IPPB2/415-678/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a spółka wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest właścicielem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka z o.o.”).

Wnioskodawca zamierza wnieść aportem wszystkie swoje udziały w Spółce z o.o. (dające określoną liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki z o.o. mniejszą niż 50% ogólnej liczby głosów i odpowiadające określonemu kapitałowi zakładowemu Spółki z o.o.) do spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka akcyjna”). W zamian za wniesiony aport, Spółka akcyjna wyda Wnioskodawcy swoje akcje. Wartość nominalna uzyskanych akcji w Spółce akcyjnej będzie wyższa niż wartość nominalna udziałów w Spółce z o.o, będących przedmiotem aportu oraz nie wyższa od wartości rynkowej tych udziałów w Spółce z o.o.

Spółka akcyjna, na moment wniesienia przez Wnioskodawcę opisanego aportu, będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o.

W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotowego aportu, Spółka akcyjna zwiększy liczbę swoich udziałów w Spółce z o.o. oraz liczbę praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki z o.o.

W związku z wniesieniem przedmiotowego aportu nie będą dokonywane jakichkolwiek dopłaty pieniężne ani przez Spółkę akcyjną, ani przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym w związku z przedstawionym aportem do Spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. i objęciem w zamian akcji w Spółce akcyjnej, powstanie u Wnioskodawcy przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 updof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 updof, przychód odpowiadający wartości nominalnej objętych udziałów (akcji), i w konsekwencji dochód, stanowiący różnicę pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym (wskazany sposób opodatkowania nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem wkładu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - przychód taki jest zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 updof).

Stosownie do treści art. 24 ust. 8a updof, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia spółka nabywająca posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane zwiększy ilość swoich udziałów (akcji) w tej spółce, do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę.

Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 8b updof, zwolnienie z podatku dochodowego przy wymianie udziałów znajduje zastosowanie pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Reasumując, z brzmienia art. art. 24 ust. 8a i 8b updof wynika, że w razie spełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 8a updof, aport nie powoduje powstania przychodu m.in. u osoby wnoszącej aport. Aby więc planowana transakcja wymiany udziałów opisana w przedmiotowym wniosku była neutralna na gruncie podatku dochodowego (w szczególności: nie powodowała powstania przychodu u osoby wnoszącej aport), wystarczy, by zostały spełnione łącznie następujące trzy warunki:

 1. podmioty biorące udział w transakcji muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 2. w zamian za udziały (akcje) spółki zbywanej udziałowiec (akcjonariusz) musi objąć udziały (akcje) w innej spółce, która na moment wymiany udziałów posiada bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane,
 3. w wyniku przeprowadzonej transakcji, spółka, której udziały (akcje) są nabywane przez udziałowca (akcjonariusza), musi zwiększyć ilość swoich udziałów w spółce, której udziały (akcje) zostały zbyte.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przytoczonym opisie zdarzenia przyszłego powyższe warunki zostają spełnione, ponieważ:

 1. Spółka z o.o. oraz Spółka akcyjna na moment aportu będą posiadać siedziby w Polsce i podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym (nieograniczony obowiązek podatkowy).
 2. Będąc polskim rezydentem podatkowym, Wnioskodawca dokona aportu udziałów Spółki z o.o. do Spółki akcyjnej w zamian za akcje w Spółce akcyjnej i nie otrzyma ani nie dokona przy tym dopłaty pieniężnej.
 3. Spółka akcyjna, posiadająca na moment dokonania wymiany udziałów bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o. o., w wyniku aportu zwiększy liczbę swoich udziałów i liczbę swoich praw głosu w Spółce z o.o.

Powyższe oznacza, że w związku z aportem przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód opodatkowany podatkiem dochodowym.

Stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie potwierdza szereg interpretacji wydanych przez organy podatkowe, m.in. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 20 maja 2014 r. (sygn. IPPB2/415-127/14-4/PW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, jest właścicielem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce.

Wnioskodawca zamierza wnieść aportem wszystkie swoje udziały w Spółce z o.o. (dające określoną liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki z o.o. mniejszą niż 50% ogólnej liczby głosów i odpowiadające określonemu kapitałowi zakładowemu Spółki z o.o.) do spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce. W zamian za wniesiony aport, Spółka akcyjna wyda Wnioskodawcy swoje akcje. Wartość nominalna uzyskanych akcji w Spółce akcyjnej będzie wyższa niż wartość nominalna udziałów w Spółce z o.o., będących przedmiotem aportu oraz nie wyższa od wartości rynkowej tych udziałów w Spółce z o.o. Spółka akcyjna, na moment wniesienia przez Wnioskodawcę opisanego aportu, będzie posiadała już bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o. W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę przedmiotowego aportu, Spółka akcyjna zwiększy liczbę swoich udziałów w Spółce z o.o. oraz liczbę praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki z o.o. W związku z wniesieniem przedmiotowego aportu nie będą dokonywane jakichkolwiek dopłaty pieniężne ani przez Spółkę akcyjną, ani przez Wnioskodawcę.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku nie stanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy, to u wnoszącego taki wkład co do zasady powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże w myśl art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotowce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
  - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a spółka wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę spełnia kryteria wymiany udziałów opisane w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej organu podatkowego - wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.