IPPB2/415-436/12-2/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dokonanie darowizny papierów wartościowych i/lub udziałów na rzecz Spółki Cypryjskiej, będącej podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, spowoduje powstanie po Jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to jak należałoby ustalić wysokość tego przychodu i czy może on być oszacowany na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 02.05.2012 r. (data wpływu 07.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z darowizną papierów wartościowych i/lub udziałów na rzecz Spółki cypryjskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z darowizną papierów wartościowych i/lub udziałów na rzecz Spółki cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca posiada papiery wartościowe (akcje, obligacje i inne) wyemitowane przez podmioty (osoby prawne) z siedzibą zarówno w Polsce jak i poza Polską, a także udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Wnioskodawca obecnie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej a wymienione papiery wartościowe i udziały nigdy nie stanowiły składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Wnioskodawca rozważa dokonanie darowizny niektórych papierów wartościowych i/lub udziałów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Spółka ta (dalej: „Spółka Cypryjska”) będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z prawem cypryjskim, będzie miała osobowość prawną oraz będzie na Cyprze podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W dacie darowizny Spółka Cypryjska będzie podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, gdyż będzie posiadać większość udziałów w niej bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem innego podmiotu kontrolowanego przez Niego. W związku z przekazaniem darowizny Wnioskodawca nie obejmie (ani bezpośrednio ani pośrednio) żadnych nowych udziałów w Spółce Cypryjskiej, ani nie ulegnie zmianie wartość nominalna dotychczasowych udziałów w Spółce Cypryjskiej. Obdarowana Spółka Cypryjska w związku z umową darowizny nie będzie zobowiązana do żadnych świadczeń na rzecz darczyńcy czy jakiegokolwiek innego podmiotu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokonanie darowizny papierów wartościowych i/lub udziałów na rzecz Spółki Cypryjskiej, będącej podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą, spowoduje powstanie po Jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Jeśli tak, to jak należałoby ustalić wysokość tego przychodu i czy może on być oszacowany na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W opinii Wnioskodawcy dokonanie darowizny jak wyżej nie spowoduje powstania po Jego stronie żadnego przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem art. 25 ust. 1 oraz art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania.

Uzasadnienie.

Rozważana darowizna będzie czynnością nieodpłatną a jej przedmiotem nie będą składniki majątku wykorzystywane (kiedykolwiek) w działalności gospodarczej. W związku z tym, zarówno w przepisach ogólnych jak i szczegółowych (wskazanych w poz. 61 niniejszego wniosku), brak jest podstaw do uznania, że wskutek dokonania darowizny po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód. Z tego względu też bezprzedmiotowe są przepisy dotyczące oszacowania dochodu oraz sporządzania dokumentacji podatkowej.

Analogiczne zagadnienie było przedmiotem licznych interpretacji indywidualnych, m.in.:

 • interpretacja indywidualna z dnia 28 października 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB2/415-909/11-2/JK,
 • interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/415-1003/11-2/LS,
 • interpretacja Indywidualna z dnia 23 lutego 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/415-1036/11-2/LS,
 • interpretacja indywidualna z dnia 7 marca 2012 r. wydana przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/415-20/12-2/LS,
 • interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2012 r. wydana przez Dyrektora izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB2/415-818/11-2/KR.

Powyższe interpretacje indywidualne jednoznacznie potwierdzają moje stanowisko jak wyżej, dlatego też opublikowane uzasadnienia tychże Interpretacji niniejszym przyjmuję jako własne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. odsetki od pożyczek,
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni), wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 10. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 tegoż Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa dokonanie darowizny niektórych papierów wartościowych i/lub udziałów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. W związku z przekazaniem darowizny Wnioskodawca nie obejmie (ani bezpośrednio ani pośrednio) żadnych nowych udziałów w Spółce Cypryjskiej, ani nie ulegnie zmianie wartość nominalna dotychczasowych udziałów w Spółce Cypryjskiej. Obdarowana Spółka Cypryjska w związku z umową darowizny nie będzie zobowiązana do żadnych świadczeń na rzecz darczyńcy czy jakiegokolwiek innego podmiotu.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje papiery wartościowe i/lub udziały.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki cypryjskiej papierów wartościowych i/lub udziałów, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane papiery wartościowe i/lub udziały, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości.

Natomiast w odniesieniu do powołanego w pytaniu oraz we własnym stanowisku art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, iż przepis ten nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie bowiem z tym przepisem, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

W konsekwencji powyższych uregulowań stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci papierów wartościowych i/lub udziałów na rzecz kapitałowej spółki cypryjskiej, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie papierów wartościowych i/lub udziałów nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe należy również uznać, iż na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej od transakcji o której mowa w art. 25a ust. 1 ww. ustawy.

Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy opisywana darowizna ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Jeżeli jednak przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, w szczególności, jeżeli umowa darowizny będzie związana ze świadczeniem wzajemnym spółki cypryjskiej w jakiejkolwiek formie, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

W odniesieniu do powołanych we wniosku indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.