ILPP4/443-517/14-4/BA | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie transakcji wniesienia udziałów.
ILPP4/443-517/14-4/BAinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatnik
 3. spółki
 4. udział
 5. zbycie udziału
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wniesienia udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J.– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wniesienia udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski. Spółka jest jednym z udziałowców A. (dalej: A.) – spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski, której głównym składnikiem majątku jest nieruchomość zabudowana położona na terytorium Polski. Spółka posiada 4.695.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki A., co stanowi około 15% ogółu udziałów tej spółki.

Pozostałymi wspólnikami A. są:

 • T. – spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Malty – posiadająca 63,75% udziałów w A. oraz
 • S. – spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Cypru – posiadająca 21,25% udziałów w A. Sp. z o.o.

Udziały posiadane przez Spółkę w A. zostały zakupione przez nią w listopadzie 2011 r.

Obecnie wspólnicy rozważają scenariusz zmiany struktury własnościowej A., zakładający wniesienie udziałów posiadanych w tej spółce w drodze wkładu niepieniężnego (wymiany udziałów) do J.– spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski. Zakładane jest podjęcie następujących działań:

 1. Kapitał zakładowy J. zostanie podwyższony poprzez emisję nowych udziałów, które zostałyby objęte przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez T. w A. Wartość nominalna udziałów J. objętych przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez tę spółkę w A. byłaby równa wartości nominalnej udziałów A. będących przedmiotem aportu.
  W wyniku tej transakcji J. nabyłaby bezwzględną większość udziałów oraz praw głosu w A. (tj. 63,75% udziałów i praw głosu w A.).
 2. Po dokonaniu aportu udziałów posiadanych obecnie w A. przez T., kapitał zakładowy J. zostałby podwyższony poprzez emisję nowych udziałów, które zostałyby objęte przez S. oraz Spółkę w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez te spółki w A. Sp. z o.o.

Wartość nominalna udziałów J., które Spółka obejmie w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez nią w A. będzie odpowiadać nominalnej wartości udziałów A. będących przedmiotem aportu. W efekcie dotychczasowi wspólnicy A staną się wspólnikami J., a J. będzie jedynym udziałowcem A.

Z uzupełnienia do wniosku wynika, że:

 1. Spółka prowadzi działalność mającą na celu rozwój miasta i regionu, poprzez pozyskiwanie inwestorów i wspieranie procesów inwestycyjnych. Celem Spółki jest także rozwój przedsiębiorczości, w tym prowadzenie (...).
  W ramach prowadzonej działalności, Spółka współpracuje z inwestorami w zakresie realizowanych przez nich na terenie Miasta oraz regionu inwestycji, w tym:
  1. pomaga w znalezieniu właściwego terenu na realizację inwestycji,
  2. świadczy usługi w zakresie obsługi formalno-prawnej projektów inwestycyjnych obejmujące: stworzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, nadzór autorski i inwestorski,
  3. świadczy usługi wsparcia na rzecz inwestorów obejmujące przeprowadzenie analiz mających na celu opracowanie rozwiązań pozwalających na wdrożenie rozwiązań zgodnych z planami biznesowymi inwestorów.
 2. Spółka nie prowadzi działalności maklerskiej lub brokerskiej. Tym samym, opisana transakcja nie będzie realizowana w ramach tego typu działalności.
 3. Spółka nie zarządza i nie będzie uczestniczyć w zarządzaniu A. i J., tj. nie będzie ingerować w zarządzanie tymi spółkami w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT. W szczególności, Spółka nie świadczy i nie będzie świadczyć na rzecz A. oraz J. usług zarządczych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 4. Posiadanie udziałów nie jest i nie będzie stałym, bezpośrednim i koniecznym rozszerzeniem działalności Spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy rozważana transakcja wniesienia udziałów posiadanych przez Spółkę w A., w drodze wkładu niepieniężnego do J. będzie pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozważana transakcja wniesienia udziałów A przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego do J. będzie pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W opinii Spółki czynność wniesienia udziałów w spółce kapitałowej w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki może potencjalnie spełniać definicję odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.

