IPPB1/415-349/12-2/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W razie otrzymania środków pieniężnych oraz składników majątku w toku likwidacji spółki osobowej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca na dzień otrzymania nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania takiej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynności prawna neutralna podatkowo.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.03.2012 r. (data wpływu 02.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych i składników majątku z tytułu likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych i składników majątku z tytułu likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Wnioskodawca jest właścicielem udziałów w E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce (dalej „NewCo”). Udziały w NewCo zostały objęte częściowo w zamian za wkład pieniężny i częściowo w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce.

Planowana jest zmiana formy prawnej prowadzenia działalności NewCo ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową Zmiana formy prawnej NewCo nastąpi w drodze przekształcenia NewCo w spółkę osobową zgodnie z art. 551 § 1 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”). W wyniku przekształcenia, cały majątek NewCo stanie się majątkiem spółki osobowej (dalej: „NewCo Sp. osobowa”). Majątek spółki osobowej powstanie wyłącznie z majątku (kapitałów własnych) NewCo, zaś Wnioskodawca, ani inny udziałowiec (inni udziałowcy) nie będą wnosić do niej dodatkowych aktywów w procesie przekształcenia.

Następnie, w zależności od decyzji biznesowej wspólników, może mieć miejsce (i) likwidacja NewCo sp. osobowej albo (ii) rozwiązanie NewCo sp. osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W takich przypadkach Wnioskodawca otrzyma z tego tytułu (i) środki pieniężne lub (ii) inne składniki majątku w szczególności udziały lub akcje w innych spółkach oraz dłużne papiery wartościowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku likwidacji NewCo sp. osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia NewCo w spółkę osobową) i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT...
  2. Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku likwidacji NewCo sp. osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia NewCo w spółkę osobową) i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu likwidacji NewCo sp. osobowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT...
  3. Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania NewCo sp. osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia NewCo w spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu rozwiązania NewCo sp. osobowej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT
  4. Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania NewCo sp. osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia NewCo w spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu rozwiązania NewCo Sp. osobowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku likwidacji NewCo sp. osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia NewCo w spółkę osobową) i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT.
  2. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku likwidacji NewCo sp. osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia NewCo w spółkę osobową) i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu likwidacji NewCo sp. osobowej, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT.
  3. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania NewCo sp. osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia NewCo w spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu rozwiązania NewCo sp. osobowej nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT.
  4. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania NewCo sp. osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia NewCo w spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu rozwiązania NewCo sp. osobowej, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1) Likwidacja spółki osobowej - otrzymanie środków pieniężnych

Zgodnie z dodanym z dniem 1 stycznia 2011 do ustawy o PIT art. 14 ust. 3 pkt 10) do przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

W konsekwencji w przypadku otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki osobowej ich wartość nie będzie stanowiła dla wspólnika tej spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2) Likwidacja spółki osobowej - Otrzymanie innych składników majątku

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Jednakże, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się ww. przychodów, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, w przypadku gdy w wyniku likwidacji NewCo sp. osobowej, Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątku, w momencie ich otrzymania, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten, powstanie bowiem dopiero w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji spółki składników majątku. Jeśli jednak Wnioskodawca zbędzie te składniki majątkowe po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja NewCo sp. osobowej, to również i ta operacja będzie neutralna podatkowo.

Ad. 3) Rozwiązanie NewCo Sp. osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego - otrzymanie środków pieniężnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, tożsame konsekwencje podatkowe w zakresie PIT jak w przypadku likwidacji spółki osobowej niesie za sobą otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w efekcie rozwiązania NewCo sp. osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż likwidacja oraz rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego prowadzi do tych samych rezultatów w postaci zakończenia działalności danego podmiotu. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, interpretacja art. 14 ust. 3 pkt 10) ustawy o PIT nie powinna być zawężana jedynie do literalnego rozumienia likwidacji, ale również obejmować swoim zakresem rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy otrzymanie przez niego środków pieniężnych z tytułu rozwiązania NewCo sp. osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będzie neutralne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i wartość uzyskanych środków pieniężnych nie będzie stanowić przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Ad. 4) Rozwiązanie NewCo Sp. osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego - otrzymanie innych składników majątku.

Zdaniem Wnioskodawcy, tożsame konsekwencje podatkowe w zakresie PIT jak w przypadku likwidacji spółki osobowej niesie za sobą otrzymanie przez Wnioskodawcę innych składników majątku w efekcie rozwiązania NewCo sp. osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż likwidacja oraz rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego prowadzi do tych samych rezultatów w postaci zakończenia działalności danego podmiotu. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, interpretacja art. 14 ust. 3 pkt 10) ustawy o PIT nie powinna być zawężana jedynie do literalnego rozumienia likwidacji, ale również obejmować swoim zakresem rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy otrzymanie składników majątkowych z tytułu rozwiązania NewCo Sp. osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie będzie stanowiło przychodu dla Wnioskodawcy.

Potwierdzenie stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę w powyższych punktach stanowić mogą następujące indywidualne interpretacje organów podatkowych:

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.- określanego dalej skrótem K.s.h.) spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo - akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podlegają natomiast opodatkowaniu dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udział w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Stosownie natomiast do treści art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W związku z powyższym, zarówno przychody jaki i koszty związane z działalnością spółki osobowej, wspólnicy powinni określać proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki.

Jak podaje przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

  1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
  2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

A zatem, stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanie środków pieniężnych, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

W przypadku gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej, Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątku, w chwili wystąpienia ze spółki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione informacje oraz powołane przepisy prawa, wskazać należy, iż w razie otrzymania środków pieniężnych oraz składników majątku w toku likwidacji spółki osobowej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca na dzień otrzymania nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania takiej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynności prawna neutralna podatkowo.

Podkreślić należy, iż tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy w zakresie objętym zadanym przez niego pytaniem.

Krańcowo należy wyjaśnić, iż zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników spółki osobowej.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.