IPPB1/4511-746/15-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

Czy wartość początkowa udziałów w Nieruchomościach i Znaku Towarowym ujawniona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki powinna zostać określona w wysokości wartości rynkowej tych udziałów, stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT?
IPPB1/4511-746/15-2/KS1interpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. nieruchomości
 3. prawo
 4. udział
 5. wartość początkowa
 6. wartość rynkowa
 7. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej udziałów w nieruchomościach oraz udziałów w prawie ochronnym na znaku towarowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej udziałów w nieruchomościach oraz udziałów w prawie ochronnym na znaku towarowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Obecnie Wnioskodawca wraz z członkami jednej rodziny prowadzą firmę rodzinną w formie spółki jawnej. W celu rozwinięcia prowadzonego biznesu oraz zapewnienia ciągłości jego prowadzenia przez kolejne pokolenia członków rodziny, wdrażany jest plan sukcesyjny.

Jednym z elementów planu sukcesyjnego jest wniesienie przez Wnioskodawcę tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej (dalej: „Spółka”):

 1. udziałów w nieruchomościach lokalowych (dalej: „Nieruchomości”) i
 2. udziału w prawie ochronnym na znak towarowy (dalej: „Znak Towarowy”).

Ad 1. Wnoszone do Spółki udziały w Nieruchomościach będą stanowiły majątek prywatny Wnioskodawcy, niewykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Własność udziałów w Nieruchomościach zostanie nabyta przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu na niego przez inną spółkę osobową (w której jest wspólnikiem) udziałów w Nieruchomościach.

Na dzień wniesienia udziałów w Nieruchomościach do Spółki będą one nadawały się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, a ich przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. Wartość każdego z udziałów Nieruchomości będzie przekraczała 3.500 zł. Udziały w nieruchomościach zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Ad 2. Wnoszony do Spółki udział w prawie ochronnym na Znak Towarowy będzie stanowił majątek prywatny Wnioskodawcy, niewykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Prawo ochronne będzie potwierdzone w drodze decyzji przez Urząd Patentowy. Udział w prawie ochronnym na Znak Towarowy zostanie nabyty przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu na niego przez inną spółkę osobową (w której jest wspólnikiem) udziału w tym prawie.

Na dzień wniesienia udziału w prawie ochronnym na Znaku Towarowym do Spółki, Znak Towarowy będzie nadawał się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, a jego przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. Wartość udziału w prawie ochronnym na Znaku Towarowym będzie przekraczała 3.500 zł. Udział w prawie ochronnym na Znaku Towarowym zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość początkowa udziałów w Nieruchomościach i Znaku Towarowym ujawniona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki powinna zostać określona w wysokości wartości rynkowej tych udziałów, stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa przedmiotowych udziałów w Nieruchomościach i Znaku Towarowym, ujawnionych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, powinna zostać określona w wysokości wartości rynkowej tych udziałów, stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Uwagi ogólne

W myśl art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają, m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zwane środkami trwałymi.

Amortyzacji podlegają także nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością (art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Prawo ochronne na znak towarowy stanowi prawo, o którym mowa wyżej.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej prawa handlowego (w tym spółki komandytowej), ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi ta spółka, a nie poszczególni jej wspólnicy. Także spółka, a nie wspólnicy, dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym, aby w ogóle dany składnik majątku można było uznać za środek trwały, czy też wartość niematerialną i prawną, musi on stanowić składnik majątku spółki, co oznacza, iż na spółkę musi zostać przeniesione prawo własności tego składnika majątku.

W świetle powyższych przepisów udziały w Nieruchomościach i Znaku Towarowym mogą, co do zasady, stanowić odpowiednio: środki trwałe lub wartości niematerialne podlegające amortyzacji, pod warunkiem spełnienia warunków wynikających z powyższych przepisów.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej danego środka trwałego czy danej wartości niematerialnej i prawnej. W przypadku nabycia danego składnika majątku w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną za wartość początkową uznaje się:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
 2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
 3. wartość (określoną zgodnie z art. 19 ustawy o PIT) - jeżeli:
  • ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i
  • przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie (art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Wartość rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy o PIT).

