IPPB2/415-449/14-2/PW | Interpretacja indywidualna

Efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a spółka wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę spełnia kryteria wymiany udziałów opisane w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/415-449/14-2/PWinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. udział
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2014 r. (data wpływu 12 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jest polskim rezydentem podatkowym, tj. osobą fizyczną mającą miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników spółki jawnej, która w trybie art. 551 Kodeksu spółek handlowych zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia, Wnioskodawca uzyska 51% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej; „Spółka A”), mającej siedzibę na terytorium Polski i podlegającej na terytorium Polski obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Posiadając 51% udziałów w Spółce A Wnioskodawca będzie posiadał bezwzględną większość praw głosu w Spółce A. Pozostałe 49% udziałów w Spółce A pozostanie własnością drugiego ze wspólników Spółki A.

Po uzyskaniu posiadania 51% udziałów Spółki A, Wnioskodawca planuje zbyć wszystkie posiadane przez siebie udziały Spółki A w drodze aportu na rzecz innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającej na terytorium Polski obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (dalej: „Spółka B”).

W efekcie planowanej transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A do Spółki B, Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce B, natomiast Spółka B uzyska bezwzględną większość praw do głosu w Spółce A, stając się jej 51% udziałowcem. W zamian za nabywane przez Wnioskodawcę udziały w Spółce B, nie dojdzie do jakiejkolwiek zapłaty w gotówce na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki B wkładu niepieniężnego w postaci 51% udziałów Spółki A będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z późn. zm., dalej: „ustawa PIT”), wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki B wkładu niepieniężnego w postaci 51% udziałów Spółki A nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy PIT.

Zasadniczo, wniesienie aportem do spółki kapitałowej posiadanych przez podatnika akcji/udziałów powoduje powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 1a ustawy PIT, przychód z tytułu objętych udziałów powstaje w dniu zarejestrowania spółki tub wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.

Niemniej jednak, w myśl art. 24 ust. 8a ustawy PIT jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) oraz w zamian za udziały (akcje) tej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne (udziały) akcje wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a przy braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 • spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 • spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość głosów w spółce, której udziały są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce;
 • do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Przepis art. 24 ust. 8a ustawy PIT regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „Szczególne zasady ustalania dochodu”. To oznacza, że jeżeli wymiany udziałów (akcji) dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny. Jeżeli zatem zostaną spełnione przesłanki wymiany udziałów (akcji), to do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) w zamian za uzyskane od nich udziały (akcje) w innej spółce.

Jak wynika z przedstawionego stanu przyszłego, w przedmiotowej sprawie:

 • w zamian za nabywane 51% udziałów Spółki A, Spółka B przekaże Wnioskodawcy wyłącznie własne udziały. W szczególności w zamian za nabywane udziały Spółki A, nie dojdzie do jakiejkolwiek zapłaty w gotówce na rzecz Wnioskodawcy;
 • w związku z realizacją planowanej transakcji Spółka B stanie się właścicielem 51% udziałów Spółki A i będzie przysługiwała jej bezwzględna większość głosów w Spółce A;
 • Spółka A i Spółka B są spółkami, które podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, planowana transakcja stanowi tzw. wymianę udziałów, o której mowa w przytaczanym art. 24 ust. 8a ustawy PIT i w konsekwencji wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki B wkładu niepieniężnego w postaci 51% udziałów Spółki A nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko potwierdzane jest w interpretacjach Dyrektorów Izby Skarbowych, przykładowo:

Reasumując powyższe, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki B wkładu niepieniężnego w postaci 51% udziałów Spółki A nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy PIT.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca uprzejmie wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, jest polskim rezydentem podatkowym, jednym z dwóch wspólników spółki jawnej, która w trybie art. 551 Kodeksu spółek handlowych zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia, Wnioskodawca uzyska 51% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej; „Spółka A”), mającej siedzibę na terytorium Polski i podlegającej na terytorium Polski obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Posiadając 51% udziałów w Spółce A Wnioskodawca będzie posiadał bezwzględną większość praw głosu w Spółce A. Pozostałe 49% udziałów w Spółce A pozostanie własnością drugiego ze wspólników Spółki A. Wnioskodawca planuje zbyć wszystkie posiadane przez siebie udziały Spółki A w drodze aportu na rzecz innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającej na terytorium Polski obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (dalej: „Spółka B”). W efekcie planowanej transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A do Spółki B, Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce B, natomiast Spółka B uzyska bezwzględną większość praw do głosu w Spółce A, stając się jej 51% udziałowcem. W zamian za nabywane przez Wnioskodawcę udziały w Spółce B, nie dojdzie do jakiejkolwiek zapłaty w gotówce na rzecz Wnioskodawcy.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku nie stanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy, to u wnoszącego taki wkład co do zasady powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże w myśl art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotowce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
  • do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a spółka wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę spełnia kryteria wymiany udziałów opisane w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.