ILPB4/4510-1-339/15-4/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wymiany udziałów polegającej na nabyciu przez tę spółkę udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
ILPB4/4510-1-339/15-4/DSinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. udział
  4. utwory
  5. wymiana udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wymiany udziałów polegającej na nabyciu przez tę spółkę udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wymiany udziałów polegającej na nabyciu przez tę spółkę udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która podlegać będzie w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

W ramach planowanych działań utworzona Spółka zamierza nabyć (w drodze aportu) udziały spółki kapitałowej (Spółki Nabywanej) od innej spółki kapitałowej (od Wnioskodawcy, dalej też: Spółka Zbywająca). W zamian za aport do Spółki udziałów Spółki Nabywanej, Spółka wyda Spółce Zbywającej własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W ramach tak przeprowadzonej wymiany udziałów Spółka nabędzie większość udziałów w Spółce Nabywanej (nawet do 100% tych udziałów, jeżeli Spółka stanie się jedynym wspólnikiem Spółki Nabywanej) dających bezwzględną większość praw głosów Spółki Nabywanej (co najmniej 51% praw głosów) od jej udziałowca (Spółki Zbywającej/Wnioskodawcy). Nominalna wartość udziałów Spółki wydanych Spółce Zbywającej w ramach transakcji wymiany udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów Spółki Nabywanej wniesionych do Spółki.

Spółka w ramach wymiany udziałów uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce Nabywanej (nabędzie co najmniej 51% praw głosów Spółki Nabywanej). Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wpłaty w gotówce przez Spółkę na rzecz Spółki Zbywającej z tytułu nabycia udziałów Spółki Nabywanej.

Wszystkie podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów, tzn. Spółka, Spółka Nabywana oraz Spółka Zbywająca (Wnioskodawca), podlegają/będą podlegać w Polsce (tj. w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wniosek dotyczy skutków podatkowych po stronie Spółki, którą Wnioskodawca zamierza utworzyć.

W uzupełnieniu do powyższego opisu Wnioskodawca wskazał, że dane identyfikacyjne przyszłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Nabywająca), którą Wnioskodawca zamierza utworzyć, a której dotyczy złożony wniosek to:

A” Sp. z o.o.

ul. (...)

Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że na obecnym etapie prowadzone są prace w zakresie ustalenia treści przyszłej umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu przez Spółkę Zbywającą 100% udziałów (bezwzględnej większości praw głosów) Spółki Nabywanej do Spółki, w zamian za objęcie udziałów Spółki, wypełnia warunki wymiany udziałów z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT i nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki – tj. pozostanie neutralne podatkowo na dzień jej dokonania...

Zdaniem Wnioskodawcy ustawa o CIT w art. 12 ust. 4d reguluje zasady opodatkowania transakcji wymiany udziałów. Zgodnie tym przepisem w przypadku zbycia przez udziałowca udziałów jednej spółki kapitałowej innej spółce kapitałowej, jeżeli spółka nabywająca udziały oraz udziałowiec zbywający te udziały (obejmujący w zamian udziały spółki nabywającej), podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania i jednocześnie w zamian za zbywane udziały udziałowiec zbywający udziały otrzyma/obejmie udziały spółki nabywającej, a także, jeżeli w wyniku tego nabycia udziałów spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są zbywane, to wówczas do przychodów nie zalicza się wartości udziałów otrzymanych/przekazanych udziałowcowi spółki zbywanej oraz udziałów nabytych przez spółkę nabywającą.

Konsekwentnie przy dopełnieniu warunków przewidzianych dla wymiany udziałów, wartość udziałów uzyskanych w ramach tej transakcji przez spółkę nabywającą (Spółkę) nie stanowi dla tej Spółki przychodu podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy opisana wyżej wymiana udziałów z udziałem Spółki wypełnia warunki z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Dlatego zgodnie z tym przepisem jej przeprowadzenie w opisanych wyżej okolicznościach nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki. W jej wyniku dojdzie bowiem do wymiany udziałów pomiędzy dwoma podmiotami podlegającymi w Polsce (Państwie Członkowskim Unii Europejskiej) opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) – Spółka Zbywająca wniesie całość posiadanych przez nią udziałów Spółki Nabywanej (dających jej co najmniej 51% praw głosów w Spółce Nabywanej) do Spółki, w wyniku czego Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Nabywanej. Jednocześnie w wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów Spółka, w zamian za udziały w Spółce Nabywanej, wyda własne udziały na rzecz Spółki Zbywającej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo informuje się, że w przedmiocie:

  • podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.