 1. Wartość początkowa składników majątku Spółki

Wartość początkowa udziałów w Nieruchomościach oraz udziału w ochronnym prawie na Znaku Towarowym wniesionych do Spółki powinna zostać ustalona na podstawie jednej z zasad zawartych w art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności zdarzenia przyszłego zakładają, że:

 • Wnioskodawca jest właścicielem Nieruchomości oraz jest osobą, której przysługuje ochronne prawo na Znaku Towarowym;
 • zostanie dokonany aport udziałów w Nieruchomości i Znaku Towarowym na rzecz spółki niebędącej osobą prawną;
 • wspólnikiem wnoszącym wkład będzie osoba fizyczna;
 • przedmiot wkładu nie będzie wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Znak Towarowy nie został wytworzony przez wspólnika wnoszącego aport we własnym zakresie;
 • ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie udziałów w Nieruchomości i Znaku Towarowym przez wspólnika wnoszącego wkład będzie niemożliwe, gdyż uzyska on je w drodze nieodpłatnego przekazania;
 • Nieruchomości i Znak Towarowy spełnią warunki konieczne do wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym, zaistnieją przesłanki wskazane w art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT. Zatem wartość początkową udziałów w Nieruchomościach i Znaku Towarowym w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka powinna ustalić według wartości rynkowej tych udziałów.

 1. Stanowisko Ministra Finansów w analogicznych stanach faktycznych

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę jest uznawane za prawidłowe w interpretacjach wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów dotyczących analogicznych stanów faktycznych. Przykładowo, w interpretacji z 24 października 2012 r. (nr ILPB1/415-731/12-4/AG) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że:

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni nabyła wskazane we wniosku udziały w nieruchomościach w drodze darowizny (tj. nieodpłatnie), nie jest możliwe ustalenie wartości wydatków poniesionych na ich nabycie. W konsekwencji spółka osobowa, do której wniesiono aportem ww. udziały w nieruchomościach będzie uprawniona do ustalenia ich wartości początkowej na podstawie art. 22g ust 1 pkt 4 lit. c, tj. w wysokości ich wartości rynkowej. Przy czym, ww. wartość rynkową należy ustalić na dzień wniesienia aportu”.

Analogiczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach z 30 listopada 2009 r. (nr IBPBI/1/415-999/09/KB) oraz 24 grudnia 2014 r. (nr IBPBI/1/415-1132/14/SK).

W związku z powyższym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.), podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych uzależniony jest od sposobu nabycia środka trwałego i uregulowany został w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl 22g ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:

 1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
 2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
 3. wartość określoną zgodnie z art. 19 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Stosownie do treści art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej prawa handlowego (w tym spółki komandytowej), ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi ta spółka, a nie poszczególni jej wspólnicy. Przy czym, aby w ogóle dany składnik majątku można było uznać za środek trwały, czy też wartość niematerialną i prawną, musi on stanowić składnik majątku spółki, co oznacza, iż na spółkę musi zostać przeniesione prawo własności tego składnika majątku. W konsekwencji przy określaniu sposobu ustalenia wartości początkowej ww. składników majątku należy brać pod uwagę formę czynności prawnej, na podstawie której prawo własności tych składników przejdzie na spółkę osobową.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wniesie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej udziały w nieruchomościach lokalowych i udziały w prawie ochronnym na znak towarowy, które będą stanowiły majątek prywatny Wnioskodawcy, niewykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca udziały w nieruchomościach lokalowych oraz w prawie ochronnym na znak towarowy otrzyma na podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu na niego przez inną spółkę osobową (w której jest wspólnikiem). Na dzień wniesienia udziałów w nieruchomościach oraz w prawie ochronnym na znak towarowy będą one się nadawały do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, a ich przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. Wartość każdego z udziałów w nieruchomościach oraz udziału w prawie ochronnym na znaku towarowym będzie przekraczała 3.500 zł. Udziały w nieruchomościach oraz w udział w prawie ochronnym na znaku towarowym zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że wartość początkową składników majątku, o których mowa we wniosku, należy ustalić w oparciu o cytowany art. 22g ust. 1 pkt 4, tj. w sposób właściwy dla składników majątku nabywanych w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą prawną. Wskazać przy tym należy, że sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych aportem do spółki osobowej w wysokości ich wartości rynkowej ma charakter szczególny i można go zastosować wyłącznie w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

 • ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe oraz
 • przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nabył nieodpłatnie udziały w nieruchomościach lokalowych oraz udziały w prawie ochronnym na znaku towarowym, które planuje wnieść do spółki komandytowej jako wkład niepieniężny, nie jest możliwe ustalenie wartości wydatków poniesionych na ich nabycie.

Zatem w konsekwencji powyższego wartość początkową udziałów w nieruchomościach lokalowych oraz udziale w prawie ochronnym na znaku towarowym, otrzymanych przez Wnioskodawcę nieodpłatnie, wniesionych aportem do spółki komandytowej, należy ustalić na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c, tj. w wysokości ich wartości rynkowej. Przy czym, ww. wartość rynkowa należy ustalić na dzień wniesienia aportu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.