IPPB1/415-1331/14-4/MT | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku dokonanie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów w Spółce z o.o. 1 do Spółki z o.o, 2 w zamian za udziały w Spółce z o.o. 2 objęte przez Wnioskodawcę (tzw. wymiana udziałów) nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku PIT u Wnioskodawcy?
IPPB1/415-1331/14-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w Spółce z o.o. 2 w zamian za aport udziałów w Spółce z o.o. 1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w Spółce z o.o. 2 w zamian za aport udziałów w Spółce z o.o. 1.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca”).
 2. Wnioskodawca jest w dniu złożenia tego wniosku wyłącznym właścicielem/wieczystym użytkownikiem łącznie 9 nieruchomości gruntowych zabudowanych znajdujących się (i) na terenie miasta W. oraz (ii) na terenie 5 innych miejscowości na terenie Polski oraz właścicielem budynków budowli wybudowanych na nieruchomościach znajdujących się w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo, w dniu złożenia tego wniosku, Wnioskodawca jest również właścicielem dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (wszystkie ww. nieruchomości są dalej zwane we wniosku jako „Nieruchomości”).
 3. Nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę w następujący sposób: w 1997 r. (dwie nieruchomości), w 2004 r. (jedna nieruchomość), w 2007 r. (jedna nieruchomość), w 2008 r. (jedna nie ruchomość), w 2010 r. (jedna nieruchomość), w 2011 r. (jedna nieruchomość), w 2012 r. (cztery nie ruchomości) oraz w 2013 r. (jedna nieruchomość). Jedna z Nieruchomości została nabyta w dwóch częściach: w 2004 r. (większa jej część) oraz w 2007 r. (mniejsza jej część).
 4. Nieruchomości były nabywane przez Wnioskodawcę częściowo ze środków własnych, częściowo z kredytów. Przy nabyciu każdej z Nieruchomości, Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT.
 5. Po dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca zawiąże spółkę jawną z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („Spółka Jawna 1”) wraz z inną osobą fizyczną, do której to spółki Wnioskodawca wniesie wkład w postaci własności Nieruchomości, a drugi wspólnik wniesie gotówkę. Wartość udziału wspólników zyskach (przychodach i kosztach) Spółki Jawnej 1 będzie odpowiadała wartości faktycznie wniesionego wkładu do Spółki Jawnej 1 przez każdego ze wspólników.
 6. Po dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca przekształci Spółkę Jawną 1 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („Spółka z o.o. 1”), w której Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem (udział drugiego wspólnika będzie po przekształceniu kupiony przez Wnioskodawcę). Na moment przekształcenia Spółki Jawnej 1 w Spółkę z o.o. 1, kapitał zakładowy Spółki z o.o. 1 zostanie ustalony w wysokości wkładów do Spółki Jawnej 1.
 7. Po dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca założy kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („Spółka z o.o. 2”), do której Wnioskodawca wniesie jako wkład niepieniężny (aport) wszystkie udziały w Spółce z o.o. 1. Transakcja będzie dokonana w ten sposób, iż wartość nominalna udziałów Spółki z o.o. 2 będzie równa wartości rynkowej udziałów Spółki z o.o. 1. W efekcie tej transakcji, Wnioskodawca będzie właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. 2, Spółka z o.o. 2 będzie właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. 1, a Spółka z o.o. 1 będzie właścicielem Nieruchomości.
 8. Po dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca (jako jedyny wspólnik Spółki z o.o. 2) doprowadzi do tego, iż Spółka z o.o. 2 nabędzie certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („FIZ”) w zamian za wniesienie 100 % udziałów w Spółce z o.o. 1 do FIZ (wszystkie certyfikaty inwestycyjne FIZ będą należały do Spółki z o.o. 2). Transakcja ta będzie dokonana na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 157 ze zm.), który stanowi, iż „statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Wskutek tej transakcji Wnioskodawca będzie właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. 2, Spółka z o.o. 2 będzie właścicielem certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, z kolei FIZ będzie właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. 1, w której majątku znajduje się Nieruchomość.
 9. Po dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca przekształci Spółkę z o.o. 2 w spółkę jawną z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („Spółka Jawna 2”); przed przekształceniem jeden udział w Spółce z o.o. 2 kupi inna osoba. Na moment przekształcenia Spółka z o.o. 2 nie będzie posiadała niepodzielonych zysków, ani kapitałów utworzonych z zysków, a jej jedynym majątkiem będą certyfikatów inwestycyjne w FIZ. Wartość wkładów wspólników do Spółki Jawnej 2 będzie ustalona w wysokości kapitału zakładowego Spółki z o.o. 2.
 10. Wnioskodawca przewiduje, że po dniu 31 grudnia 2014 r. może zdecydować o rozwiązaniu Spółki Jawnej 2, wskutek czego, w związku z podziałem majątku likwidowanej Spółki Jawnej 2, Wnioskodawca otrzyma 100% certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (drugi wspólnik będzie spłacony przez Wnioskodawcę).
 11. Wnioskodawca (jako właściciel całości certyfikatów inwestycyjnych FIZ) planuje po dniu 31 grudnia 2014 r, doprowadzić do tego, iż FIZ wniesie 100 % udziałów w Spółce z o.o. 1 jako wkład niepieniężny (aport) do funduszu inwestycyjnego z: siedzibą w Luksemburgu („Fundusz Luksemburski”), wskutek czego FIZ nabędzie wszystkie certyfikaty inwestycyjne w Funduszu Luksemburskim, a Fundusz Luksemburski będzie właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. 1.
 12. Wnioskodawca po dniu 31 grudnia 2014 r. doprowadzi do tego, iż Fundusz Luksemburski dokona przekształcenia Spółki z o.o. 1 w spółkę komandytową („Spółka Komandytowa”); przed przekształceniem jeden udział w Spółce z o.o. 1 kupi inna osoba. Na moment przekształcenia Spółka z o.o. 1 nie będzie posiadała niepodzielonych zysków, ani kapitałów utworzonych z zysków, a jej jedynym majątkiem będzie własność Nieruchomości. Wartość wkładów wspólników do Spółki Komandytowej będzie ustalona w wysokości kapitału zakładowego Spółki z o.o. 1.
 13. Wskutek dokonanych czynności, po dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca będzie właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, który to FIZ będzie właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu Luksemburskim, a ten z kolei Fundusz Luksemburski będzie wspólnikiem Spółki Komandytowej, która będzie właścicielem Nieruchomości.
 14. Do dnia złożenia wniosku, w latach 2001, 2006, 2008 i 2012 Wnioskodawca odpłatnie zbył łącznie 5 nieruchomości, z których cztery stanowiły lokale mieszkalne znajdujące się w Warszawie (są to nieruchomości zbyte w latach 2001, 2006 i 2008). Nieruchomość zbyta w 2012 r. stanowiła nieruchomość niezabudowaną, która została zbyta przez Wnioskodawcę za kwotę 24.000,000 PLN.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, wniesienie wkładu w postaci własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej i spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu zwolnionego od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b) ustawy o PIT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, wniesienie wkładu w postaci własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej 1, nie spowoduje uzyskania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku VAT, a zatem czynność ta nie będzie opodatkowana podatkiem VAT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, przekształcenie Spółki Jawnej 1 w Spółkę z o.o. 1 nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku PIT u Wnioskodawcy...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku dokonanie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów w Spółce z o.o. 1 do Spółki z o.o, 2 w zamian za udziały w Spółce z o.o. 2 objęte przez Wnioskodawcę (tzw. wymiana udziałów) nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku PIT u Wnioskodawcy...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku przekształcenie Spółki z o.o. 2 w Spółkę Jawną 2 nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, w tym nie spowoduje powstania dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy o PIT...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w wyniku likwidacji Spółki Jawnej 2 i dokonania podziału majątku zlikwidowanej Spółki Jawnej 2, u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT do momentu odpłatnego zbycia składników majątku nabytych w wyniku likwidacji Spółki Jawnej 2...
 7. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku przekształcenie Spółki z o.o. 1 w Spółkę Komandytową nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania (i) dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust, 1 pkt 4) w zw. z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, w tym nie spowoduje powstania dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy o PIT, a także (II) art. 17 ust. 1 pkt 5) ustawy o PIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 4. W zakresie pytań nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 oraz nr 7 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku dokonanie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów w Spółce z o.o. 1 do Spółki z o.o. 2 w zamian za udziały w Spółce z o.o. 2 objęte przez Wnioskodawcę (tzw. wymiana udziałów) nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku PIT u Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9) ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Co do zasady zatem, dokonanie wymiany udziałów - tj. objęcie udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci udziału w innej spółce - powoduje powstanie przychodu w podatku PIT ze źródła „kapitały pieniężne” dla osoby fizycznej wnoszącej ten wkład. Jednakże w ustawie o PIT znajduje się również rozdział „Szczególne zasady ustalania dochodu”, w którym uregulowano „szczególne zasady ustalania dochodu”, w tym rozdziale znajduje się również m.in. art. 24 ust. 8a i ust. 8b ustawy o PIT. Przepisy ustawy o PIT zawarte w rozdziale „Szczególne zasady ustalania dochodu” są przepisami szczególnymi względem zasad ogólnych dotyczących ustalania przychodu na gruncie ustawy o PIT, zatem zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali przepisy art. 24 ust. 8a i ust. 8b ustawy o PIT znajdujące się w rozdziale „Szczególne zasady ustalania dochodu” będą miały pierwszeństwo przed regulacją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 9) ustawy o PIT.

