ILPB4/4510-1-64/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości szacowania dochodu przez organy podatkowe w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.
ILPB4/4510-1-64/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. organ podatkowy
 2. szacowanie (szacunek)
 3. udział
 4. umorzenie udziałów
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Powiązania gospodarcze, rodzinne, kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości szacowania dochodu przez organy podatkowe w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości szacowania dochodu przez organy podatkowe w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S.A. (dalej „Spółka”) posiada udziały (60%) w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Sp. z o.o.”).

Planowane jest umorzenie należących do Spółki udziałów w Sp. z o.o., za zgodą Spółki, w drodze nabycia tych udziałów przez Sp. z o.o., tj. w formie tzw. umorzenia dobrowolnego, o którym mowa art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH).

Umorzenie przeprowadzone będzie na podstawie art. 199 § 3 KSH i za zgodą Spółki zostanie dokonane nieodpłatnie, tj. bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki. Większościowy Akcjonariusz Spółki jest powiązany rodzinnie z udziałowcem Sp. z o.o., który posiada 40% udziałów.

W wyniku umorzenia udziałowiec posiadający obecnie 40% udziałów Sp. z o.o. będzie jedynym udziałowcem Sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie tak przeprowadzonego umorzenia (umorzenie bez wynagrodzenia) organ może szacować dochody Spółki w oparciu o art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności zakwestionować możliwość przeprowadzenia umorzenia w oparciu o art. 199 § 3 KSH, tj. bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy umorzenie bez wynagrodzenia (nieodpłatne zbycie w celu umorzenia) należących do Spółki udziałów w Sp. z o.o. będzie dla Spółki czynnością neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: podatek CIT), tzn. po stronie Spółki nie powstanie z tego tytułu dochód/przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym, wynikających z posiadania udziałów. Tryb umarzania udziałów współce z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany w art. 199 KSH.

Umorzenie może być przeprowadzone:

 • za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez spółkę - tzw. umorzenie dobrowolne;
 • bez zgody wspólnika - tzw. umorzenie przymusowe;
 • w razie ziszczenia się określonego zdarzenia - tzw. umorzenie automatyczne.

Ponadto umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólnika, którego udziały są umarzane. Przesądza o tym wprost art. 199 § 3 KSH. W takim przypadku dochodzi do nieodpłatnego nabycia udziałów przez spółkę od jej udziałowca w celu ich umorzenia.

Zdaniem Wnioskodawcy umorzenie bez wynagrodzenia (nieodpłatne zbycie w celu umorzenia) należących do Spółki udziałów w Sp. z o.o. będzie dla Spółki czynnością neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: podatek CIT), tzn. po stronie Spółki nie powstanie z tego tytułu dochód/przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT. Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym, wynikających z posiadania udziałów. Tryb umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany w art. 199 KSH.

Umorzenie może być przeprowadzone:

 • za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez spółkę - tzw. umorzenie dobrowolne;
 • bez zgody wspólnika - tzw. umorzenie przymusowe;
 • w razie ziszczenia się określonego zdarzenia - tzw. umorzenie automatyczne.

Ponadto, zdaniem Spółki, ze względu na rodzaj dokonywanego umorzenia (umorzenie bez wynagrodzenia) nie może mieć zastosowania art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż fakt nieodpłatności wynika wprost z przepisów KSH, tj. art. 199 § 3.

Art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się wprost do sytuacji, w której w wyniku powiązań „zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały”.

W sytuacji planowanej transakcji nie może być mowy o wykazaniu dochodów niższych, gdyż fakt nie wystąpienia dochodów wynika ze specyfiki dokonywanej transakcji, a więc o nieodpłatnym (bez wynagrodzenia) umorzeniu udziałów Sp. z o.o. Należy również wskazać, iż, zdaniem Spółki, brak jest możliwości przeprowadzenia transakcji umorzenia udziałów pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, gdyż z samej natury transakcji następuję ona pomiędzy Sp. z o.o., a jej udziałowcem, czyli co do zasady podmiotami powiązanymi.

Ponadto na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się w drodze oszacowania, stosując następujące metody:

 1. porównywalnej ceny niekontrolowanej;
 2. ceny odprzedaży;
 3. rozsądnej marży („koszt plus”)”.

W zakresie omawianej transakcji polegającej na umorzeniu udziałów nie ma zastosowania pojęcie ceny, gdyż KSH posługuje się pojęciem wynagrodzenia. Skoro zatem przepisy prawa handlowego w zakresie umorzenia posługują się pojęciem wynagrodzenia, to jest to zabieg celowy i nie ma podstaw, by pojęcie to utożsamiać z ceną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zatem zakres podmiotowy i przedmiotowy art. 11 ww. ustawy nie obejmuje czynności umorzenia udziałów. Czynność taka nie podlega również porównaniu z innym takimi transakcjami na rynku, ponieważ co do zasady jest czynnością prawną indywidualną, nie mającą charakteru transakcji powtarzalnej, co jednoznacznie uniemożliwia wykazanie różnic w tych transakcjach bądź porównania ich z innymi transakcjami występującymi na rynku. W konsekwencji brak jest porównywalnych transakcji pomiędzy niezależnymi podmiotami, co wyklucza stosowanie powyższych przepisów.

Podsumowując, zdaniem Spółki, uprawnienie do umorzenia posiadanych udziałów w Sp. z o.o. bez wynagrodzenia jest suwerennym prawem wynikającym z art. 199 § 3 KSH. Zdaniem Spółki nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące szacowania dochodu określone w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na fakt nie wystąpienia dochodu i neutralności podatkowej planowanej transakcji, a także na fakt, że planowana transakcja, co do swojej istoty, nie może być przeprowadzona przez podmioty niepowiązane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.