ILPB4/4510-1-284/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki kapitałowej prawa cypryjskiego.
ILPB4/4510-1-284/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. dochód
 3. koszt
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. likwidacja
 6. objęcie (nabycie)
 7. przychód
 8. spółka kapitałowa
 9. spółka zagraniczna
 10. transakcja
 11. udział
 12. udział w zyskach osób prawnych
 13. wartość nominalna
 14. wkłady niepieniężne
 15. wymiana (towarów)
 16. wymiana udziałów
 17. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki kapitałowej prawa cypryjskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. został złożony ww. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki kapitałowej prawa cypryjskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wnioskodawca, Spółka Kapitałowa).

W przyszłości Wnioskodawca planuje założyć spółkę kapitałową (z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie PDOP; dalej: Spółka Celowa). Składając niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dla Spółki Celowej, Wnioskodawca działa jako osoba planująca utworzenie tej spółki zgodnie z art. 14n Ordynacji podatkowej. Wnioskodawca przedstawia poniżej prawdopodobną nazwę oraz adres siedziby Spółki Celowej: (...)

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, iż powyższe dane dotyczące Spółki Celowej, którą Wnioskodawca planuje utworzyć, mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, gdyż omawiany podmiot jeszcze nie istnieje, jego utworzenie jest dopiero planowane.

Po utworzeniu Spółka Celowa stanie się wyłącznym udziałowcem spółki (będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Cypru (dalej: Spółka Zagraniczna) w wyniki transakcji wymiany udziałów dokonanej z udziałem Wnioskodawcy.

Planowane jest przeprowadzenie transakcji wymiany udziałów w taki sposób, że w zamian za aport wszystkich udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w Spółce Zagranicznej, Spółka Celowa wyda Spółce Kapitałowej własne udziały. Nominalna wartość udziałów objętych przez Spółkę Kapitałową w Spółce w ramach transakcji wymiany udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów Spółki Zagranicznej wniesionych do Spółki. Przy tym Spółka Celowa w ramach wymiany udziałów uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zagranicznej. Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wypłaty w gotówce przez Spółkę Celową na rzecz Spółki Kapitałowej z tytułu nabycia udziałów Spółki Zagranicznej.

Wszystkie podmioty mające brać udział w planowanych transakcjach wymiany udziałów, tzn. Spółka Celowa, Spółka, Spółka Kapitałowa oraz Spółka Zagraniczna będą podlegać w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Jednocześnie w przyszłości może mieć miejsce likwidacja Spółki Zagranicznej, która w ramach majątku likwidacyjnego wyda na rzecz Spółki Celowej swój majątek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochodem (przychodem) uzyskanym przez Spółkę Celową w związku z likwidacją Spółki Zagranicznej może być wyłącznie nadwyżka wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Zagranicznej nad kosztami poniesionymi przez Spółkę Celową na nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki Celowej wydanych na rzecz Spółki Kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki Zagranicznej wniesiony w ramach transakcji wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy dochodem (przychodem) uzyskanym przez Spółkę Celową w związku z likwidacją Spółki Zagranicznej może być wyłącznie nadwyżka wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Zagranicznej nad kosztami poniesionymi przez Spółkę Celową na nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki Celowej wydanych na rzecz Spółki Kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki Zagranicznej wniesiony w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.

Z brzmienia powyższej regulacji wynika zatem, iż w przypadku otrzymania majątku podmiotu likwidowanego, opodatkowaniu na gruncie PDOP powinna podlegać jedynie wartość otrzymanego majątku likwidacyjnego, przewyższająca koszt nabycia udziałów likwidowanej spółki.

Jednocześnie, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Zgodnie zatem z powyższym przepisem, jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, zbywa nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia może zaliczyć równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d.

Należy wskazać, iż transakcja, w wyniku której Spółka Celowa nabędzie udziały w Spółce Zagranicznej, będzie stanowiła transakcję wymiany udziałów (na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP), a zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem (art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP) Spółce Celowej w przypadku zbycia udziałów Spółki Zagranicznej przysługiwałoby prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych Spółce Kapitałowej w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki Zagranicznej w ramach transakcji wymiany udziałów.

Jakkolwiek powyższy przepis odnosi się wprost do kwestii kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów objętych w ramach transakcji wymiany udziałów. W ocenie Wnioskodawcy stanowi on również jednoznaczną wskazówkę w zakresie ustalenia wysokości kosztów podatkowych na likwidacji spółki, której udziały zostały objęte w w/w sposób (tj. w ramach transakcji wymiany udziałów).

Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, brak jest prawnych podstaw do tego, aby różnicować sytuację podatników likwidujących spółkę (udziały, której otrzymali aportem) od podatników zbywających jej udziały (i w z związku z tym w odmienny sposób interpretować określenia „koszt nabycia” z art. 1 art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o PDOP i „wydatki na nabycie” z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP). W istocie bowiem „kosztem nabycia” udziałów są właśnie „wydatki na nabycie”, a to ostatnie pojęcie, w odniesieniu do transakcji wymiany udziałów zostało określone w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP).

W związku z powyższym należy uznać, iż w analizowanym przypadku kosztem nabycia, o którym mowa w treści art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o PDOP, dla Spółki Celowej z tytułu majątku otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Zagranicznej będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Celową na rzecz Spółki Kapitałowej w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Zagranicznej (gdyż Spółka Celowa faktycznie poniesie ten wydatek, aby nabyć udziały w Spółce Zagranicznej), a zatem przychodem z tytułu likwidacji Spółki Zagranicznej będzie wyłącznie wartość przekraczająca wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę Celową.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę w ramach niniejszego wniosku jest podzielane przez organy podatkowe, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 października 2014 r. (nr ILPB4/423-322/14-2/MC) oraz interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 grudnia 2014 r. (nr IPTPB3/423-298/14-4/KJ). Jakkolwiek powyższe interpretacje indywidualne zostały wydane na podstawie innego stanu prawnego (tj. podstawą był art. 12 ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP) Wnioskodawca chciałby podkreślić, że obowiązujący obecnie przepis art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o PDOP, odnoszący się do opisanego zdarzenia przyszłego, zawiera regulacje analogiczne, jeśli chodzi o wymiar merytoryczny, do regulacji obowiązujących do dnia 31 grudnia 2014 r., w związku z czym argumentacja zamieszczona w powołanych interpretacjach stanowi istotną wskazówkę dla rozstrzygnięcia kwestii będącej przedmiotem niniejszego wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnej sprawie i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie dodaje się, że wniosek Spółki w przedmiocie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.