Należy jednak zwrócić uwagę, że odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie, jeżeli transakcja ta jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika VAT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W związku z powyższym, celem określenia, czy rozważana transakcja wniesienia udziałów posiadanych przez Spółkę w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT należy stwierdzić, czy transakcja ta zostanie wykonana przez Spółkę w charakterze podatnika VAT.

Kwestia czy i w jakich okolicznościach zbycie udziałów posiadanych w Spółce może zostać uznane za działalność gospodarczą prowadzoną przez podatnika VAT, była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

Przykładowo, w orzeczeniach w sprawach C-60/90 i C-155/94 oraz w sprawie C-80/95, TSUE podkreślał, że samo posiadanie, czy też emisja udziałów i innych papierów wartościowych co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy, która pozwalałaby na uznanie posiadacza takich udziałów za podatnika. Natomiast w wyroku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro TSUE uznał, że zwykłe nabycie udziałów w innych podmiotach nie stanowi wykorzystania majątku w celu osiągnięcia dochodu w sposób ciągły, ponieważ dywidenda uzyskana z udziału jest skutkiem własności majątku i nie jest wynagrodzeniem uzyskanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu Dyrektywy. Podobnie transakcje finansowe polegające jedynie na sprzedaży udziałów i innych papierów wartościowych, np. jednostek w funduszach inwestycyjnych, nie stanowią w ogóle działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, należy uznać, że – co do zasady – transakcje zbycia udziałów nie stanowią działalności gospodarczej (a w konsekwencji transakcje te pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT).

Zgodnie z orzecznictwem TSUE, w drodze wyjątku od powyższej zasady, transakcja zbycia udziałów może zostać uznana za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli:

 • zbywca papierów wartościowych uczestniczy w zarządzaniu spółką, której akcje posiada,
 • sprzedaż akcji, udziałów prowadzona jest w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej,
 • posiadanie udziałów jest bezpośrednim, stałym, koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej zbywcy.

Należy przy tym podkreślić, że – zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą TSUE – pojęcie „zarządzania spółką” może zostać uznane za działalność gospodarczą wyłącznie w przypadku, gdy pociąga za sobą dokonywanie transakcji opodatkowanych VAT (tj. jeżeli wspólnik świadczy na rzecz spółki której udziały zbywa usługi zarządcze, doradcze itp.).

W sytuacji będącej przedmiotem sprawy Spółka zamierza wnieść udziały posiadane w A. do J. w formie wkładu niepieniężnego, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Rozważana transakcja nie będzie wykonana w ramach działalności maklerskiej lub brokerskiej prowadzonej przez Spółkę (nie prowadzi ona działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi). Spółka nie zarządza również A. w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT (tj. Spółka nie świadczy na rzecz A. usług zarządczych, doradczych itp.).

W związku z powyższym, w opinii Spółki rozważana transakcja wniesienia udziałów A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygn. ILPP2/443-968/13-2/JK) stwierdził, że „(...) nie każda czynność dokonana przez podmiot mający status podatnika, będzie podlegać opodatkowaniu. Status podatnika podatku od towarów i usług nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem za działalność rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki. A więc, w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi to czynność samej sprzedaży udziałów bądź akcji nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym, nie podlega opodatkowaniu”;
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 października 2013 r. (sygn. IPPP3/443-440/13-10/IG) uznał, że „(...) w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi to czynność samego nabycia/sprzedaży akcji, czy udziałów innych spółek nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Są to czynności polegające na zarządzaniu własnym portfelem w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Nie można również samego nabycia, czy sprzedaży udziałów finansowych w innych przedsiębiorstwach traktować jako wykorzystywanie majątku do uzyskiwania z niego dochodów w sposób częstotliwy”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE serii L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), dalej Dyrektywa 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W kontekście powyższego, uwzględniając definicję działalności gospodarczej należy stwierdzić, że dostawa towarów lub świadczenie usług będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko w sytuacji, gdy dokonane zostaną przez podmiot o statusie podatnika, który działa w takim charakterze w odniesieniu do tej konkretnie czynności. Natomiast dla stwierdzenia, że dla danej transakcji podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług, konieczne jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy.

