ILPB4/4510-1-475/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.
ILPB4/4510-1-475/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. spółka komandytowo-akcyjna
 3. udział
 4. udział w spółce
 5. zwolnienie
 6. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 10 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej:

 • jest prawidłowe – w części dotyczącej zysków spółki komandytowo-akcyjnej za okres, w którym nie była podatnikiem,
 • jest nieprawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”).

Wnioskodawca planuje przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka kapitałowa”).

W dalszej kolejności ma nastąpić umorzenie części udziałów Wnioskodawcy w Spółce kapitałowej. Umorzenie może przyjąć charakter umorzenia przymusowego lub automatycznego (procedury przewidziane w art. 199 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych).

Umorzenie może nastąpić zarówno z czystego zysku, jak i poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej.

Na moment umorzenia Wnioskodawca będzie posiadać więcej niż 10% udziałów w Spółce kapitałowej przez okres krótszy niż 2 lata. Łączny okres posiadania ponad 10% akcji w SKA oraz posiadania ponad 10% udziałów w Spółce kapitałowej będzie jednak dłuższy niż 2 lata (przy czym 2-letni okres łącznego posiadania ponad 10% akcji w SKA oraz 10% udziałów w Spółce kapitałowej może upłynąć po dokonaniu umorzenia części udziałów w Spółce kapitałowej).

Wnioskodawca na moment umorzenia nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Na moment umorzenia Spółka kapitałowa może posiadać zyski (ustalone na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i będące podstawą do wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy) wypracowane przez SKA w okresie, w którym SKA nie była podatnikiem CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu umorzenia udziałów w Spółce kapitałowej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania CIT na podstawie art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy dochód Wnioskodawcy z tytułu umorzenia udziałów w Spółce kapitałowej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania CIT na podstawie art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT. Zwolnienie z opodatkowania nie obejmie wartości wypłaconych zysków SKA (ustalonych na podstawie przepisów o rachunkowości) wypracowanych przez SKA w okresie, w którym SKA nie była podatnikiem CIT.

Uzasadnienie stanowiska Spółki.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W związku z tym dochód z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlega co do zasady opodatkowaniu według stawki 19%.

Zgodnie jednak z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1:
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o CIT).

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b ustawy o CIT).

Biorąc więc pod uwagę fakt, iż na moment umorzenia:

 • Spółka kapitałowa będzie podatkiem CIT mającym siedzibę na terytorium na Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Wnioskodawca będzie spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jak i nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • Wnioskodawca będzie posiadał powyżej 10% akcji w SKA oraz powyżej 10% udziałów w Spółce kapitałowej łącznie przez okres dłuższy niż 2 lata (przy czym okres ten może już upłynąć po dokonaniu umorzenia udziałów Spółki kapitałowej).

Należy więc uznać, iż dochód Spółki z tytułu umorzenia udziałów Spółki kapitałowej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko potwierdza także praktyka organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. IPPB5/423-827/13-2/IS, w której uznał za w pełni prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym „wynagrodzenie z tytułu przymusowego – automatycznego umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innych spółkach, stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPB3/423-329/11-4/KJ, w której uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „dochód uzyskany przez Spółkę z tytułu automatycznego umorzenia udziałów przewidzianego w art. 199 § 4 KSH, tj. po zaistnieniu określonego w umowie spółki P. zdarzenia, polegającego na zbyciu przez P. nabytych w drodze aportu udziałów, będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych na zasadach przewidzianych w art. 22 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jako taki, dochód ten będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 22 ust. 4, 4a, 4b i 4d ww. ustawy”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. ILPB4/423-516/11-5/DSw przypadku ziszczenia się zdarzenia skutkującego automatycznym umorzeniem udziałów w Spółce C, wynagrodzenie za umorzone udziały będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 w związku z ust. 4a i 4b ww. ustawy”.

Nie ma przy tym znaczenia fakt, iż Spółka będzie posiadać udziały w Spółce k przez okres krótszy niż 2 lata. Spółka kapitałowa jest bowiem sukcesorem podatkowym SKA (art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej), w związku z tym na gruncie podatkowym fakt przekształcenia SKA w Spółkę kapitałową nie powoduje objęcia przez Spółkę udziałów/akcji w nowym podmiocie.

Przy określeniu okresu, który należy brać pod uwagę przy ustaleniu okresu zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, należy więc wziąć pod uwagę okres posiadania zarówno akcji SKA, jak i okres posiadania udziałów w Spółce kapitałowej. Jeżeli suma tych dwóch okresów przekroczy 2 lata, należy uznać, iż spełnione zostaną warunki do zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Taka interpretacja wynika również z przepisów Dyrektywy. Art. 3 Dyrektywy, definiując pojęcie „spółki dominującej”, posługuje się pojęciem „udziału w kapitale spółki”. Brak jest również w tym zakresie ograniczeń w zakresie jednolitości udziału w kapitale przez cały okres ich posiadania przez spółkę dominującą (2-letni okres posiadania wyłącznie udziałów lub tylko akcji).

