ILPB4/4510-1-388/15-4/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.
ILPB4/4510-1-388/15-4/DSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. nabycie udziałów
 3. objęcie udziałów
 4. przychód
 5. transakcja
 6. udział
 7. wartość nominalna
 8. wspólnik
 9. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 14 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Spółka B) posiada siedzibę w Polsce i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka B została utworzona przez osobę fizyczną (Wspólnika), która rozważa przekształcenie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka A).

Przekształcenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie miało miejsce na podstawie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

Spółka A będzie posiadać siedzibę swojej działalności w Polsce i będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Obecnie rozważana jest transakcja, na skutek której Wspólnik wniesie aportem przysługujące mu udziały w Spółce A do Spółki B. W zamian za wniesienie aportem udziałów Spółki A Wspólnik otrzyma udziały Spółki B, przy czym wniesione przez Wspólnika aportem udziały Spółki A zostaną w całości przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki B.

W uzupełnieniu do powyższego opisu Wnioskodawca doprecyzował, że użyte w przedmiotowym wniosku stwierdzenie „Wspólnik wniesie aportem przysługujące mu udziały w Spółce A do Spółki B oznacza, że wskazany aport obejmie 100% udziałów Wspólnika w Spółce A. W wyniku wniesienia przez Wspólnika aportem przysługujących mu udziałów w Spółce A do Spółki B Spółka B uzyska bezwzględną większość prawa głosu w Spółce A.

W ramach opisanej w przedmiotowym wniosku transakcji wniesienia przez Wspólnika udziałów Spółki A do Spółki B nie będzie miała miejsca zapłata w gotówce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie aportem udziałów Spółki A do Spółki B, spowoduje powstanie po stronie Spółki B przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie aportem udziałów Spółki A nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Co do zasady, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Jednakże w myśl art. 12 ust. 4d tej ustawy, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Przy tym zgodnie z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej

Z przytoczonego opisu zdarzenia przeszłego wynika, że:

 1. Spółka A oraz Spółka B będą posiadać swoje siedziby w Polsce i będą podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych;
 2. Spółka A oraz Spółka B będą spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonymi według polskiego prawa (tego rodzaju podmioty zostały wymienione w poz. 29 załącznika nr 3 do ustawy o CIT);
 3. Wspólnik nie otrzyma dopłaty pieniężnej wnosząc aportem udziały Spółki A do Spółki B w zamian za udziały Spółki B;
 4. Spółka B w wyniku wniesienia przez Wspólnika aportem udziałów Spółki A uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce A;
 5. wnoszone przez Wspólnika aportem udziały Spółki A zostaną w całości przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki B.

W związku z powyższym wniesienie aportem udziałów Spółki A do Spółki B nie spowoduje powstania po stronie Spółki B przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.