ILPB4/4510-1-247/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółki zagranicznej po sprzedaży całości udziałów tej spółki, opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółki zagranicznej uzyskanych w czasie posiadania udziałów tej spółki oraz obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych.
ILPB4/4510-1-247/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. ewidencja
 3. fundusz inwestycyjny
 4. podstawa opodatkowania
 5. rejestry
 6. spółka zagraniczna
 7. udział
 8. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółki zagranicznej po sprzedaży całości udziałów tej spółki - jest prawidłowe,
 • opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółki zagranicznej uzyskanych w czasie posiadania udziałów tej spółki - jest prawidłowe,
 • obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółki zagranicznej po sprzedaży całości udziałów tej spółki,
 • opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółki zagranicznej uzyskanych w czasie posiadania udziałów tej spółki,
 • obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) będący spółką podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce będzie wspólnikiem w spółce kapitałowej utworzonej według prawa cypryjskiego i będącej podatnikiem podatku dochodowego (dalej: Spółka zależna). Spółka zależna będzie właścicielem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ.

Spółka zależna będzie osobą prawną, nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której Spółka, posiadać będzie udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku. Ponadto z uwagi na fakt, że:

 • Spółka będzie wyłącznym wspólnikiem Spółki zależnej przez okres nie krótszy niż 30 dni;
 • co najmniej 50% przychodów Spółki pochodzić może z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (przychody o charakterze pasywnym);
 • dochody z powyższych tytułów będą (zgodnie z obowiązującymi na Cyprze przepisami) opodatkowane na Cyprze według stawki niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. l ustawy o PDOP, bądź będą zwolnione z opodatkowania, bądź nie będą podlegać opodatkowaniu.

Wnioskodawca planuje, że w przyszłości dokona zbycia całości udziałów, jakie będzie posiadać w Spółce zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego z Wnioskodawcą (dalej: Inwestor). Nie można wykluczyć, że po zbyciu udziałów Spółki zależnej, Spółka zależna dokona umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ. Nie można także wykluczyć, że Spółka zależna, po zbyciu całości udziałów w niej, na rzecz Inwestora, będzie osiągać dochody w rozumieniu ustawy o PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku zrealizowania przez Spółkę zależną, po sprzedaży przez Wnioskodawcę całości jej udziałów do Inwestora, dochodu - w rozumieniu ustawy o PDOP, w tym w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, dochód ten będzie mógł zostać opodatkowany po stronie Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o PDOP, w tym w szczególności przepisów art. 24a ustawy o PDOP...
 2. Czy dochody Spółki zależnej, uzyskane w czasie, gdy Wnioskodawca będzie jeszcze posiadał udziały w Spółce zależnej powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 24a ust. l ustawy o PDOP...
 3. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 13 ustawy o PDOP wyłącznie za czas, kiedy będzie posiadał udziały w Spółce zależnej...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy uzyskanie jakiegokolwiek dochodu przez Spółkę zależną, po sprzedaży przez Wnioskodawcę całości jej udziałów na rzecz Inwestora, w tym uzyskanie przez Spółkę zależną dochodu w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nie wywoła jakichkolwiek konsekwencji na gruncie ustawy o PDOP po stronie Wnioskodawcy.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) ustawodawca wprowadził regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 24a ustawy o PDOP).

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji, każdorazowo w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (tj. np. spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Jednocześnie należy wskazać, że nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która będzie spełniać warunki określone w art. 24a ust. 2 ustawy o PDOP.

Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie „zagraniczna spółka” - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. l ust. 3 pkt 2

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. l, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Warunki uznania danego podmiotu za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” zostały wskazane w art. 24a ust. 3 ustawy o PDOP. Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt l i pkt 2 ustawy o PDOP zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt l, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

- stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych,

W tym kontekście Wnioskodawca chciałby wskazać, że Republika Cypru nie została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto między Polską a Republiką Cypru została zawarta umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. 1993 r., Nr 117, poz. 523). W konsekwencji powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionych okolicznościach nie znajdą zastosowania regulacje przepisu art. 24a ust. 3 pkt l i 2 ustawy o PDOP.

Zgodnie natomiast z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP zagraniczną spółką kontrolowaną jest również zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. l, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. l, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.; dalej: Dyrektywa Rady 2011/96/UE).

Konsekwentnie, na podstawie powyższego przepisu, aby uznać dany podmiot za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” konieczne jest kumulatywne spełnienie powyższych przesłanek. Niezrealizowanie którejkolwiek z nich powoduje brak możliwości uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP i w efekcie brak możliwości zastosowania przepisów art. 24a ustawy o PDOP.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży udziałów w Spółce zależnej na rzecz Inwestora. Tym samym, jako że wraz z przeprowadzeniem transakcji sprzedaży udziałów w Spółce zależnej zmieni się jej udziałowiec, a Wnioskodawca przestanie być udziałowcem Spółki zależnej, w stosunku do Wnioskodawcy wyłączona zostanie możliwość spełniania jednej z przesłanek, których spełnienie będzie warunkować możliwość uznania Spółki zależnej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w odniesieniu do Wnioskodawcy. Po dokonaniu sprzedaży udziałów Spółki zależnej na rzecz Inwestora Wnioskodawca nie będzie posiadał żadnych udziałów Spółki zależnej, zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni.