Należy przy tym wskazać, iż zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej zwolnienie z art. 22 ust. 4 nie obejmuje zysków wypracowanych przez SKA w okresie, w którym SKA nie była podatnikiem CIT.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przepis art. 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej (art. 7 ust. 4 ustawy nowelizującej), przy czym przez następcę prawnego, o którym mowa w art. art. 7 ust. 4, rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone (art. 8 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Podsumowując, dochód Wnioskodawcy z tytułu umorzenia udziałów w Spółce kapitałowej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania CIT na podstawie art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT. Zwolnienie z opodatkowania nie obejmie wartości wypłaconych zysków SKA (ustalonych na podstawie przepisów o rachunkowości) wypracowanych przez SKA w okresie, w którym SKA nie była podatnikiem CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej:
 • jest prawidłowe – w części dotyczącej zysków spółki komandytowo-akcyjnej za okres, w którym nie była podatnikiem,
 • jest nieprawidłowe – w pozostałej części.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA). Planowane jest przekształcenie SKA w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: Spółka kapitałowa). Na dalszym etapie nastąpi umorzenie części udziałów Wnioskodawcy w Spółce kapitałowej. Umorzenie to będzie miało charakter umorzenia przymusowego lub automatycznego. Wnioskodawca będzie posiadał udziały w Spółce kapitałowej przez okres krótszy niż 2 lata. Jednocześnie łączny okres posiadania ponad 10% akcji w SKA i ponad 10% udziałów w Spółce kapitałowej przekroczy okres 2 lat (przy czym ten okres upłynie już po dokonaniu niniejszego umorzenia udziałów).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Przepis ten zawiera szczególną definicję dochodu i odnosi ją do dochodu pochodzącego z udziału w zyskach osób prawnych. Zatem stanowi on, że dochodem tym jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, a przysługujący jego posiadaczowi, w tym dochód z umorzenia udziałów (akcji). Jednocześnie chodzi tu o umorzenie o charakterze przymusowym i automatycznym.

W myśl art. 22 ww. ustawy: podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie stosownie do art. 22 ust. 4 omawianej ustawy podatkowej: zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Natomiast art. 22 ust. 4b ww. ustawy stanowi, że: zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 4d tej ustawy: zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że wszystkie wskazane warunki omawianego zwolnienia muszą być spełnione łącznie.

Należy także wskazać, że – w świetle przepisu art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wymóg nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez okres dwóch lat w spółce dokonującej wypłat z tytułów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy nie musi być spełniony w dacie dokonywania tych wypłat. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych korzysta ze zwolnienia również w sytuacji, gdy uzyskujący go podatnik posiada wymagany procent udziałów (akcji) przez okres krótszy niż dwa lata, o ile stan ten nie ulegnie zmianie do momentu upływu wymaganego okresu dwóch lat.

Przechodząc do zagadnienia sukcesji podatkowej Organ wskazuje, że w polskim prawie podatkowym zagadnienia te regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił zamknięty katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

I tak – zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej: osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Mając na uwadze powyższe wskazania – przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest rozumiane jako likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej, tylko proces zmierzający do zmiany formy prawnej organizacji. Spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy użyciu tego samego majątku, a wspólnicy (akcjonariusze) osobowej spółki przekształcanej stają się, z dniem przekształcenia, wspólnikami spółki przekształconej. Następuje zatem przekształcenie formy ustrojowej spółki przy jednoczesnej kontynuacji jej bytu prawnego oraz przy zachowaniu tożsamości podmiotu i ma miejsce sukcesja uniwersalna wynikająca z przepisów prawa podatkowego.

Zatem – jak wynika z brzmienia powyższego przepisu dotyczącego następstwa prawnopodatkowego – Spółka kapitałowa, powstała w związku z przekształceniem SKA, wstępuje nie tylko we wszystkie obowiązki spółki przekształcanej, ale także we wszystkie uprawnienia jakie spółka przekształcana posiadała.

Sukcesja – a zatem przywileje i obowiązki – odnosi się więc do samej spółki przekształconej (tu: do Spółki kapitałowej), a nie jej udziałowca (tu: Wnioskodawcy). W konsekwencji nie można mówić o sukcesji podatkowej odnośnie do prawa udziałowca (tu: Wnioskodawcy) w spółce przekształconej (tu: w Spółce kapitałowej) w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez łączenie okresu nieprzerwalnego posiadania minimum 10% udziałów w spółce wypłacającej przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z posiadaniem minimum 10% akcji w spółce przekształcanej (tu: SKA), jeżeli (jak wynika z przedstawionych okoliczności) Wnioskodawca będzie posiadać więcej niż 10% udziałów w Spółce kapitałowej przez okres krótszy niż 2 lata. Ponadto z literalnego brzmienia przepisu art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że spółka uzyskująca przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (tu: z tytułu umorzenia udziałów) ma posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w spółce wypłacającej te przychody prze okres nie krótszy niż 2 lata. Natomiast w niniejszej sprawie Wnioskodawca nie będzie posiadał bezpośrednio w Spółce kapitałowej więcej niż 10% jej udziałów przez wymagany okres czasu. Zatem jeden z warunków omawianego zwolnienia nie został spełniony przez Wnioskodawcę.

Podsumowując – mimo że łączny okres posiadania ponad 10% akcji w SKA oraz posiadania ponad 10% udziałów w Spółce kapitałowej będzie dłuższy niż 2 lata, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ nie spełni warunku zawartego w art. 22 ust. 4a tej ustawy.

Nie bez znaczenia dla niniejszej sprawy ma także brzmienie art. 7 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: ustawa zmieniająca).

I tak – zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy: przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ww. ustawy: zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 omawianej ustawy: jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Treść art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej stanowi natomiast, że: przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Z treści tych przepisów wynika, że zwolnienie wynikające z art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do zysków spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanych przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie wyłączenie to dotyczy następców prawnych spółki komandytowo-akcyjnej.

W niniejszej sprawie Spółka kapitałowa jest następcą prawnym SKA. Tym samym, jeżeli Spółka kapitałowa (powstała z przekształcenia SKA) wypłaca na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów, którego podstawę stanowią zyski SKA wypracowane przed dniem, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to takie wynagrodzenie (bądź jego część) w ogóle jest wyłączona z omawianego zwolnienia.

Reasumując – dochód (przychód) Wnioskodawcy z tytułu umorzenia udziałów w Spółce kapitałowej w całości nie będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 22 ust. 4 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.