ILPB4/4510-1-335/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym.
ILPB4/4510-1-335/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpłatne zbycie
 5. przychód
 6. spółka kapitałowa
 7. udział
 8. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • skutków podatkowych wniesienia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu inwestycyjnego zamkniętego – jest prawidłowe,
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • skutków podatkowych wniesienia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada 100% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Udziały w Spółce Wnioskodawca uzyskał w ramach przeprowadzenia wymiany udziałów z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT z dotychczasowymi wspólnikami Spółki. Dotychczasowi Wspólnicy Spółki wnieśli do Wnioskodawcy łącznie 100% praw głosów w Spółce w zamian za objęcie akcji Wnioskodawcy. Nominalna wartość akcji wydanych przez Wnioskodawcę w procedurze wymiany udziałów wspólnikom Spółki w zamian za udziały tej Spółki odpowiadały wartości rynkowej udziałów Spółki na dzień wymiany. W ramach wymiany nie były dokonywane jakiekolwiek dodatkowe wpłaty w gotówce przez Wnioskodawcę na rzecz dotychczasowych wspólników Spółki z tytułu nabycia jej udziałów.

Obecnie Wnioskodawca zamierza dokonać restrukturyzacji swojej działalności w zakresie posiadanych udziałów Spółki. Rozważany scenariusz zakłada wykorzystanie w tej działalności konstrukcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: FIZ) prowadzonego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: TFI). Wnioskodawca zamierza wnieść do FIZ udziały w Spółce uzyskane w ramach przeprowadzonej wymiany udziałów w zamian za certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez FIZ. Wartość wydanych certyfikatów będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów Spółki wnoszonych do FIZ (jednocześnie będzie odpowiadała lub będzie zbliżona do wartości akcji Wnioskodawcy wcześniej wydanych dotychczasowym wspólnikom Spółki za udziały tej Spółki w ramach wymiany udziałów z momentu tej wymiany udziałów przeprowadzonej przed obniżeniem nominalnej wartości akcji Wnioskodawcy).

Przy tym jednocześnie na dalszym etapie może zostać dokonane obniżenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez obniżenie o połowę wartości nominalnej akcji. Środki z przeprowadzonego obniżenia kapitału zakładowego zostaną przekazane na kapitał zapasowy Wnioskodawcy. Obniżenie kapitału może zostać dokonane przed lub po wniesieniu udziałów Spółki do FIZ.

Wnioskodawca może w przyszłości, w zakresie posiadanych certyfikatów inwestycyjnych FIZ, dokonać ich: (i) odpłatnego zbycia, (ii) wykupienia przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia w wyniku likwidacji FIZ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy z tytułu transakcji wniesienia udziałów Spółki do FIZ i otrzymania w zamian certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu Wnioskodawca obowiązany będzie do rozpoznania przychodów z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz w jakiej wysokości ustalone będą koszty uzyskania przychodów związane z tą transakcją...
 2. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nabytych poprzez wniesienie do FIZ udziałów Spółki, w przypadku wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Kwestię działalności funduszy inwestycyjnych, w tym nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych reguluje ustawa o FI. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Art. 7 ustawy o FI dopuszcza również możliwość dokonywania wpłat do funduszu inwestycyjnego w formie pieniężnej, jak również w postaci udziałów i akcji w spółkach kapitałowych. Jednocześnie art. 28 ust. 2 ustawy o FI wskazuje, że w przypadku wpłaty udziałami na jednostki uczestnictwa, dochodzi do przeniesienia praw z tych udziałów na towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W przypadku dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami, akcjami lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyceniane są one według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów netto, zgodnie z art. 128 ustawy o FI. W momencie wniesienia papierów wartościowych, akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu ustalana jest ich wartość pieniężna, która stanowi de facto cenę, po której owe papiery są zbywane.

Powołane regulacje ustawy o funduszach inwestycyjnych wskazują, że wpłata do FIZ w postaci akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi szczególną formę ich zbycia. Przemawia za tym fakt, że w odniesieniu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością/akcji SKA, wniesienie ich do funduszu związane będzie z obowiązkiem zachowania wymogów przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi zbycia udziałów/akcji.