Definicja podatnika zawarta w przywołanym wyżej art. 15 ust. 1 ustawy jest odzwierciedleniem art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE, który stanowi, że podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wynika, że analiza definicji pojęć podatnika i działalności gospodarczej wskazuje na szeroki zakres przedmiotowy pojęcia działalności gospodarczej oraz na jego obiektywny charakter, co oznacza, że działalność ta jest rozważana sama w sobie, niezależnie od jej celów lub jej rezultatów. Prowadzi to do wniosku, że cele działalności gospodarczej, jak i przesłanki jej podjęcia mogą być różnorodne.

Podatnikiem podatku VAT jest zatem podmiot, który prowadzi samodzielnie (niezależnie) działalność gospodarczą, zdefiniowaną bardzo szeroko w przepisach Dyrektywy 2006/112/WE. Generalnie należy stwierdzić, że definicja działalności gospodarczej została zakreślona tak szeroko, że obejmuje ona w zasadzie wszystkie czynności bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jest to wyrazem zasady powszechności opodatkowania. Zbyt wąska definicja pojęcia podatnika prowadziłaby do nieuzasadnionych różnic pomiędzy podmiotami gospodarczymi, z których część byłaby podatnikami VAT, a część nie.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski. Spółka jest jednym z udziałowców A.– spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski, której głównym składnikiem majątku jest nieruchomość zabudowana położona na terytorium Polski. Spółka posiada 4.695.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki A., co stanowi około 15% ogółu udziałów tej spółki.

Pozostałymi wspólnikami A są:

 • T. – spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Malty – posiadająca 63,75% udziałów w A. oraz
 • S. – spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Cypru – posiadająca 21,25% udziałów w A.

Udziały posiadane przez Spółkę w A. zostały zakupione przez nią w listopadzie 2011 r.

Obecnie wspólnicy rozważają scenariusz zmiany struktury własnościowej A. zakładający wniesienie udziałów posiadanych w tej spółce w drodze wkładu niepieniężnego (wymiany udziałów) do J. – spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski. Zakładane jest podjęcie następujących działań:

 1. Kapitał zakładowy J. zostanie podwyższony poprzez emisję nowych udziałów, które zostałyby objęte przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez T. w A. Wartość nominalna udziałów J. objętych przez T. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez tę spółkę w A. byłaby równa wartości nominalnej udziałów A. będących przedmiotem aportu.
  W wyniku tej transakcji J. nabyłaby bezwzględną większość udziałów oraz praw głosu w A. (tj. 63,75% udziałów i praw głosu w A.).
 2. Po dokonaniu aportu udziałów posiadanych obecnie w A. przez T., kapitał zakładowy J. zostałby podwyższony poprzez emisję nowych udziałów, które zostałyby objęte przez S. oraz Spółkę w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez te spółki w A.

Wartość nominalna udziałów J., które Spółka obejmie w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez nią w A. będzie odpowiadać nominalnej wartości udziałów A. będących przedmiotem aportu. W efekcie dotychczasowi wspólnicy A. staną się wspólnikami J., a J. będzie jedynym udziałowcem A. Spółka prowadzi działalność mającą na celu rozwój miasta i regionu, poprzez pozyskiwanie inwestorów i wspieranie procesów inwestycyjnych. Celem Spółki jest także rozwój przedsiębiorczości, w tym prowadzenie (...). W ramach prowadzonej działalności, Spółka współpracuje z inwestorami w zakresie realizowanych przez nich na terenie miasta oraz regionu inwestycji, w tym:

 • pomaga w znalezieniu właściwego terenu na realizację inwestycji,
 • świadczy usługi w zakresie obsługi formalno-prawnej projektów inwestycyjnych obejmujące: stworzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, nadzór autorski i inwestorski,
 • świadczy usługi wsparcia na rzecz inwestorów obejmujące przeprowadzenie analiz mających na celu opracowanie rozwiązań pozwalających na wdrożenie rozwiązań zgodnych z planami biznesowymi inwestorów.

