IPPB2/415-372/13-6/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres skutków podatkowych związanych z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowej po dokonaniu odpłatnego zniesienia współwłasności w odniesieniu do udziału w nieruchomości nabytego w 2007 roku oraz w odniesieniu do udziału w nieruchomości nabytego w 2012 roku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.05.2013 r. (data wpływu 13.05.2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21.11.2012 r. (data wpływu 01.07.2013 r.) Nr IPPB2/415-372/13-2/MK z dnia 10.06.2013 r. (data doręczenia 21.06.2013 r.) oraz pismem z dnia 22.07.2013 r. (data wpływu 25.07.2013 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-372/13-4/MK z dnia 11.07.2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowej po dokonaniu odpłatnego zniesienia współwłasności – jest:

 • prawidłowe - w odniesieniu do udziału w nieruchomości nabytego w 2007 roku
 • nieprawidłowe w odniesieniu do udziału w nieruchomości nabytego w 2012 roku

UZASADNIENIE

W dniu 13.05.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowej po dokonaniu odpłatnego zniesienia współwłasności.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z planowaną sprzedażą należącej do Wnioskodawcy i jego małżonki działki pojawiła sic wątpliwość dotycząca obowiązku opodatkowania tej sprzedaży podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W grudniu 2007 r. Wnioskodawca z małżonką wraz z innym małżeństwem nabyli działkę Nr 584 na zasadach współwłasności po 50 %.

W roku 2012 na podstawie postanowienia sądu została zniesiona współwłasność, działka została podzielona – Wnioskodawca z małżonką zostali właścicielami działki Nr 584/2 a drugie małżeństwo jako współwłaściciele otrzymali działkę Nr 584/3.

Sąd zasądził również wzajemne dopłaty kwotowe związane z zachowaniem dotychczasowej wielkości udziałów przed podziałem i ustanowieniem służebności gruntowej dla jednej z nich. Do wniosku Wnioskodawca załączył Postanowienie sądu.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 10.06.2013 r. Nr IPPB2/415-372/13-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

- czy wartość przyznanej Wnioskodawcy i jego małżonce w wyniku zniesienia współwłasności działki odpowiada wartości dotychczas posiadanego udziału w działce, którą Wnioskodawca nabył wraz z żoną i innym małżeństwem w drodze kupna, czego dotyczyła zasądzona przez sąd dopłata...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 27.06.2013 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 • Wartość przyznanej Wnioskodawcy i jego małżonce w wyniku zniesienia współwłasności odpowiada wartości dotychczas posiadanego udziału w działce którą Wnioskodawca wraz z żoną i innym małżeństwem nabył w drodze kupna.
 • Zasądzona dopłata dotyczyła rozliczenia wartości działki tak aby nie doszło do zmiany dotychczasowego udziału małżeństw w wartości nabytej działki, oraz kosztów ustanowienia służebności gruntowej umożliwiającej swobodny dojazd do podzielonej działki.

oraz

Pismem z dnia 11.07.2013 r. Nr IPPB2/415-372/13-4/MK Wnioskodawca został ponownie wezwany do uzupełnienia wniosku poprzez:

- Jednoznaczne doprecyzowanie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w związku z otrzymaną odpowiedzią na przesłane przez organ podatkowy wezwanie. Bowiem z analizy otrzymanej odpowiedzi wynikała rozbieżność w stosunku do przedstawionego stanu faktycznego.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 22.07.2013 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 • Wartość przedmiotowej nieruchomości po podziale wyrażona w udziale procentowym powierzchni przypadająca na każde małżeństwo wynosi 50% - odpowiada wartości dotychczas posiadanego udziału w działce”.
 • Zasądzona dopłata dotyczyła rozliczenia wartości działki tak aby nie doszło do zmiany dotychczasowego udziału małżeństw w wartości nabytej działki.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Przyjmując, że nabycie nieruchomości nastąpiło faktycznie w 2007 r., a zniesienie współwłasności z 2012 r. nie zmieniło wielkości udziałów w nieruchomości, to przychód osiągnięty z jej sprzedaży, dokonanej w 2013 roku nie będzie stanowił źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. pkt 8 lit. a) – c) ustawy PIT - tym samym nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż sąd w postanowieniu o zniesieniu współwłasności nie zmienił wielkości dotychczasowych udziałów w nieruchomości należy uznać, że momentem nabycia nieruchomości jest data nabycia nieruchomości na zasadach współwłasności, a nie data jej zniesienia, ponieważ zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia, co do zasady, tylko wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia dotychczasowy współwłaściciel otrzymuje nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie temu współwłaścicielowi przysługiwał, Należy zatem przyjąć, że w zaistniałej sytuacji nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku z tytułu tej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w odniesieniu do udziału w nieruchomości nabytego w 2007 roku, natomiast w odniesieniu do udziału w nieruchomości nabytego w 2012 roku za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ponadto dokonując oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości dokonanego przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, trzeba zawsze ustalić w jakim brzmieniu przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować. Ocena prawna skutków podatkowych w przypadku sprzedaży nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości jest skonkretyzowana bowiem odrębnie dla nieruchomości nabytych do 31 grudnia 2006 r., odrębnie dla nieruchomości nabytych od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. i odrębnie dla nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2008 r.

