IPPB1/4511-156/15-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

- W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychody oraz koszty uzyskania przychodów z udziału w Spółce Jawnej, w związku ze zmianą zasad podziału oraz udziału w jej zyskach, która nastąpi w związku z wystąpieniem z niej jednego ze wspólników?
IPPB1/4511-156/15-2/KS1interpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. podział
 3. proporcja
 4. spółka jawna
 5. udział
 6. wspólnik
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu wspólnika w związku ze zmianą proporcji udziałów w zysku spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu wspólnika w związku ze zmianą proporcji udziałów w zysku spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.W chwili obecnej, Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki Jawnej. Zgodnie z jej umową przysługuje mu prawo do 3% jej zysku.

W tym momencie, umowa Spółki Jawnej generalnie nie modyfikuje w żaden sposób kodeksowych reguł podziału jej zysku (wyjątek stanowi § 8a umowy Spółki Jawnej, zgodnie, z którym „zysk niewypłacony Wspólnikom, osiągnięty przez Spółkę za okres do 31 marca 2013 r. przysługuje wyłącznie Wspólnikom, będących Wspólnikami Spółki na dzień 1 stycznia 2013 r.”. Zapis ten związany jest z faktem, że do Spółki Jawnej z dniem 1 kwietnia 2014 r. przystąpił nowy wspólnik, który nie miał mieć prawa do zysków Spółki Jawnej osiągniętych przed dniem jego przystąpienia), co oznacza, że każdy ze wspólników ma prawo do wypłaty przysługującego na niego zysku po zakończeniu roku obrotowego.

Rok obrotowy Spółki Jawnej pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Na początku przyszłego roku obrotowego (a więc po 1 stycznia 2015 r.), planowana jest zmiana umowy Spółki Jawnej i dokonanie modyfikacji powyższych zasad podziału jej zysków. Zgodnie z nowymi, zmodyfikowanymi zasadami podziału zysku Spółki Jawnej, jej zysk będzie się dzielić pomiędzy wspólników na koniec każdego kwartału roku obrotowego, a więc na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia danego roku obrotowego. Podstawą przypisania zysku poszczególnym wspólnikom będzie ich udział w zyskach Spółki Jawnej, jaki będzie określony w umowie Spółki Jawnej na ostatni dzień kwartału (a więc na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia).

Po zakończeniu każdego kwartału roku obrotowego, wspólnicy Spółki Jawnej będą podejmować uchwałę o sposobie rozdysponowania zysku za dany kwartał, przy czym wspólnicy będą mogli podjąć decyzję o wypłaceniu tego zysku wspólnikom (w takiej sytuacji, z dniem podjęcia uchwały przez wspólników po ich stronie powstanie roszczenie w stosunku do Spółki Jawnej o wypłatę na ich rzecz tego zysku), jak również o pozostawieniu go w Spółce Jawnej.

Powyższe zmiany mają związek z planowanym na dzień 1 października 2015 r. wystąpieniem ze Spółki Jawnej jednego ze wspólników.

Zgodnie ze zmodyfikowanymi zasadami podziału zysku, wspólnik ten będzie miał roszczenie w stosunku do Spółki Jawnej o wypłatę przypadającego na niego zysku za I, II i III kwartał 2015 r. (wspólnicy planują bowiem podejmować po każdym kwartale uchwałę o wypłacie zysku).

Konsekwencją wystąpienia jednego ze wspólników ze Spółki Jawnej będzie zmiana proporcji zysków, która przypada na pozostałych wspólników. Oznacza to, że w wyniku tej zmiany udział Wnioskodawcy w zysku Spółki Jawnej ulegnie zwiększeniu.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca będzie miał prawo do:

 1. 3% zysku Spółki Jawnej za I, II i III kwartał 2015 r., który to zysk stanie się Wnioskodawcy należny z chwilą podjęcia przez wspólników Spółki Jawnej uchwały o jego wypłacie (uchwała taka będzie podejmowana na koniec każdego kwartału);
 2. zwiększonego (w związku ze zmianą proporcji udziału w zyskach, która nastąpi na skutek wystąpienia ze Spółki Jawnej jednego ze wspólników) zysku Spółki Jawnej za IV kwartał 2015 r., który to zysk stanie się Wnioskodawcy należny z chwilą podjęcia przez wspólników Spółki Jawnej uchwały o jego wypłacie (uchwała taka będzie podjęta na koniec IV kwartału).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychody oraz koszty uzyskania przychodów z udziału w Spółce Jawnej, w związku ze zmianą zasad podziału oraz udziału w jej zyskach, która nastąpi w związku z wystąpieniem z niej jednego ze wspólników...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca, powinien rozpoznawać przychody i koszty uzyskania przychodów wynikające z działalności Spółki Jawnej proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę - na moment uzyskania przychodów i rozpoznania kosztów - udziału w jej zysku.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Spółka Jawna, jako spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są natomiast jej wspólnicy.

W związku z tym, dochody generowane przez Spółkę Jawną nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają jedynie dochody poszczególnych wspólników Spółki Jawnej.

Przychody z udziału w Spółce Jawnej będą stanowić dla Wnioskodawcy przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT.

Zgodnie bowiem z art. 5b ust. 2 Ustawy PIT, w przypadku, gdy spółka niemająca osobowości prawnej (w tym Spółka Jawna) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, wówczas również przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Powyższe oznacza, że jeśli Spółka Jawna prowadzi działalność gospodarczą, przychody z udziału w niej, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 8 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (a więc również w Spółce Jawnej) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, jak również wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 Ustawy PIT).