Zgodnie z ad. 24 ust. 8a ustawy o PIT „Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz. z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia;

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
  - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów)”.

Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o PIT „Przepis <art . 24> ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy <o PIT> (...) oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego oraz wnoszone prze niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.”

Z art. 24 ust. 8a ustawy o PIT wynika zatem, że aby transakcja tzw. wymiany udziałów (tj. objęcie udziałów spółki za wkład niepieniężny (aport) w postaci udziałów) nie powodowała powstania przychodu w podatku PIT u udziałowca obejmującego te udziały: (1) po pierwsze musi zostać spełniony jeden z następujących warunków: (i) spółka nabywająca udziały musi uzyskać bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały nabywa albo (ii) jeżeli spółka nabywająca udziały już ma bezwzględną większość głosów w spółce, której udziały nabywa, to musi zwiększyć ilość udziałów w tej spółce. Jednocześnie (2) aby transakcja wymiany udziałów nie powodowała powstania przychodu w podatku PIT, podmioty biorące udział w tej transakcji muszą być m.in. wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o PIT. Spółka z o.o. utworzona według prawa polskiego (a taką jest Spółka z o.o. 1 oraz Spółka z o.o. 2) jest wymieniona w pozycji 29 załącznika nr 3 do ustawy o PIT.

W zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wszystkie ww. przesłanki zostały spełnione, albowiem (1) Spółka z o.o. 2 nabędzie 100 % praw głosu w Spółce z o.o. 1, której udziały nabyła wskutek wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) dokonanego przez Wnioskodawcę w zamian za objęcie przez Wnioskodawcę 100 % udziałów w Spółce z o.o. 2 oraz (2) podmioty biorące udział w tej transakcji (Wnioskodawca i Spółka z o.o. 2) są wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.