ILPB4/4510-1-381/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów i kosztów ich uzyskania w przypadku wpłaty na certyfikaty inwestycyjne w formie udziałów w spółce kapitałowej nabytych w wyniku transakcji wymiany udziałów
ILPB4/4510-1-381/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. fundusz inwestycyjny
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. nabycie udziałów
 5. odpłatne zbycie
 6. udział
 7. wartość nominalna
 8. wymiana udziałów
 9. zbycie
 10. zbycie praw majątkowych
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów i kosztów ich uzyskania w przypadku wpłaty na certyfikaty inwestycyjne w formie udziałów w spółce kapitałowej nabytych w wyniku transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów i kosztów ich uzyskania w przypadku wpłaty na certyfikaty inwestycyjne w formie udziałów w spółce kapitałowej nabytych w wyniku transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („Spółka”).

Majątek Spółki obejmować będzie udziały innej spółki kapitałowej podlegającej w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów (dalej: „Spółka Kapitałowa”).

Udziały Spółki Kapitałowej zostaną nabyte przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT oraz w art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm. – „ustawa o PIT”), tj. poprzez wniesienie przez wspólników Spółki Kapitałowej („Wspólnicy”) udziałów w Spółce Kapitałowej na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Kapitałowej Spółka wyda na rzecz Wspólników udziały własne. Spółka zostanie wyłącznym lub większościowym udziałowcem w Spółce Kapitałowej.

Nabyte w wyniku wymiany udziałów przez Spółkę udziały w Spółce Kapitałowej mogą zostać w przyszłości wniesione do funduszu inwestycyjnego zamkniętego mającego siedzibę na terenie Polski (dalej: „FIZ”) działającego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: „ustawa o FI”) w zamian za certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez FIZ na rzecz Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku ewentualnej wpłaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie udziałów w Spółce Kapitałowej, Spółka rozpozna przychód w wysokości wartości emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych FIZ otrzymanych przez Spółkę odpowiadający wartości rynkowej udziałów Spółki Kapitałowej z dnia ich wniesienia do FIZ, natomiast koszt uzyskania przychodu dla tejże transakcji zostanie ustalony w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Kapitałowej...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku ewentualnej wpłaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie udziałów w Spółce Kapitałowej, Spółka rozpozna przychód w wysokości wartości emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych FIZ otrzymanych przez Spółkę odpowiadający wartości rynkowej udziałów Spółki Kapitałowej z dnia ich wniesienia do FIZ, natomiast koszt uzyskania przychodu dla tejże transakcji zostanie ustalony w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Kapitałowej.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o FI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o FI wpłaty do funduszu inwestycyjnego dokonywane są w formie pieniężnej, a zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o FI do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

 1. zdematerializowane papiery wartościowe – jeżeli statut funduszu tak stanowi lub
 2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 3 ustawy o FI ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w cytowanym powyżej ust. 2.

Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o FI w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych lub w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy stwierdzić, iż wniesienie przedmiotowych aktywów (tj. udziałów w Spółce Kapitałowej) do FIZ spowoduje zmianę ich właściciela – właścicielem stanie się bowiem FIZ – stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych aktywów. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych aktywów, a Spółka otrzyma w zamian certyfikaty inwestycyjne określonej wartości.

Przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów należy ustalić na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

W konsekwencji po stronie Spółki powstanie przychód w wysokości wartości wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych FIZ na rzecz Spółki odpowiadający wartości rynkowej udziałów w Spółce Kapitałowej z dnia ich wniesienia do FIZ.

Powyższe znajduje potwierdzenie w licznych orzeczeniach sądów administracyjnych oraz interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, m. in.:

 • w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2014 r., sygn. II FSK 924/12: „Przede wszystkim stwierdzić należy, że prawidłowa jest wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., przyjęta przez Sąd pierwszej instancji, że pojęcie «zbycie» użyte w tym przepisie oznacza każdą formę przeniesienia własności udziałów lub akcji. Ustosunkowując się zatem do poszczególnych argumentów poniesionych w treści skargi kasacyjnej,

w punkcie wyjścia należało podkreślić, że nie do zaakceptowania jest pogląd, iż «certyfikatów inwestycyjnych nie można uznać za zamiennik pieniądza..., bowiem nie stanowią wartości pieniężnych ani różnic kursowych i nie mogą być traktowane jako przychód» (s. 9)”;

 • w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. II FSK 54/11: „w momencie przeniesienia praw z akcji czy udziałów podatniczka otrzymuje przychód o określonej (dającej się wyrazić w pieniądzu) wartości ze zbycia akcji lub udziałów. Nie ma przy tym wątpliwości, że odpłatne zbycie akcji lub udziałów stanowi źródło przychodów. Wynika to choćby a contrario z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., pozwalającego pomniejszyć przychód ze zbycia akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych o koszty jego uzyskania, czyli koszty związane z objęciem lub nabyciem akcji czy udziałów w spółce (art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.)”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. ILPB2/415-1047/13-2/JK: „Wniesienie przedmiotowych aktywów do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela – właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny – stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych aktywów. Wniesienie przez Wnioskodawcę aktywów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych aktywów, a Zainteresowany otrzyma w zamian certyfikaty inwestycyjne określonej wartości”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2013 r., sygn. IPPB1/415-907/13-2/EC: „Z treści art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych wynika, iż w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów. Zatem wniesienie papierów wartościowych lub udziałów spółek kapitałowych do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z wpłatą do funduszu. Analiza powyższych regulacji uprawnia do wnioskowania, iż w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym w momencie dokonania wpłaty w postaci papierów wartościowych lub udziałów spółek kapitałowych za certyfikaty inwestycyjne, nastąpi odpłatne przeniesienie tytułu własności tychże akcji na rzecz funduszu”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB2/415-96/11-2/MG: „Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Wniesienie przedmiotowych udziałów do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela – właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny – stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych udziałów. Wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych udziałów, a Wnioskodawca otrzyma w zamian certyfikaty inwestycyjne określonej wartości”.

Z uwagi na fakt, iż objęcie certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę nastąpi w wyniku przeniesienia prawa własności udziałów w Spółce Kapitałowej na rzecz FIZ i będzie miało charakter odpłatnego zbycia, koszt uzyskania przychodu na potrzeby tejże transakcji ustalony zostanie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. W konsekwencji kosztem uzyskania przychodu w związku z wniesieniem do FIZ udziałów Spółki Kapitałowej będą wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie udziałów w Spółce Kapitałowej odpowiadające nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Kapitałowej.

Ewentualna nadwyżka przychodu powstałego w wyniku dokonania wpłat na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie udziałów w Spółce Kapitałowej nad wydatkami Spółki na nabycie Udziałów w Spółce Kapitałowej ustalonymi zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT będzie stanowiła dochód podatkowy Spółki.

Podsumowując, w przypadku ewentualnej wpłaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie udziałów w Spółce Kapitałowej, Spółka rozpozna przychód w wysokości wartości emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych FIZ otrzymanych przez Spółkę odpowiadający wartości rynkowej udziałów Spółki Kapitałowej z dnia ich wniesienia do FIZ, natomiast koszt uzyskania przychodu dla tejże transakcji zostanie ustalony w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Wspólnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Kapitałowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że – zdaniem Organu podatkowego – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.