Z powyższego wynika zatem, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma ustalenie zarówno daty jak i formy nabycia nieruchomości. Zatem dla ustalenia jakie przepisy znajdą zastosowanie w sprawie, istotne jest ustalenie daty nabycia poszczególnych udziałów w przedmiotowej nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że w grudniu 2007 r. Wnioskodawca z małżonką wraz z innym małżeństwem nabyli działkę Nr 584 na zasadach współwłasności po 50 %.

W roku 2012 na podstawie postanowienie sądu została zniesiona współwłasność, działka została podzielona na dwie odrębne działki o Nr o Nr 584/2 i 584/3. Wnioskodawca wraz z małżonką zostali właścicielami działki o Nr 584/2.

Sąd zasądził również wzajemne dopłaty kwotowe związane z zachowaniem dotychczasowej wielkości udziałów przed podziałem i ustanowieniem służebności gruntowej dla jednej z nich. Jak wskazał Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie dopłata dotyczyła rozliczenia wartości działki, tak aby nie doszło do zmiany dotychczasowego udziału małżeństw w wartości nabytej działki, oraz kosztów ustanowienia służebności gruntowej umożliwiającej swobodny dojazd do podzielonej działki.

Zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłaścicielom przysługują części wspólnego prawa własności (tzw. udziały), którymi mogą swobodnie rozporządzać. Dopóki więc istnieje współwłasność można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu.

Zgodnie z art. 210 i nast. Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy wyłącznie wówczas, jeżeli nabyte na własność mienie mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat.

Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Nie zmienia tego fakt, że zniesienia współwłasności dokonuje się bez spłat i dopłat. Zatem jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany przed zniesieniem współwłasności oznacza to, że dla udziału w nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. W konsekwencji należny jest podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, jednakże należny jest nie od całości osiągniętego przychodu, lecz od nadwyżki ponad posiadany udział.

Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość (udział w nieruchomości), która po dokonanym podziale przekracza udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Dla celów podatku dochodowego bieg terminu pięcioletniego dla części udziału w nieruchomości, ponad udział we współwłasności należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności. Jeżeli natomiast w wyniku zniesienia współwłasności udział się nie zwiększa, wówczas datą nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) jest data pierwotnego nabycia udziału w nieruchomości, a nie data zniesienia współwłasności.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku dokonanego podziału mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym.

Jeżeli więc spełnione są wymienione wyżej warunki, podział nieruchomości nie może być rozpatrywany w kategoriach nabycia. W takiej sytuacji za datę jej nabycia uznać należy datę pierwotnego nabycia udziału w nieruchomości. Jeżeli jednak na skutek dokonanego podziału nieruchomości lub zniesienia współwłasności przysługujący danej osobie udział ulega powiększeniu lub też towarzyszą mu spłaty i dopłaty wówczas czynność ta skutkuje nabyciem ponad dotychczas posiadany udział. Podkreślić zatem należy, iż w każdej sytuacji, kiedy w wyniku zniesienia współwłasności jeden z dotychczasowych współwłaścicieli został zobowiązany do dopłaty, mamy do czynienia z nieekwiwalentnym podziałem, a po stronie osoby zobowiązanej do dopłaty następuje nabycie majątku przekraczające pierwotnie posiadany przez niego udział we współwłasności.

Jak wskazano we wniosku wartość przedmiotowej nieruchomości po podziale wyrażona w udziale procentowym powierzchni przypadająca na każde małżeństwo wynosi 50% i odpowiada dotychczas posiadanemu udziałowi w działce. Natomiast zasądzona dopłata dotyczyła rozliczenia wartości działki tak aby nie doszło do zmiany dotychczasowego udziału małżeństw w wartości nabytej działki.

Przenosząc zatem powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w celu ustalenia daty nabycia udziału w działce o Nr 584/2, który Wnioskodawca zamierza sprzedać w 2013 r. w pierwszej kolejności ustalić należy jaką wartość na dzień zniesienia współwłasności miał udział Wnioskodawcy w działce o Nr 584 oraz jaką wartość na dzień zniesienia współwłasności miał udział Wnioskodawcy w działce o powierzchni o Nr 684/2. A następnie Wnioskodawca winien porównać wartości obu ww. udziałów i stwierdzić czy w wyniku zniesienia współwłasności wartość przyznanego Wnioskodawcy majątku – tj. udziału w działce Nr 584/2 wyniosła mniej, tyle samo, czy więcej niż wartość udziału w działce o Nr 584 przysługującego Wnioskodawcy przed zniesieniem współwłasności. Należy zatem porównać wartość majątku przysługującego Wnioskodawcy przed zniesieniem współwłasności (wartość na dzień zniesienia współwłasności udziału w działce o Nr 584) z wartością majątku przyznanego Wnioskodawcy i jego małżonce w wyniku zniesienia współwłasności (czyli wartością udziału w działce o Nr 584/2).

