ILPB4/4510-1-338/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.
ILPB4/4510-1-338/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. spółka kapitałowa
 3. udział
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również: Spółka), posiadająca siedzibę na terytorium Polski, jest obecnie wspólnikiem (akcjonariuszem) w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce – przy tym spółka ta ulegnie przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Zależna).

Wnioskodawca, po przekształceniu będzie posiadał większość udziałów Spółki Zależnej (dających mu co najmniej 51% praw głosów w Spółce Zależnej) lub zostanie jej jedynym wspólnikiem.

Wnioskodawca na dalszym etapie planuje przeprowadzić transakcję wymiany udziałów obejmującą udziały Spółki Zależnej (powstałej z przekształcenia ze spółki komandytowo-akcyjnej).

W ramach tej transakcji Wnioskodawca wniesie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Kapitałowa) całość posiadanych przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej (już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), natomiast Spółka Kapitałowa wyda Wnioskodawcy własne udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym.

Nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce Kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów Spółki Zależnej wniesionych do Spółki Kapitałowej. Przy tym Spółka Kapitałowa w ramach wymiany udziałów uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej (a w przypadku, gdy Spółka będzie jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej, uzyska 100% prawa głosów w Spółce Zależnej).

Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wypłaty w gotówce przez Spółkę Kapitałową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu nabycia udziałów Spółki Zależnej.

Wszystkie podmioty mające brać udział w planowanej transakcji wymiany udziałów, tzn. Wnioskodawca, Spółka Zależna oraz Spółka Kapitałowa podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W zakres działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, jak również działalność maklerska i brokerska.

Wnioskodawca nie uczestniczy w zarządzaniu Spółką Zależną, której udziały będą podlegały wymianie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a posiadanie udziałów przez Wnioskodawcę nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy – posiadanie udziałów Spółki Zależnej ma charakter zwykłego nadzoru właścicielskiego i czynności polegających na zarządzaniu własnym portfelem w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy w zdarzeniu przyszłym przedstawionym powyżej wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów w Spółce Kapitałowej na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki na dzień dokonania transakcji...

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów Spółki Kapitałowej zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki – tzn. pozostanie neutralne podatkowo na dzień dokonania transakcji.

Zasady dotyczące przychodów powstających w ramach transakcji wymiany udziałów uregulowane zostały w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększy ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Opisana wyżej regulacja (art. 12 ust. 4d ustawy o CIT) wprowadza zasadę, zgodnie z którą czynność wymiany udziałów, przy spełnieniu warunków wskazanych w tym artykule, nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT. Neutralność podatkowa transakcji wniesienia na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów innej spółki (wymiany udziałów) zarówno po stronie spółki wnoszącej udziały/akcje oraz po stronie spółki nabywającej takie udziały/akcje wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. w ramach transakcji spółka nabywająca otrzyma w drodze aportu udziały/akcje spółki trzeciej, w zamian za co wyda spółce wnoszącej te udziały/akcje własne udziały/akcje w podwyższonym kapitale;
 2. w wyniku transakcji spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) nabywa lub zwiększa ilość udziałów (akcji), które posiada w tej spółce i które już dają jej bezwzględną większość praw głosu;
 3. podmioty biorące udział w transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Spółka pragnie podkreślić, iż w jej ocenie w zdarzeniu przyszłym wskazanym w niniejszym wniosku zostaną spełnione wszystkie ww. przesłanki, tj.:

 1. w wyniku rozważanej transakcji Spółka wniesie aportem do Spółki Kapitałowej posiadane przez siebie udziały Spółki Zależnej, w zamian za co Spółka Kapitałowa wyda Spółce własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym;
 2. w wyniku transakcji Spółka Kapitałowa nabędzie udziały Spółki Zależnej dające Spółce Kapitałowej bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej (uzyska co najmniej 51% paw głosów), przy czym przed dokonaniem ww. transakcji Spółka Kapitałowa nie będzie posiadała żadnych udziałów i praw głosu w Spółce Zależnej;
 3. Spółka, Spółka Kapitałowa oraz Spółka Zależna posiadają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spełnienie powyższych warunków, zdaniem Spółki, spowoduje, że transakcja wymiany udziałów będzie neutralna dla celów ustawy o CIT. Zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy, wynikające z przepisów prawa, znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 listopada 2012 r. nr ITPB3/423-474/12/MT; interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2012 r. nr IPPB3/423-710/12-2/PK1, z 8 stycznia 2013 r. nr IPPB3/423-773/12-5/PK1 i z 28 sierpnia 2014 r. nr IPPB3/423-597114-2/KK.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów Spółki Kapitałowej wypełnia warunki wymiany udziałów z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, w związku z czym nie będzie się wiązać z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu na dzień dokonania wymiany udziałów – operacja ta pozostanie neutralna podatkowo w CIT dla Spółki na moment jej dokonania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie dodaje się, że wniosek Spółki w przedmiocie podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.