Spółka nie prowadzi działalności maklerskiej lub brokerskiej. Tym samym, opisana transakcja nie będzie realizowana w ramach tego typu działalności. Spółka nie zarządza i nie będzie uczestniczyć w zarządzaniu A. i J., tj. nie będzie ingerować w zarządzanie tymi spółkami w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT. W szczególności, Spółka nie świadczy i nie będzie świadczyć na rzecz A. oraz J. usług zarządczych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Posiadanie udziałów nie jest i nie będzie stałym, bezpośrednim i koniecznym rozszerzeniem działalności Spółki.

Na tle powyższego Spółka ma wątpliwości, czy transakcja wniesienia udziałów posiadanych przez nią w A., w drodze wkładu niepieniężnego do J., będzie pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Jak wyjaśniono wyżej nie każda czynność dokonana przez podmiot który jest podatnikiem, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Status bycia podatnikiem podatku od towarów i usług nie powoduje bowiem automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. W sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi np. obrót papierami wartościowymi, to czynność samej sprzedaży udziałów nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym, nie podlega opodatkowaniu. Zatem za działalność rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki.

Kwestia, czy za działalność gospodarczą można uznać działalność polegającą na posiadaniu i sprzedaży akcji oraz udziałów była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak słusznie wskazała Spółka, w wyrokach w sprawach C-60/90 i C-155/94 oraz w sprawie C-80/95, TSUE podkreślał, że samo posiadanie, czy też emisja udziałów i innych papierów wartościowych co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy, która pozwalałaby na uznanie posiadacza takich udziałów za podatnika. Natomiast w wyroku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro TSUE uznał, że zwykłe nabycie udziałów w innych podmiotach nie stanowi wykorzystania majątku w celu osiągnięcia dochodu w sposób ciągły, ponieważ dywidenda uzyskana z udziału jest skutkiem własności majątku i nie jest wynagrodzeniem uzyskanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu Dyrektywy. Podobnie transakcje finansowe polegające jedynie na sprzedaży udziałów i innych papierów wartościowych, np. jednostek w funduszach inwestycyjnych, nie stanowią w ogóle działalności gospodarczej.

Posiłkując się przywołanym orzecznictwem należy stwierdzić, że co do zasady powyżej wymienione czynności nie stanowią działalności gospodarczej, a zatem podmiot dokonujący tych czynności nie ma statusu podatnika, nawet jeżeli z tytułu innej działalności jest podatnikiem. Od tej zasady orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przewiduje jednak pewne wyjątki, które pozwalają łączyć z faktem posiadania papierów wartościowych wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Powyższe dotyczy sytuacji, gdy:

 • posiadacz papierów wartościowych uczestniczy w zarządzaniu spółką, której akcje posiada;
 • sprzedaż akcji, udziałów prowadzona jest w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej;
 • posiadanie udziałów jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej.

W orzeczeniu TSUE w sprawie Polysar (C-60/90) stwierdzono, że spółka holdingowa może uzyskać status podatnika, jeżeli jest ona pośrednio lub bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie spółkami, w których posiada udziały, z wyłączeniem czynności, które wykonuje w związku z pełnieniem funkcji właścicielskich.

Wskazówki dotyczące znaczenia sformułowania „usługi zarządcze wykraczające poza prawa i obowiązki wynikające z posiadania udziałów” zawarł Trybunał Sprawiedliwości UE w kolejnych orzeczeniach z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie C-142/99 pomiędzy Floridienne SA i Berginvest SA a Państwem Belgijskim, z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie C-102/00 pomiędzy Welthgrove BV a Staatssecretaris van Financiën (Holandia), jak również z dnia 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 pomiędzy Cibo Participations SA a Directeur régional des impôts du Nord Pas-de-Calais (Francja).