Mając na uwadze, że:

 • ustawodawca wskazał, iż przesłanki wskazane w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a-c) muszą być spełnione łącznie;
 • jeden z warunków określonych w 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP (pośrednie bądź bezpośrednie posiadanie udziałów w spółce zagranicznej) nie zostanie spełniony, w ocenie Wnioskodawcy, po sprzedaży udziałów Spółki zależnej brak będzie możliwości uznania Spółki zależnej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP w stosunku do Wnioskodawcy. Jak zostało również wykazane powyżej, Spółka zależna (po sprzedaży jej udziałów) nie będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną także na gruncie art. 24a ust. 3 pkt l i 2 ustawy o PDOP.

Co więcej, aby jakiś podmiot mógł być uznany za zagraniczną spółkę kontrolowaną, musi przede wszystkim być w ogóle „zagraniczną spółką” (wynika to z faktu, iż definicja zagranicznej spółki kontrolowanej wskazuje wyraźnie: zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka). Jak wynika z przytoczonego wyżej art. 24a ust. 2 pkt l ustawy o PDOP „zagraniczną spółką” jest jednostka, „w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. l, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku”. A zatem do tego by dany podmiot zagraniczny mógł być uznany za zagraniczną spółkę konieczne jest, aby polski podatnik posiadał w nim udział w kapitale. W omawianej sytuacji tak nie będzie: Wnioskodawca dokona zbycia udziału, co oznacza, że od momentu zbycia Spółki zależnej nie będzie posiadał ani udziału, ani prawa głosu, ani prawa do uczestnictwa w zyskach. A zatem od momentu zbycia udziałów Spółka zależna nie będzie mogła zostać uznana za „spółkę zagraniczną” w rozumieniu art. 24a ust. 2 ustawy o PDOP.

Ponadto w prezentowanym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 24a ust. 4 ustawy o PDOP, który wskazuje, że podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24 ust. l ustawy o PDOP, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a), albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9 (...). W ocenie Spółki, przepisy art. 24a ust. 8 i 9 nie odnoszą się jednak do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem powyższej analizy (Spółka zależna nie będzie bowiem żadnym z podmiotów, o którym mowa w tych przepisach). Ponadto, w wyniku planowanej transakcji sprzedaży udziałów przez Spółkę, nie będzie spełniony również warunek, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o PDOP - Wnioskodawca nie będzie bowiem wówczas w ogóle udziałowcem spółki zagranicznej - a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie zmaterializuje się podstawa opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o PDOP.

Mając powyższe na względzie, należy uznać, że uzyskanie jakichkolwiek dochodów w rozumieniu ustawy o PDOP, przez Spółkę zależną, po sprzedaży jej udziałów na rzecz Inwestora, w tym uzyskanie przez Spółkę zależną dochodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nie będzie powodować żadnych konsekwencji na gruncie ustawy o PDOP po stronie Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Spółki dochody uzyskane w czasie, gdy Wnioskodawca będzie jeszcze posiadał udziały w Spółce zależnej powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 24a ust. l ustawy o PDOP.

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w pkt l i 2 artykułu 24a ust. 3 ustawy o PDOP, za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie przesłanki wynikające z powołanego powyżej art. 24a ust. 3 pkt 3. Mając na uwadze przywołane w uzasadnieniu do pytania l przepisy art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a-c) ustawy o PDOP, od których kumulatywnego spełnienia uzależnione jest stosowanie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych, jak również biorąc pod uwagę informacje wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku Spółki zależnej - do momentu zbycia jej udziałów przez Wnioskodawcę - w odniesieniu do niej oraz Wnioskodawcy znajdą zastosowanie przepisy o CFC.

Powyższe oznacza natomiast, że do czasu sprzedaży udziałów Spółki zależnej na rzecz Inwestora, uzyskanie dochodu przez Spółkę zależną będzie powodować konsekwencje na gruncie ustawy o PDOP po stronie Wnioskodawcy. Tym samym podatek od ewentualnych dochodów Spółki zależnej (zagranicznej spółki kontrolowanej) uzyskanych przez Wnioskodawcę będzie, zgodnie z art. 24a ust. l ustawy o PDOP, wynosił 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie, w świetle art. 24a ust. 4 ustawy o PDOP, podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. l, stanowić będzie dochód Spółki zależnej przypadający na okres, gdy Wnioskodawca będzie posiadał udziały w Spółce zależnej (zagranicznej spółce kontrolowanej), po odliczeniu kwot: (1) dywidendy otrzymanej przez Wnioskodawcę od zagranicznej spółki kontrolowanej, (2) z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, dochody uzyskane w czasie, gdy Wnioskodawca będzie jeszcze posiadał udziały w Spółce zależnej powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 24a ust. l ustawy o PDOP.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 13 ustawy o PDOP wyłącznie za czas, kiedy będzie posiadał udziały w Spółce zależnej.

Zgodnie z art. 24a ust. 13 ustawy o PDOP podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt l i 2 oraz pkt 3 lit. a). Ponieważ do momentu sprzedaży przez Wnioskodawcę całości udziałów w Spółce zależnej na rzecz Inwestora Spółka zależna spełniać będzie kryteria wskazane w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a-c) ustawy o PDOP, to Wnioskodawca zobowiązany będzie - w okresie posiadania udziałów w Spółce zależnej - uwzględnić ją w rejestrze zagranicznych spółek.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółki zagranicznej po sprzedaży całości udziałów tej spółki jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółki zagranicznej uzyskanych w czasie posiadania udziałów tej spółki jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.