IPPB1/4511-718/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe w związku z objęciem udziałów w sp. z o.o.
IPPB1/4511-718/15-2/DKinterpretacja indywidualna
 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. udział
 3. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku z objęciem udziałów w sp. z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku z objęciem udziałów w sp. z o.o.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Piotr S. (dalej: „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca posiada 60% akcji w kapitale zakładowym spółki A. Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „SKA”). Drugi akcjonariusz SKA, który również jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym, posiada 40% akcji w kapitale zakładowym SKA (dalej: „Wspólnik”). Planowane jest przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Sp. z o. o. 1”), w której kapitale Wnioskodawca będzie miał 60% udziałów, dających 60% praw głosu. Wspólnik będzie miał natomiast 40% udziałów, dających 40% praw głosu w kapitale Sp. z o. o. 1.

Wnioskodawca i Wspólnik planują wniesienie wszystkich swoich udziałów w Sp. z o. o. 1, tj. łącznie udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Sp. z o. o. 1 i dających 100% praw głosu w Sp. z o. o. 1, jako wkładu niepieniężnego do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Sp. z o. o. 2”) w zamian za udziały w kapitale tej spółki.

Wnioskodawca wniesie więc do Sp. z o. o. 2 wszystkie swoje udziały w Sp. z o. o. 1, tj. udziały stanowiące 60% kapitału zakładowego Sp. z o. o. 1 i dające 60% praw głosu w Sp. z o. o. 1. Wspólnik również wniesie do Sp. z o. o. 2 wszystkie swoje udziały w Sp. z o. o. 1, tj. udziały stanowiące 40% kapitału zakładowego Sp. z o. o. 1 i dające 40% praw głosu w Sp. z o. o. 1. Sp. z o. o. 2 będzie spółką istniejącą przed dokonaniem aportu, tj. wkłady Wnioskodawcy i Wspólnika nie zostaną wniesione w związku z utworzeniem tej spółki, lecz w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego.

Wniesienie udziałów w Sp. z o. o. 1 należących do Wnioskodawcy i do Wspólnika do Sp. z o. o. 2 nastąpi jednocześnie, tj. na podstawie jednej uchwały zgromadzenia wspólników Sp. z o. o. 2 o podwyższeniu kapitału. Wnioskodawca i Wspólnik jednocześnie (tj. w tym samym dniu) złożą Sp. z o.o. 2 oświadczenia o objęciu jej udziałów w zamian za wykłady niepieniężne i zawrą z Sp. z o. o. 2 umowy przeniesienia własności udziałów w Sp. z o. o. 1 na rzecz Sp. z o. o. 2.

Wnioskodawca (analogicznie Wspólnik) w zamian za udziały w Sp. z o. o. 1 obejmie udziały w Sp. z o. o. 2 w łącznej wartości nominalnej odpowiadającej łącznej wartości rynkowej wniesionych przez niego udziałów w Sp. z o. o. 1. Udziały w Sp. z o. o. 1 zostaną więc w całości wniesione na kapitał zakładowy Sp. z o. o. 2. Wnioskodawca ani Wspólnik w związku z wniesieniem aportu do Sp. z o. o. 2 nie otrzymają od Sp. z o. o. 2 żadnej dopłaty w gotówce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z objęciem udziałów w Sp. z o. o. 2 w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Sp. z o. o. 1 po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z objęciem przez niego udziałów w Sp.zo. o.2 w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Sp. z o. o. 1 nie powstanie u niego przychód podatkowy.

Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, tj., dalej: „Ustawa PIT”) jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie z art. 24 ust. 8b Ustawy PIT przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Zgodnie z art. 24 ust. 8c Ustawy PIT, przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację spełnione zostaną wszystkie przesłanki uznania transakcji za neutralną podatkowo wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a Ustawy PIT.

Wnioskodawca wskazuje, iż wskutek dokonania wkładów niepieniężnych przez Wnioskodawcę i Wspólnika, Sp. z o. o. 2 uzyska 100% praw głosu, tj. bezwzględną większość praw głosu, w Sp. z o. o. 1, której udziały nabędzie. Sp. z o. o. 2 nie uiści na rzecz Wnioskodawcy ani Wspólnika dopłaty w gotówce.