Przy czym podkreślić należy, że ustalenia wartości powyższych udziałów, jakie Wnioskodawcy przysługiwały zarówno przed jak i po zniesieniu współwłasności w ww. działkach należy dokonać nie według subiektywnego przekonania Wnioskodawcy, czy też opierając się na wartości działek na dzień ich nabycia, w której zostały określone wartości nabytych udziałów, lecz w świetle wyliczenia dokonanego na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy o zniesienie współwłasności.

Zatem dokonując ustalenia wartości udziałów przed i po zniesieniu współwłasności należy odnieść się do wartości cen rynkowych a nie do wartości wyrażonej w udziale procentowym.

Jeżeli z porównania ww. wartości, tj. wartości udziału przysługującego Wnioskodawcy przed zniesieniem współwłasności z wartością udziału przysługującego wnioskodawcy po zniesieniu współwłasności wyjdzie, iż wartość udziału, posiadanego przez niego po zniesieniu współwłasności – była równa (lub mniejsza) niż wartość udziału posiadanego przed zniesieniem współwłasności, to wówczas stwierdzić należy, że do nabycia przez Wnioskodawcę udziału w działce o Nr 584 doszło w drodze kupna w 2007 r. W wyniku zniesienia współwłasności wnioskodawca nie nabył bowiem majątku ponad ten, którego był już właścicielem przed zniesieniem współwłasności, a który nabył w drodze kupna w 2007 r.

Oznaczać to będzie, iż planowana sprzedaż udziału w działce będzie miała miejsce po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie w drodze kupna, a tym samym Wnioskodawca nie byłby zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z tą sprzedażą.

Jeżeli natomiast z porównania ww. wartości wyjdzie nadwyżka wartości oznaczać to będzie, że w wyniku zniesienia współwłasności w 2012 r. Wnioskodawca nabył udział w działce o Nr 584/2 ponad wartość udziału nabytego pierwotnie w drodze kupna w 2007 r. w działce o Nr 584. Wówczas udział w działce Nr 584/2 odpowiadający tej nadwyżce w związku z planowana sprzedażą działki będzie podlegał opodatkowaniu, ponieważ oznacza to, że w wyniku zniesienia współwłasności w 2012 r. Wnioskodawca nabył majątek większy niż pierwotnie do niego należał. W takim przypadku za datę nabycia przez Wnioskodawcę części nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności a przekraczającej udział posiadany przed zniesieniem współwłasności należy uznać dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności, czyli 2012 r.

Ponieważ, jak wynika z wniosku zniesienie współwłasności odbyło się za dopłatą na rzecz współwłaścicieli nieruchomości będącej przedmiotem zniesienia współwłasności, („dopłata dotyczyła rozliczenia wartości działki, tak aby nie doszło do zmiany dotychczasowego udziału małżeństw w wartości nabytej działki”) zatem uznać należy, iż zniesienie współwłasności działki o Nr 584 skutkowało dla Wnioskodawcy nabyciem części nieruchomości ponad dotychczas posiadany udział w tych nieruchomościach.

W świetle powyższego, uznać należy, że Wnioskodawca nabył udział w nieruchomości, odpowiednio w roku 2007 oraz w 2012 roku. Zatem bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, winien być liczony stosownie do nabycia udziałów, od końca roku 2007 r. oraz 2012 r.

W konsekwencji stwierdzić należy, iż Wnioskodawca dokonując sprzedaży działki dokona zbycia zarówno udziału w tej działce nabytego w 2007 r., jak również udziału nabytego w 2012 r. w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności.

Biorąc powyższe pod uwagę, sprzedaż działki w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2007 roku nie będzie stanowiła źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.

Natomiast dokonując oceny skutków podatkowych planowanej sprzedaży przedmiotowej działki w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2012 r. w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 01 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 22 ust. 6c koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy lub praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Reasumując, przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż :

 • planowana sprzedaż działki o Nr 584/2 odpowiadającej wysokości udziału nabytego w 2007 r., nie stanowi źródła przychodu, a zatem nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego ze względu na upływ pięcioletniego terminu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie,
 • planowana sprzedaż działki o Nr 584/2 odpowiadająca wwartości udziału nabytego w 2012 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak uzyskane, ze sprzedaży tego udziału środki Wnioskodawca przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to dochód w wysokości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia, objęty zostanie zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Nadto, mając na uwadze, iż wskazana we wniosku nieruchomość stanowiła wspólną własność Wnioskodawcy i współmałżonki, należy zauważyć, że niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Stosownie do powyższego współmałżonka Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną winna wystąpić z odrębnym zapytaniem i uiścić stosowną opłatę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.