Podkreślenia wymaga również fakt, że ustawodawca nie wprowadził jakichkolwiek regulacji, które odnosiłyby się do sytuacji, w której dochodzi do zmiany wysokości udziału w zyskach spółki osobowej i wpływu takiej zmiany na sposób przypisywania przychodów i kosztów, a tym samym kalkulacji dochodów podlegających opodatkowaniu przez poszczególnych wspólników.

W ocenie Wnioskodawcy, uwzględniając specyfikę opodatkowania dochodów spółek osobowych (a więc transparentność podatkową spółek osobowych w zakresie podatku dochodowego, jak również neutralność podatkową wypłaty zysków ze spółki osobowej) należy przyjąć, że decydujące znaczenie ma wskazywany w Ustawie PIT parametr, w postaci udziału w zyskach spółki osobowej na moment rozpoznania przychodów i kosztów.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy dojdzie do wskazywanej przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego zmiany proporcji udziałów w zyskach Spółki Jawnej, konieczne będzie ustalenie wysokości przychodów i kosztów dotyczących działalności spółki w okresie przed i po tej zmianie.

Powyższa zmiana spowoduje zatem zwiększenie przypadającego na Wnioskodawcę udziału w zysku Spółki Jawnej od momentu dokonania tej zmiany, a więc z momentem zmiany umowy Spółki Jawnej dotyczącej wystąpienia z niej jednego ze wspólników i związanej z tym zmiany proporcji w jej zyskach.

Mając powyższe na uwadze, przypadające na Wnioskodawcę przychody i koszty do momentu wyżej opisanej zmiany w proporcji udziałów w zyskach Spółki Jawnej, powinny być ustalane na podstawie udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki Jawnej obowiązującego przed tą zmianą.

Natomiast od momentu zmiany proporcji udziałów w zyskach Spółki Jawnej, przypadające na Wnioskodawcę przychody i koszty powinien ustalać na podstawie zmienionego (a więc zwiększonego) udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki Jawnej.

Roczną wartość przychodów i kosztów, jaką Wnioskodawca powinien wykazać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym będzie stanowiła suma przychodów i kosztów obliczonych za okres przed i po zmianie proporcji udziałów w zyskach Spółki Jawnej, w sposób wskazany powyżej.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe w licznych interpretacjach podatkowych. Przykładowo przywołać można:

 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2013 r. (znak ILPB1/415-1086/13-2/AA), w której organ podatkowy w pełni podzielił stanowisko podatnika, że: „w ocenie Wnioskodawcy uwzględniając specyfikę opodatkowania dochodów spółek osobowych (transparentność podatkowa spółek osobowych w zakresie podatku dochodowego, jak i neutralność podatkowa wypłaty zysków ze spółki osobowej) należy przyjąć, że decydujące znaczenie ma wskazywany w Ustawie PIT parametr, tj. udział w zyskach obowiązujący na moment rozpoznania przychodów i kosztów. W związku z powyższym, w przypadku gdy dojdzie do wskazywanej przez Wnioskodawcę w stanie przyszłym Zmiany Udziału w Zysku, konieczne będzie ustalenie wysokości przychodów i kosztów dotyczących działalności spółki w okresie przed i po Zmianie Udziału w Zysku. Zmiana Udziału w Zysku spowoduje zatem zwiększenie przypadającego na Wnioskodawcę udziału w zysku od momentu dokonania zmiany. Tym samym przychody i koszty przypadające na Wnioskodawcę do momentu Zmiany Udziału w Zysku będą ustalane na podstawie udziału w zysku Wnioskodawcy obowiązującego przed tą zmianą, natomiast od momentu Zmiany Udziału w Zysku przychody i koszty Wnioskodawcy będą ustalone na podstawie zmienionego udziału w zysku. Roczna wartość przychodów i kosztów jaką Wnioskodawca powinien wykazać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym będzie stanowiła sumę przychodów i kosztów obliczonych za okres przed i po Zmianie Udziału w Zysku, w sposób przedstawiony w zdaniu poprzednim”;
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2012 r. (znak ILPB1/415- 870/12-2/AA), w której organ podatkowy w pełni zgodził się z podatnikiem, że: „w ocenie Wnioskodawcy uwzględniając specyfikę opodatkowania dochodów spółek osobowych (transparentność podatkowa spółek osobowych w zakresie podatku dochodowego jak i neutralność podatkowa wypłaty zysków ze spółki osobowej) należy przyjąć, że decydujące znaczenie ma wskazywany w Ustawie PIT parametr, tj. udział w zyskach obowiązujący na moment rozpoznania przychodów i kosztów. W związku z powyższym, w przypadku, gdy dojdzie do wskazywanej przez Wnioskodawcę w stanie przyszłym Zmiany Udziału w Zysku, należało będzie podjąć działania mające na celu wydzielenie z ewidencji księgowej spółki komandytowej przychodów i kosztów dotyczących działalności spółki w okresie przed i po Zmianie Udziału w Zysku, w celu poprawnego — uwzględniającego Zmianę Udziału w Zysku - ustalenia przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym”.

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty należy zdaniem Wnioskodawcy uznać, że przychody i koszty z tytułu udziału w Spółce Jawnej za okres sprzed zmiany proporcji udziałów w jej zyskach, powinien ustalać według dotychczasowego udziału Wnioskodawcy w jej zyskach, a za okres po tej zmianie według zmienionego (a więc zwiększonego) udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki Jawnej, przy czym roczna wartość przychodów i kosztów, jaką Wnioskodawca powinien wykazać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym stanowić będzie sumę przychodów i kosztów obliczonych za okres przed i po tej zmianie, w sposób wskazany powyżej.

W świetle przywołanych argumentów oraz wyżej zaprezentowanych poglądów organów podatkowych, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko i rozumienie treści przepisów prawa podatkowego jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie sposobu ustalenia dochodu wspólnika w związku ze zmianą proporcji udziałów w zysku spółki jawnej - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.