W orzeczeniu w sprawie C-142/99 Trybunał stwierdził, że zaangażowanie w zarządzanie spółkami zależnymi (w holdingu) należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4(2) VI Dyrektywy, ale tylko w zakresie, w jakim pociąga to za sobą dokonywanie transakcji podlegających VAT na mocy art. 2 VI Dyrektywy, takich jak świadczenie przez Floridienne usług administracyjnych, rachunkowych i informatycznych na rzecz swoich spółek zależnych. Koncepcja ta została powtórzona w orzeczeniu C-102/00, w którym Trybunał Sprawiedliwości UE zajął stanowisko, że udział spółki holdingowej w zarządzaniu podmiotami zależnymi należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu artykułu 4(2) VI Dyrektywy jedynie w takim zakresie, w jakim obejmuje ona transakcje opodatkowane VAT na podstawie art. 2 VI Dyrektywy.

Z kolei w wyroku w sprawie C-16/00 Trybunał podtrzymał stanowisko, że udział spółki holdingowej w zarządzaniu spółkami, których udziały nabyła, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, ale tylko w przypadku, gdy pociąga to za sobą przeprowadzenie transakcji podlegających opodatkowaniu na mocy art. 2 ust. 1 tej Dyrektywy, takich jak świadczenie przez spółkę holdingową na rzecz spółek zależnych usług administracyjnych, finansowych, handlowych lub technicznych. W związku z powyższym, zdaniem TSUE, samo nabycie i posiadanie akcji spółki nie powinno być traktowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, nadającą ich posiadaczowi status podatnika. Trybunał powtórzył tu wyrażone wcześniej w orzeczeniu z dnia 20 czerwca 1996 r. C-155/94 stanowisko, że jeżeli objęcie akcji nie stanowi działalności gospodarczej, to również nie ma takiego charakteru ich zbycie (zob. także orzeczenie TSUE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie C-442/01).

Interpretując wskazany w orzecznictwie TSUE wyjątek od powyższej zasady sprowadzający się do możliwości uznania za działalność gospodarczą posiadania (zbywania) udziałów, jeżeli towarzyszyłoby temu uczestnictwo w zarządzaniu spółką, stwierdzić należy, że taka możliwość ograniczona jest do sytuacji szczególnych, w których udział w zarządzaniu pociąga za sobą przeprowadzenie transakcji podlegających opodatkowaniu, takich jak świadczenie usług na rzecz spółki.

Jak wskazano powyżej udziały co do zasady, nie stanowią towaru, a ich przekazanie – świadczenia usług, niemniej jednak obrót udziałami rozumiany jako sprzedaż praw i obowiązków – może być uznany za usługę w rozumieniu ustawy. Jednakże, aby obrót ten podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być wykonywany przez podatnika (w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy) w ramach jego profesjonalnej aktywności.

W analizowanym przypadku – jak wskazano w opisie sprawy – Spółka nie prowadzi działalności maklerskiej lub brokerskiej. Tym samym, opisana transakcja nie będzie realizowana w ramach tego typu działalności. Spółka nie zarządza i nie będzie uczestniczyć w zarządzaniu A i J., tj. nie będzie ingerować w zarządzanie tymi spółkami w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT. W szczególności, Spółka nie świadczy i nie będzie świadczyć na rzecz A oraz J. usług zarządczych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Posiadanie udziałów nie jest i nie będzie stałym, bezpośrednim i koniecznym rozszerzeniem działalności Spółki.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie będzie zachodzić żadna z przesłanek wymienionych przez TSUE w ww. orzeczeniach, która wskazywałaby na to, że planowana przez Spółkę transakcja wniesienia udziałów będzie realizowana przez nią jako podatnika VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Mając na względzie przywołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy zatem stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie będą spełnione przesłanki warunkujące uznanie transakcji wniesienia udziałów posiadanych przez Spółkę w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a Spółka nie uzyska statusu podatnika podatku od towarów i usług w tym zakresie. Tym samym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wniesienia udziałów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pozostanie poza zakresem opodatkowania tym podatkiem).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przedmiotowej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wniesienia udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. Natomiast kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku od czynności cywilnoprawnych zostały załatwione w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.