Reasumując, poprzez wniesienie akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do FIZ w zamian za jednostki uczestnictwa dochodzi do ich zbycia na rzecz funduszu oraz do jednoczesnego nabycia innych papierów wartościowych – jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych.

Rozpatrując konsekwencje podatkowe transakcji nabycia oraz sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych należy mieć na względzie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 ustawy o CIT, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przychodami, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, są otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Należy zauważyć, że ustawodawca wskazuje wprost, co jest przychodem podatkowym – jest to wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. A zatem przychód z tytułu sprzedaży akcji i udziałów należy ustalić w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, tj. w wysokości ceny ustalonej w umowie, na dzień ich zbycia.

W kwestii ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji i udziałów należących do Wnioskodawcy poprzez ich wniesienie do FIZ należy mieć na względzie okoliczność, że udziały Spółki, które Wnioskodawca wniesie do FIZ w zamian za wydanie certyfikatów inwestycyjnych, zostały wcześniej nabyte przez Wnioskodawcę w drodze wymiany udziałów. W związku z tym dla określenia wartości kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów Spółki należy uwzględnić art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, który określa wartość kosztów podatkowych w sytuacji zbycia udziałów uzyskanych w drodze wymiany udziałów. Art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT przesądza, że kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia takich udziałów, jest, w takim przypadku, nominalna wartość udziałów/akcji wydanych udziałowcom spółki, której udziały zostały nabyte z momentu wymiany udziałów (tu: nominalna wartość akcji Wnioskodawcy wydanych dotychczasowym Wspólnikom Spółki w zamian za nabycie udziałów Spółki, z momentu przeprowadzenia wymiany udziałów). Powyższy sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu będzie niezależny od tego, czy przed wniesieniem udziałów Spółki do FIZ zostanie przeprowadzone obniżenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez obniżenia nominalnej wartości akcji.

Podsumowując, wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych nabywanych przez Wnioskodawcę w zamian za udziały Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, stanowić będzie jej przychód podatkowy na dzień objęcia certyfikatów. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, Wnioskodawca wykaże koszt uzyskania przychodu ze zbycia tych udziałów w wysokości nominalnej wartości własnych akcji wydanych wcześniejszym wspólnikom Spółki na moment przeprowadzonej wcześniej wymiany udziałów, w ramach której Wnioskodawca uzyskał udziały w Spółce (tj. w tym przypadku, koszt odpowiadający rynkowej wartości udziałów Spółki z dnia wymiany udziałów). Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych, por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2010 r. (Nr IPPB3/423-468/10-4/JB).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nabytych poprzez wniesienie do FIZ udziałów Spółki, w przypadku wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, kosztem uzyskania przychodu Spółki będzie wartość rynkowa udziałów Spółki wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

W art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT ustawodawca wskazał, że: (i) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu natomiast (ii) wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

Do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne odpowiadającą wartości rynkowej udziałów/akcji, w zamian za które objęto certyfikaty oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.).

Nie ma bowiem wątpliwości, że w analizowanym przypadku w celu osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych, wykupu certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ konieczne jest poniesienie przez Wnioskodawcę kosztu w postaci pomniejszenia posiadanych aktywów uosabianych przez wartość rynkową udziałów Spółki, w zamian za które nastąpiło nabycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ oraz kosztów bezpośrednio warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych, na przykład opłat notarialnych, prowizji biura maklerskiego (tak w szczególności interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2009 r. – IPPB3/423-302/09-5/AG r. oraz interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. – IPPB3-423-56/09-2/JB).

W konsekwencji, w przypadku: (i) odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do FIZ udziałów Spółki posiadanych przez Wnioskodawcę, (ii) w przypadku wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ – kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa udziałów Spółki wniesionych do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych, por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2012 r. (Nr IPPB3/423-130/12-2/DP).

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie dodaje się, że wniosek Wnioskodawcy w przedmiocie:

 • podatku od czynności cywilnoprawnych został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem,
 • podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.