IPPB1/4511-1516/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, Wnioskodawca osiągnie przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów w Spółce proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)?2. Czy w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, można określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce?3. Czy przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za aport będzie stanowić przychód z kapitałów pieniężnych?
IPPB1/4511-1516/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitały pieniężne
 3. nieruchomości
 4. przychód
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. udział
 7. wartość nominalna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna). W przyszłości, spółka osobowa obejmie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką”). W zamian za udziały zostanie wniesiony do Spółki wkład niepieniężny w postaci prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanej budynkiem biurowym (zwany dalej „Aportem”).

Budynek Biurowy jest przedmiotem umów najmu zawartych przez Wnioskodawcę i w wyniku aportu, zgodnie z treścią art. 678 § 1 Kodeksu Cywilnego („W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy”) Spółka wstąpi w prawa Wnioskodawcy z tytułu umów najmu. Przedmiotem aportu nie będą jakiekolwiek należności albo zobowiązania. Oprócz dokumentacji dotyczącej wnoszonych aportem prawa własności/użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym Wnioskodawca nie przekaże Spółce jakiejkolwiek innej dokumentacji, w szczególności nie przekaże ksiąg prowadzonego przedsiębiorstwa ani know-how. Z wyjątkiem przeniesienia umowy najmu co nastąpi z mocy ustawy, nie zostaną przeniesione przez Wnioskodawcę na Spółkę prawa i obowiązki z jakichkolwiek umów. Aportowi nie będzie także towarzyszyć przeniesienie do Spółki jakichkolwiek pracowników Wnioskodawcy. Wartość Aportu zostanie określona w wartości rynkowej przedmiotu wkładu na dzień wniesienia Aportu do Spółki. Jednocześnie, wartość rynkowa powyższych udziałów będzie wyższa od ich wartości nominalnej, a różnica wartości rynkowej i wartości nominalnej udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, Wnioskodawca osiągnie przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów w Spółce proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)...
 2. Czy w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, można określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce...
 3. Czy przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za aport będzie stanowić przychód z kapitałów pieniężnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, Wnioskodawca osiągnie przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów w Spółce proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, nie można określić przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce.

Ad. 3

Przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za aport będzie stanowić przychód z kapitałów pieniężnych

Ad. 1

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W świetle art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -spółką niebędącą osobą prawną jest spółka niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zatem m.in. spółka osobowa (inna niż spółka komandytowo-akcyjna, ponieważ ta jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). Spółka niebędącą osobą prawną jest więc transparentna podatkowo-opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają jej wspólnicy proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów współdzielili objętych w zamian za wkład niepieniężny. Pojęcie spółka definiuje przepis art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym ten termin obejmuje m.in. spółkę kapitałową będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (czyli Spółkę, o której mowa w stanie faktycznym niniejszego wniosku). Zgodnie z ugruntowanymi zasadami wykładni prawa podatkowego, w pierwszej kolejności treść przepisów powinna być odczytywana zgodnie z ich znaczeniem językowym.

W przypadku przepisu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jego językowa wykładnia prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podlega jedynie wartość nominalna udziałów albo akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny. Ten przepis wyraźnie odwołuje się do pojęcia nominalnej wartości udziałów albo akcji, a nie do żadnej innej wartości np. ceny emisyjnej udziałów albo akcji, czy też wartości księgowej albo rynkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego. Terminem wartości nominalnej udziałów posługuje się przepis art. 152 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) stanowiąc, że - kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Wartością nominalną udziałów jest zatem ta wartość, która po zsumowaniu wartości wszystkich udziałów w spółce daje kwotę kapitału zakładowego spółki. Językowa interpretacja pojęcia wartości nominalnej prowadzi więc do wniosku, że każda inna wartość (np. księgowa, rynkowa) nie byłaby już wartością nominalną. Uwzględniając, zatem treść art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że nielogicznym byłoby dopuszczenie na podstawie tego przepisu do określenia przychodu podatkowego w kwocie innej niż wartość nominalna udziałów w Spółce obejmowanych w zamian za Aport.

Możliwość obejmowania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez wnoszenie wkładów niepieniężnych z agio, wynika wprost z art. 154 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że - w przypadku obejmowania udziałów powyżej ich wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Wartość nominalna udziałów jest natomiast co do zasady stała i niezmienna (wynika ona z umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i nie zmienia się tak jak wartość rynkowa udziałów). Zatem, niezależnie od tego, jakim spółka dysponuje majątkiem czy wykazuje zyski, czy straty, wartość nominalna jej udziałów jest stalą. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sytuacja, w której zachodzi rozbieżność pomiędzy wartością nominalną a wartością rynkową udziałów, występuje często, gdyż jak wskazano, wartość nominalna udziałów jest stała - określona przez wspólników, a ich wartość rynkowa uzależniona jest od sytuacji finansowo-ekonomicznej spółki.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, uwzględnienie literalnej wykładni art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz treści art. 154 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych przewidującego możliwość obejmowania udziałów powyżej ich wartości nominalnej oraz powszechności stosowania tej możliwości w obrocie gospodarczym, skłania do wniosku, że gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uzależnienie wysokości osiągniętego przychodu od sposobu, w jaki został wniesiony wkład niepieniężny (z agio albo bez), intencja taka niewątpliwie znalazłaby wyraz w treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyrazem tej woli mogłoby być np. wskazanie, że w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny, którego rynkowa wartość przewyższa wartość nominalną obejmowanych udziałów, przychód stanowi wartość nominalna udziałów powiększona o nadwyżkę wartości aportu nad wartością nominalną obejmowanych udziałów. Tymczasem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie stanowi, że w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej przychód stanowi wartość nominalna obejmowanych za wkład niepieniężny udziałów w tej spółce, nie czyniąc dodatkowych zastrzeżeń w odniesieniu do przypadku obejmowania udziałów w zamian za wkład niepieniężny o wartości wyższej niż wartość nominalna obejmowanych udziałów.

Stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej kwestii znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach indywidualnych wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów. s Tytułem przykładu w wyroku WSA w Gliwicach z 10 lutego 2010 r. (sygn. ISA/G1741/09) wskazano, że „Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przyp. Wnioskodawcy) za przychody z kapitałów pieniężnych z tytułu objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny uważa wyłącznie ich wartość nominalną, a więc wartość wynikającą ze statutu spółki akcyjnej. Inna niż nominalna wartość takich akcji nie tworzy przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej i to niezależnie od tego czy chodzi o objęcie nowych akcji czy podwyższenie wartości nominalnej akcji już istniejących. Przychodem jest zawsze nominalna wartość tych akcji. W przypadku emisji nowych akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny przedmiotem opodatkowania będzie ich nominalna wartość również wtedy, gdy akcjonariusz obejmie nowe akcje po cenie (o wartości) innej niż nominalna (wartość rynkowa).

Takie podejście potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 marca 2014 r. (Znak: IBPBII/2/415-1247/13/MMa. stwierdzając, że: „Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną (por. Słownik języka polskiego pod red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 537). Wartość nominalna jest wielkością stałą, z jej istoty wynika, że nie może być podwyższona. Podwyższenie takiej wielkości skutkowałoby ukształtowaniem nowej innej wielkości, która nie byłaby już wartością nominalną. Użycie przez ustawodawcę pojęcia „nominalna” wskazuje, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość ustalania wartości udziału w oparciu o ceny rynkowe. Ustawodawca bowiem wyraźnie i jednoznacznie stwierdził, że w takim wypadku brana może być jedynie pod uwagę wartość ścisłe już określona w umowie spółki.”

Tożsame stanowisko wynika m.in. z indywidualnej interpretacji:

 • Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach z 13 sierpnia 2013 r. (Znak: IBPBI1/2/415-532/13/MM),
 • Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach z 5 marca 2013 r. (Znak: IBPBII/2/415-1616/12/NGT),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 listopada 2012 r. (Znak: 1PTPB2/415-601/12-2/KSU),

Wskazać ponadto należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza się do kategorii podatków, których zobowiązanie ustalane jest na zasadzie samoobliczenia. Zatem to na podatniku ciąży obowiązek właściwej kwalifikacji prawnopodatkowej zdarzeń objętych zakresem regulacji ustawy. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że treść art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w precyzyjny sposób wskazuje podatnikowi, iż w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, zdarzenie to skutkuje powstaniem przychodu w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Brak jest zatem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawy prawnej do rozpoznania przez podatnika przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny o wartości innej niż wartość nominalna objętych udziałów. Podstawy takiej nie zawiera w szczególności art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego odwołuje się art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odnosi się on wyłącznie do możliwości ewentualnego określenia przychodu w innej wysokości przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że w przypadku objęcia przez spółkę osobową, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, Wnioskodawca osiągnie przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów w Spółce proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku spółki osobowej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa m. in. w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Natomiast ust. 4 analizowanego przepisu przewiduje możliwość określenia wartości rynkowej przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych, w przypadku gdy strony umowy nie dokonają zmiany wartości lub nie wskażą przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza generalną możliwość szacowania przychodów, jednak przyznaje tę kompetencję wyłącznie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej, co potwierdza stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, że przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport Wnioskodawca powinien wykazać w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej objętych udziałów i przepisy nie dają mu żadnej innej możliwości postępowania w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że zawarte w art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odesłanie do art. 19 tej ustawy, przewiduje jedynie „odpowiednie stosowanie przepisu”, a nie jego bezpośrednie stosowanie. Konstrukcja prawna „odpowiedniego zastosowania” oznacza, że przepis, do którego ustawa odsyła może znaleźć zastosowanie jedynie w takim zakresie, w jakim da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.

Zatem, skoro w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny, to nie jest dopuszczalne określenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport w innej kwocie niż ta wartość nominalna. Przyjęcie odmiennej interpretacji odesłania do art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w istocie doprowadziłoby do wyeliminowania precyzyjnie wskazanych reguł ustalania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny (przyjmującej jednoznacznie wartość nominalną jako wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Dopuszczenie szacowania przychodu skutkującego jego ustaleniem w wysokości innej niż wartość nominalna stanowiłoby niedopuszczalną wykładnię contra legem. Zdaniem Wnioskodawcy, jego stanowisko w tym zakresie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (przykładowo w wyroku NSA z 19 kwietnia 2006 r., sygn. II FSK 558/05) oraz w praktyce organów podatkowych. Pogląd zgodny z podejściem Wnioskodawcy wyraził przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 marca 2014 r. (Znak:IBPBII/2/415-1247/13/MMa). stwierdzając, że: „(...) prawodawca - w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -za przychody z kapitałów pieniężnych uznał nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. (...) Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 tej ustawy. Słowo »odpowiednie« oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko ust. 1 jest to, że przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.

W świetle powyższych regulacji prawnych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny w postaci udziałów), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za wkład. Organ podatkowy w takiej sytuacji nie będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna objętych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Tożsamy pogląd wynika przykładowo z interpretacji indywidualnej:

 • Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach z 5 marca 2013 r. (Znak: 1BPBI1/2/415-1616/12/NG),

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że w przypadku objęcia przez spółkę osobową, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, nie można określić przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce.

Ad. 3.

Mając na uwadze, że przychód powstanie w związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki to przychód z tego tytułu jest kwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.