c), pkt 6, 7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem Aktywów, które zamierza wnieść do Spółki. Wnioskodawca posiada udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jest również uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Polsce - w ramach wspólności ustawowej z współmałżonkiem jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych. Wnioskodawca może również stać się właścicielem akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy też innych aktywów (łącznie udziały, certyfikaty oraz inne aktywa jako „Aktywa”). W zamian za aport otrzyma udziały w Spółce, których wartość nominalna będzie niższa od wartości rynkowej aportu, tj. Aktywów. Różnica miedzy wartością rynkową aportu, a wartością nominalną udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę zostanie przekazana na kapitał zapasowy/rezerwowy Spółki jako agio. Wnioskodawca może również stać się właścicielem akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy też innych aktywów. Wnioskodawca rozważa restrukturyzację polegającą na przeniesieniu Aktywów lub ich części na spółkę kapitałową lub spółki kapitałowe w drodze aportu (tj. wniesienia ich do Spółki jako wkładu niepieniężnego w zamian za udziały / akcje Spółki). Aktualnie Wnioskodawca rozważa scenariusz, w którym Spółka będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce lub spółką zagraniczną z siedzibą w jednym z państw Unii Europejskiej będącej odpowiednikiem polskiej spółki z o. o. (która będzie podlegała w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania których stroną jest to Państwo). W konsekwencji, przy objęciu udziałów w Spółce wystąpi nadwyżka wartości rynkowej aportu (wnoszonych Aktywów) nad wartością nominalną obejmowanych udziałów w Spółce (tzw. agio), która to nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki. Tym samym suma kwot przekazanych na kapitał zakładowy i zapasowy lub rezerwowy Spółki będzie równa wartości rynkowej aportu tj. wartości rynkowej Aktywów lub ich części przenoszonych na Spółkę jako wkład niepieniężny. Powyższe oznacza, że cena za obejmowane udziały (cena emisyjna równa sumie wartości nominalnej udziałów oraz agio) będzie równa wartości rynkowej przedmiotu aportu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Pojęcie objęcia udziałów (akcji) dotyczy nabycia własności (nowo) powstających praw, co zwykle ma miejsce przy zawiązywaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zgodnie z art. 157 § 1 pkt 5 KSH), jak również przy podwyższaniu kapitału zakładowego takich spółek.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Z brzmienia tego przepisu wynika, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego z objęciem udziałów w zamian za aport po stronie podmiotów wnoszących wkład.

Gdy podmiot wnosi do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci innej, niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, osiąga w związku z tą operacją przychód. Jest nim nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Istotnym w rozpatrywanej sprawie jest zwrot „nominalna wartość udziałów (akcji)”. Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną (por. Słownik języka polskiego pod red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 537).

Wartość nominalna jest wielkością stałą, z jej istoty wynika, że nie może być podwyższona. Podwyższenie takiej wielkości skutkowałoby ukształtowaniem nowej innej wielkości, która nie byłaby już wartością nominalną. Użycie przez ustawodawcę pojęcia „nominalna” wskazuje, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość ustalania wartości udziału w oparciu o ceny rynkowe. Ustawodawca bowiem wyraźnie i jednoznacznie stwierdził, że w takim wypadku brana może być jedynie pod uwagę wartość ściśle już określona w umowie spółki.

Użycie przez prawodawcę podczas konstruowania norm prawnych określenia „odpowiednio” oznacza, że przepis, do którego odwołano się ma zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym. W art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość nabytych udziałów, czyli wartość umownie określona przez strony, stąd wykluczone jest jakiekolwiek ustalanie wartości w oparciu o ceny rynkowe. Odpowiednie zastosowanie art. 19 ust. 1 ustawy polega wyłącznie na zastosowaniu zdania pierwszego, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że prawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uznał nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 tej ustawy. Słowo „odpowiednie” oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko ust. 1 jest to, iż przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.

Ze względu na powyższe stwierdzić należy, że w związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Aktywów – o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych w zamian udziałów – przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna obejmowanych udziałów.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1 i Nr 2 wniosku należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.