Art. 24 ust. 8a Ustawy PIT znajdzie zastosowanie do wkładów niepieniężnych dokonanych jednocześnie (tj. w tym samym dniu) przez Wnioskodawcę i Wspólnika - Sp. z o. o. 2 dokona bowiem dwóch transakcji nabycia udziałów w Sp. z o. o. 1, które zostaną przeprowadzone w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych od pierwszego nabycia i w wyniku tych transakcji spełnione zostaną warunki określone w art. 24 ust. 8a Ustawy PIT, tj. Sp. z o. o. 2 uzyska bezwzględną większość praw głosu w Sp. z o. o. 1 lub posiadając bezwzględną większość praw głosu w Sp. z o, o. 1 zwiększy ilość posiadanych w tej spółce udziałów.

Wnioskodawca zaznacza jedynie, iż już wskutek wniesienia udziałów przez Wnioskodawcę Sp. z o. o. 2 uzyska bezwzględną większość praw głosu w Sp. z o. o. 1 (tj. 60% praw głosu).

Spełnione będą ponadto inne warunki ustanowione w art. 24 ust. 8a i 8b Ustawy PIT, gdyż:

 • Wnioskodawca, Wspólnik, Sp. z o. o. 1 i Sp. z o. o. 2 podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
 • Sp. z o. o. 1 i Sp. z o. o. 2 jako polskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do Ustawy PIT (poz. 29),
 • Wnioskodawca oraz Wspólnik są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Wnoszone przez Wnioskodawcę oraz Wspólnika udziały stanowić będą wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o. o. 2.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że skoro Wnioskodawca dokona aportu udziałów Sp. z o. o. 1 do Sp. z o. o. 2 i równocześnie Wspólnik dokona aportu udziałów Sp. z o. o. 1 do Sp. z o. o. 2, obejmując jednocześnie nowe udziały w Sp. z o. o. 2, a wskutek tych transakcji nabycia udziałów spełnione zostaną warunki określone w art. 24 ust. 8a Ustawy PIT, przy czym wszystkie ww. podmioty podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, a także spełnione będą pozostałe przesłanki wskazane w art. 24 ust. 8a i 8b Ustawy PIT, to w niniejszej sprawie będziemy mieli do czynienia z transakcją wymiany udziałów w rozumieniu art. 24 ust. 8a Ustawy PIT, a zatem w momencie dokonania tej transakcji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzają jednomyślnie organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2015 r. o sygn. IBPBI1/2/415-.1171/14/MW oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2015 r. o sygn. IPPB2/415-855/14-4/AS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. treścią art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nadaną ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) – Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

W tym miejscu należy wskazać, że na mocy art. 2 pkt 14 lit. f) ustawy zmieniającej z 29 sierpnia 2014 r. ustawodawca dodał po ustępie 8b przepisu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowy ustęp 8c i ustęp 8d, obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Stosownie do art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać zbycia udziałów w spółce z o.o. (Spółka 1) do innej spółki z o.o. (Spółka 2) w drodze wniesienia do Spółki 2 wkładu niepieniężnego (aportu).

Zarówno Spółka 1 jak i Spółka 2 na moment aportu będą podlegały w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów.

Oprócz Wnioskodawcy, wniesienia udziałów Spółki 1 w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki 2 dokona także Wspólnik.

W efekcie planowanego aportu, Wnioskodawca obejmie nowe udziały w Spółce 2. Natomiast Spółka 2 nabędzie od Wnioskodawcy i Wspólnika Spółki 1 udziały dające bezwzględną większość głosów w Spółce 1.

Wnioskodawca w związku z wniesieniem aportu (udziałów w Spółce 1) nie otrzyma od Spółki 2 żadnej dopłaty w gotówce.

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie – w świetle przywołanych regulacji prawnych – należy wskazać, że skoro w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę i Wspólnika Spółki 1 do Spółki 2 wkładów niepieniężnych w postaci udziałów Spółki 1 na przestrzeni krótszej niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, nabywająca je Spółka 2 uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce 1, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach, to wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy.

Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w zakresie zastosowania przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPTPB1/415-376/14-6/15-S/KO | Interpretacja indywidualna

udział
IPPB1/4511-722/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

wymiana udziałów
ILPB2/436-384/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.