IPPB2/415-555/14-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wymiany udziałów
IPPB2/415-555/14-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. aport
 2. objęcie udziałów
 3. udział
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2014 r. (data wpływu 18 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem - akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Wnioskodawca wraz z pozostałymi wspólnikami planuje przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych. W ramach planowanych działań spółka komandytowo-akcyjna zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (dalej: „Spółka z o. o.”).

Wnioskodawca ma objąć w Spółce z o. o. udziały niedające mu bezwzględnej większości praw głosu w Spółce z o.o. Jeden z pozostałych wspólników Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej - osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy - obejmie udziały w Spółce z o.o. uprawniające go do bezwzględnej większości praw głosu w Spółce z o.o. (dalej „Drugi Wspólnik”). Pozostałe udziały w Spółce z o.o. będą własnością pozostałych wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, osób podlegających w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej (w tym Wnioskodawca oraz Drugi Wspólnik) rozważają wniesienie udziałów, które obejmą w Spółce z o.o. do innej spółki z o.o., która będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (dalej: „SPV”). Udziały w Spółce z o.o, miałyby zostać wniesione aportem do SPV (w chwili przeprowadzania operacji SPV będzie już podmiotem istniejącym) w zamian za co wspólnicy (w tym Wnioskodawca i Drugi Wspólnik) obejmą nowoutworzone udziały w SPV.

Transakcja miałaby przebiegać następująco:

 1. jako pierwszy wniesienia udziałów w Spółce z o.o. do SPV dokona Drugi Wspólnik, który będzie posiadał udziały w Spółce z o.o. dające bezwzględną większość praw głosu, w wyniku czego SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o.;
 2. jako kolejny wniesie udziały w Spółce z o.o. do SPV Wnioskodawca (oraz pozostali wspólnicy), co będzie równoznaczne ze zwiększeniem ilości udziałów w Spółce z o.o. przez nabywcę (SPV), który już posiada udziały dające mu bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o.

Żaden ze wspólników Spółki z o.o. (w tym Wnioskodawca i Drugi Wspólnik) nie otrzyma w związku z dokonanym aportem do SPV żadnej zapłaty w gotówce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w SPV...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przestawionym zdarzeniu przyszłym po jego stronie nie wystąpi przychód z tytułu objęcia udziałów w SPV.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8a Ustawy PIT, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8b Ustawy PIT wskazany powyżej przepis stosuje się w przypadku, gdy spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, transakcja wymiany udziałów, po spełnieniu określonych warunków, jest neutralna podatkowo zarówno dla udziałowców spółki zbywającej udziały jak i dla spółki nabywającej.

Aby transakcja wymiany udziałów była neutralna na gruncie podatku dochodowego, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. podmioty biorące udział w transakcji muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. w zamian za udziały (akcje) spółki zbywanej albo za udziały (akcje) spółki zbywanej wraz z zapłatą w gotówce (nieprzekraczającą wysokości 10% wartości nominalnej zbywanych udziałów), udziałowiec (akcjonariusz) obejmie udziały (akcje) w innej spółce;
 3. w wyniku przeprowadzonej transakcji, spółka której udziały (akcje) są nabywane przez udziałowca (akcjonariusza), uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały zbyte lub zwiększy ilość udziałów (akcji) w tej spółce, jeśli już wcześniej posiadała bezwzględną większość praw głosu.

W wyniku ziszczenia się przedstawionego zdarzenia przyszłego, w SPV nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego, tj. Udziałów w Spółce z o.o. na kapitał zakładowy SPV. Zarówno Spółka z o.o, jak i SPV będą podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia i w chwili przeprowadzenia planowanej operacji będą spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w załączniku nr 3 do Ustawy PIT oraz Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, dzięki czemu pierwszy warunek wskazany powyżej będzie spełniony.

Wnioskodawca dokona wniesienia udziałów w Spółce z o.o. do SPV, w zamian za co nabędzie udziały w SPV (nie otrzymując żadnego wynagrodzenia w gotówce), co spełnia drugą przesłankę zachowania neutralności podatkowej transakcji.

Przed dokonaniem aportu do SPV przez Wnioskodawcę, pakiet udziałów Spółki z o.o. uprawniających do bezwzględnej większości praw głosów w Spółce z o.o, wniesie do SPV Drugi Wspólnik. Nabycie należących do Wnioskodawcy udziałów Spółki z o.o. przez SPV będzie stanowić dla SPV zwiększenie ilości posiadanych praw głosu w Spółce z o.o., której bezwzględną większość SPV już posiada - jest to równoznaczne ze spełnieniem ostatniego z warunków stawianych przez art. 24 ust. 8a Ustawy PIT.

Swoje stanowisko Wnioskodawca popiera przywołując następujące interpretacje indywidualne, wydane w podobnych lub analogicznych stanach faktycznych:

 1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 października 2011 r., sygn. ILPB2/415-798/11-2/JK;
 2. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPB2/415-31/12-6/KR; Reasumując, mając na uwadze treść przepisu oraz sposób jego interpretacji, po dokonaniu analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego - zgodnie z którym w wyniku nabycia od Wnioskodawcy posiadanych przez niego udziałów w Spółce z o.o., nabywająca SPV podwyższy posiadaną już bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o. (spółce, której udziały są nabywane), co nastąpi przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach Ustawy PIT - zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a Ustawy PIT.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z opisaną w zdarzeniu przyszłym transakcją nie powstanie po jego stronie przychód z tytułu objęcia udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem - akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Wnioskodawca wraz z pozostałymi wspólnikami planuje przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych. W ramach planowanych działań spółka komandytowo-akcyjna zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (dalej: „Spółka z o. o.”). Wnioskodawca ma objąć w Spółce z o. o. udziały niedające mu bezwzględnej większości praw głosu w Spółce z o.o. Jeden z pozostałych wspólników Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej - osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy - obejmie udziały w Spółce z o.o. uprawniające go do bezwzględnej większości praw głosu w Spółce z o.o. (dalej „Drugi Wspólnik”). Pozostałe udziały w Spółce z o.o. będą własnością pozostałych wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, osób podlegających w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej (w tym Wnioskodawca oraz Drugi Wspólnik) rozważają wniesienie udziałów, które obejmą w Spółce z o.o. do innej spółki z o.o., która będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (dalej: „SPV”). Udziały w Spółce z o.o, miałyby zostać wniesione aportem do SPV (w chwili przeprowadzania operacji SPV będzie już podmiotem istniejącym) w zamian za co wspólnicy (w tym Wnioskodawca i Drugi Wspólnik) obejmą nowoutworzone udziały w SPV. Transakcja miałaby przebiegać następująco:

 1. jako pierwszy wniesienia udziałów w Spółce z o.o. do SPV dokona Drugi Wspólnik, które będzie posiadał udziały w Spółce z o.o. dające bezwzględną większość praw głosu, w wyniku czego SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o.;
 2. jako kolejny wniesie udziały w Spółce z o.o. do SPV Wnioskodawca (oraz pozostali wspólnicy), co będzie równoznaczne ze zwiększeniem ilości udziałów w Spółce z o.o. przez nabywcę (SPV), który już posiada udziały dające mu bezwzględną większość praw głosu w Spółce z o.o.

Żaden ze wspólników Spółki z o.o. (w tym Wnioskodawca i Drugi Wspólnik) nie otrzyma w związku z dokonanym aportem do SPV żadnej zapłaty w gotówce.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki w postaci składnika majątku nie stanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, to u wnoszącego taki wkład co do zasady powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże w myśl art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotowce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego przedstawiony przez Wnioskodawcę, który wskazuje, że warunki określone w art. 24 ust 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.